Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z działkowcami ROD „AVIA” w Warszawie w sprawie obrony ROD - 11.09.2023

W dniu 9 września 2023 r. na terenie ROD „AVIA” na warszawskim Targówku odbyło się spotkanie z działkowcami zorganizowane przez Zarząd ROD, którego gościem była Małgorzata Rutowicz-Rak – kierownik Wydziału Terenowo-Prawnego OM PZD. Spotkanie poświęcone było sytuacji gruntu zajętego przez ogród, którego część została przeznaczona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta pod zieleń parkową.

Przedstawicielka OM PZD wyjaśniła, że prace nad Studium zostały rozpoczęte w 2018 r.  i jest to dokument determinujący politykę przestrzenną Miasta na najbliższe kilkadziesiąt lat, stąd tak ważne jest zabezpieczenie istnienia ogrodów działkowych poprzez przyjęcie przeznaczenia zajmowanych przez ogrody terenów pod zieleń działkową. Taki zapis gwarantuje zachowanie ROD i chroni go przed widmem likwidacji. Już w trakcie trwających obecnie konsultacji społecznych okazało się, że do uchwalenia procedowanego Studium nie dojdzie w związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy od

1 stycznia 2026 r. dla każdej gminy w Polsce ma obowiązywać plan ogólny (wymóg obligatoryjnego sporządzenia tego dokumentu planistycznego o zasięgu całej gminy). Plany ogólne mają zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a postanowienia planu ogólnego będą wiążące przy uchwalaniu planów miejscowych oraz przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie Miasta St. Warszawy jest zbyt mało czasu by jednocześnie prowadzić prace nad nowym studium oraz nad planem ogólnym. Podjęto decyzję, aby nie przerywać trwających już konsultacji społecznych nad projektem studium, co oznacza, że uwagi do projektu studium będą zbierane zgodnie z zaplanowanym terminem, czyli do 29 września 2023 roku. Po tym etapie Miasto przystąpi do sporządzania planu ogólnego, a uwagi posłużą jako wstępny materiał analityczny, projekt ten na dalszych etapach również będzie konsultowany.

Małgorzata Rutowicz-Rak wyjaśniła, że mając już zapowiedzi Miasta, że mimo przerwania prac nad Studium, uwagi zebrane w czasie konsultacji społecznych będą brane pod uwagę podczas opracowywania projektu planu ogólnego, nie wolno zaniedbać starań w obronie ROD i konsekwentnie składać wnioski o zabezpieczenie terenu zajętego przez ROD „AVIA” do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta. Zarząd ROD we współpracy z biurem Okręgu Mazowieckiego PZD przygotował wzory uwag w obronie ROD, które rozdano działkowcom apelując o ich wypełnienie i składanie. Zaznaczono przy tym, że ważne jest zabranie jak największej ilości takich wniosków: mogą je składać nie tylko działkowcy, ale wszyscy mieszkańcy Stolicy, którym na sercu leży zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Przedstawicielka Okręgu przekazała Zarządowi ROD baner z hasłem o zachowanie ogrodu, który ma zostać umieszczony na ogrodzeniu ROD, aby zwrócić uwagę okolicznych mieszkańców i przechodniów na potencjalne zagrożenie dalszego bytu ogrodu. Obecni na spotkaniu działkowcy zapowiedzieli składanie uwag w obronie ROD i zadeklarowali, że będą walczyć o swoje działki.

Działkowcy ROD „AVIA” w Warszawie aktywnie uczestniczyli w zainicjowanej przez Okręg Mazowiecki PZD pikiecie, która odbyła się 31.08.2023 r. pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie i zakończyła się uzyskaniem stanowiska klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, iż nie zagłosują oni za takim projektem Studium. Ogród zbiera podpisy pod uwagami, a do walki o swój ogród wykorzystuje również przygotowane przez Okręg we współpracy z Działowcami baner z hasłami o zachowanie ogrodu działkowego.

 

Małgorzata Rutowicz-Rak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.