Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walczymy dalej o warszawskie ogrody! - 21.09.2023

Wejście w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw nakłada na gminy obowiązek  uchwalenia „planu ogólnego” do 31 grudnia 2025 r.. W odniesieniu do wyłożonego w czerwcu br. nowego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawa, w którym aż 38 warszawskich ogrodów nie uzyskało statusu „zieleń działkowa”, co w praktyce oznaczałoby likwidację tych ogrodów i oświadczenia Miasta, iż nie będzie on procedowany, trwają konsultacje społeczne i nadal do dnia 29 września br. należy składać uwagi do projektu Studium. Zgodnie z zapowiedziami pracowników stołecznego urzędu złożone uwagi będą wyjściowymi danymi do planu ogólnego. Dlatego tak ważne jest, aby działkowcy i wszyscy sympatycy ogrodów złożyli swoje uwagi w obronie 100 h zieleni działkowej w 38 ROD w Warszawie.

Nie ustając w walce o zachowanie ogrodów i dążąc do zabezpieczenia status quo warszawskich ogrodów w planie ogólnym, w dniu 18 września przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego: Katarzyna Maśna-członek Okręgowe Zarządu PZD oraz Anna Mioduszewska – dyrektor biura Okręgu Mazowieckiego PZD oraz przedstawiciele ogrodów: Agnieszka Korczyński i Izabela Wodzińska (ROD Mechanizacja), Agnieszka Skopińska i Paweł Ogrodnik (ROD Jedność), Agata Stępniewska (ROD Czerniaków) oraz Anna Zaniewska (ROD Siekierki I) i Sylwia Wąsikowska (ROD Kaloria) wzięli udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy. Zaproszenie na posiedzenie było odpowiedzią na wystąpienie Okręgu Mazowieckiego PZD jeszcze w sierpniu. Sprawy rodzinnych ogrodów działkowych były, zgodnie z porządkiem obrad jedynym merytorycznym tematem, a więc całe posiedzenie dedykowane były rodzinnym ogrodom działkowym.

Rozpoczynając dyskusję Przewodnicząca Komisji – Renata Niewitecka podtrzymała stanowisko wyrażone przez Jarosława Szostakowskiego podczas Sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 31.08., iż nie ma zgody Klubu KO w tej ani w następnej kadencji na likwidację ogrodów w Warszawie.

Również Wiceprzewodniczący Komisji – Piotr Szyszko oświadczył, iż Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera walkę działkowców o zachowanie ROD i stanowisko PiS w sprawie ogrodów w Studium jest zbieżne ze stanowiskiem Klubu KO.

Anna Mioduszewska w imieniu uczestników spotkania oraz PZD podziękowała za stanowisko radnych Klubu KO wyrażone na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 31.08. oraz analogiczne deklaracje Klubu PiS. Podkreśliła przy tym apolityczność Stowarzyszenia ogrodowego PZD i zaapelowała o działanie w sprawie ogrodów ponad podziałami politycznymi. W trakcie dyskusji ze strony PZD głos zabrali przedstawiciele wszystkich ogrodów oraz Okręgu. Padły argumenty odnoszące się tylko do roli ogrodów w ekosystemie miasta i znaczenia dla środowiska oraz zdrowia (Anna Zaniewska, Agnieszka Korczyńska, Sylwia Wąsikowska, Iza Wodzińska), ale również dotyczące roli społecznej, edukacyjnej (Katarzyna Maśna). Przedstawicielki ogrodów czerniakowskich (Agnieszka Skopińska i Agata Stępniewska) wskazywały na ogromne wsparcie ogrodów przez lokalną społeczność Czerniakowa i integracje wokół i w ogrodach. Anna Mioduszewska (Okręg Mazowiecki PZD) ponowiła wniosek złożony podczas spotkania z Biurem Planowania Przestrzennego w dniu 5.09., aby w Urzędzie m.st. Warszawy powołać zespół w skład którego weszli by przedstawiciele Miasta oraz PZD. Wskazała na konieczność uregulowania zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych tytułów prawnych do gruntów ROD. Nawiązała przy tym do wystąpienia Krajowego Zarządu PZD do Prezydenta Warszawy – Rafała Trzaskowskiego z dnia 15.09.

Katarzyna Maśna – członek Okręgowego Zarządu i jednocześnie skarbnik ROD Fort Szczęśliwice, który również jest jednym z zagrożonych ogrodów, zadeklarowała otwartość na realizację wspólnych projektów edukacyjnych i oświatowych, bowiem w jej ocenie rodzinne ogrody działkowe choć już edukują społeczeństwo, to przy wsparciu Miasta mogą rozwijać swoją społeczną rolą w tym zakresie.

Po wystąpieniach przedstawicieli Okręgu i ogrodów, głos zabrali członkowie Komisji (radni): Piotr Żbikowski, który wskazał, iż celem nadrzędnym jest zachowanie zieleni działkowej i intencja radnych warszawskich nie jest likwidacja ROD.

Pani Przewodnicząca – Renata Niewitecka zadeklarowała, iż okoliczności wyłożenia projektu Studium będą przez Komisję wyjaśniane. Wskazała również, iż rodzinne ogrody działkowe to zielone płuca Warszawy, a miasto jest dla nich wsparciem – nie zagrożeniem dla ogrodów. Wsparcie ogrodów przejawia się m.in. poprzez dotacje ogrodów w ramach programu MIAD. Wskazała jednak na potrzebę zmian w samych ogrodach poprzez zwiększenie dostępności na rzecz lokalnej społeczności. Z uznaniem przyjęła również propozycję wspólnego koordynowania projektów edukacyjnych. Wyraziła również stanowisko, iż Komisja będzie oczekiwać i zwróci się o otrzymanie odpowiedzi Prezydenta Rafała Trzaskowskiego na pismo Krajowego Zarządu PZD w sprawie regulacji prawnych gruntów ROD.

Na zakończenie wystąpień członków Komisji, Wiceprzewodniczący Komisji – Piotr Szyszko złożył wniosek, aby Komisja Ochrony Środowiska zajęła pisemne stanowisko popierające starania działkowców i PZD o zachowanie ogrodów. Po krótkiej dyskusji i wskazaniu przez przedstawicieli PZD, iż z powodu utrzymania konsultacji społecznych i obowiązywaniu terminu do składania uwag nie można mówić, że temat Studium jest zamknięty i nie ma się rzekomo do czego odnosić, Przewodnicząca Komisja oświadczyła, iż jeszcze przed Sesją Rady Miasta, odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji, która przyjmie pisemne Stanowisko w sprawie ROD.

W imieniu Urzędu Miasta, na zakończenie spotkania głos zabrał Piotr Gaweł–Naczelnik Wydziału Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, który wyjaśnił jaki jest obecnie status projektu Studium oraz znaczeniu dla prac nad planem ogólnym uwag do Studium. Zapewnił, iż BAiPP wsłuchuje się w bardzo liczne i konsekwentne uwagi działkowców do Studium i mają one bezpośrednie znaczenie dla dalszych prac planistycznych.

Udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy, to kolejne starania działkowców i Okręgu o zapewnienie dalszego funkcjonowania warszawskich ogrodów. Zaplanowane są już kolejne spotkania i wydarzenia. Działkowcy, zarządy ROD i Okręg zgodnie z zapowiedziami, nie poprzestanie na pozyskaniu kolejnych stanowisk od radnych czy urzędników. Ważne jest włączenie się w prace nad planem ogólnym i realne możliwości wpłynięcie na jego zapisy, tak aby zagwarantować stabilność funkcjonowania ogrodów.

 

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.