Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego miasta st. Warszawy w sprawie warszawskich ROD - 06.09.2023

Kontynuując debatę nt. zabezpieczenia przyszłości warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych stowarzyszonych w PZD, we wtorek – 5.09., w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, na zaproszenie Biura odbyło się spotkanie z przedstawicieli ROD w osobach: Agnieszka Korczyńska – ROD „Mechanizacja”, Sylwia Wąsikowska – ROD „Kaloria”, Renata Pąsiek – ROD „Park Dolny”, Agnieszka Skopińska – ROD „Jedność”, Agata Stępniewska – ROD „Czerniaków”, Anna Zaniewska – ROD Siekierki I, Małgorzata Zakrzewska i Piotr Gawriołek – ROD Siekierki II i Tomasz Krysiński – ROD Augustówka I oraz Jolanta Parczewska – „ROD Uprawa-Budowlani”. Z ramienia Okręgu Mazowieckiego w spotkaniu udział wzięły: Anna Mioduszewska – Dyrektor Biura Okręgu Mazowieckiego i Marta Lewandowska – inspektor ds. terenowo-prawnych. Miasto reprezentowała Pani Maria Wasiak – Sekretarz m.st. Warszawy, która w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy prowadzi sprawy z zakresu architektury, polityki rozwoju przestrzennego. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego reprezentowane było m.in. przez: p.o. dyrektora – Bartosza Rozbiewskiego oraz Agnieszkę Kowalewską.

Przedmiotem narady było m.in. omówienie zmieniającego się postrzegania roli i znaczenia ogrodów, zmiana podejścia do planowania przestrzennego, próba zdefiniowania współczesnej funkcjonalności ogrodów w tak dużym mieście jakim jest Warszawa. Jak podkreśliła Pani Sekretarz – Maria Wasiak, nie tylko w jej ocenie zauważalna i wyczuwalna jest zmiana postrzegania ogrodów wśród społeczeństwa. Dlatego też, z punktu widzenia władz miasta, mieszkańców i dla dalszego planowania, niezbędne jest określenie możliwości, zakresu i zasad dostępności dla szerszych grup społecznych oraz dla zachowania ciągłości przestrzeni publicznej.

Podczas dyskusji, Anna Mioduszewska nawiązała do spotkań i rozmów z Biurem Ochrony Środowiska – przy udziale kierownictwa Zarządu Zielni Miejskiej, w ramach których podjęto rozmowy m.in. nt. „otwartości” ogrodów. Pani dyrektor przedstawiła przykłady otwartych ogrodów i problemy z jakimi się borykają: bezpieczeństwo w ROD, zachowanie czystości, niewystarczający stan infrastruktury i odpowiedzialność zarządów ROD za bezpieczeństwo w ogrodzie.

Przedstawiciel ogrodów (Sylwia Wąsikowska, Agata Stępniewska) oraz Okręgu poruszyli również niezwykle ważny problem związany z postępowaniami o regulację stanu prawnego. Wydłużanie postępowań przez urzędników, mimo spełnienia warunków ustawy o rodzinnych ogrodach działkowcach pozbawia ogrody m.in. możliwości pozyskania dotacji i dofinansowania od podmiotów zewnętrznych.  Natomiast Tomasz Krysiński wskazał na zbyt małe wykorzystanie potencjału ogrodów w procesie planistycznym, o czym jak przypomniał rozmawiał również bezpośrednio podczas konsultacji z autorami projektu Studium, w tym z Panią Agnieszką Kowalewską.

Agnieszka Kowalewska nawiązała do części opisowej projektu nowego Studium, której jest autorem, twierdząc, iż opisana tam m.in. ograniczona dostępność ogrodów i brak zachowania ciągów komunikacyjnych miały „sprowokować” dyskusję na ten temat. Spotkała się to ze sprzeciwem uczestników spotkania, którzy zwrócili uwagę, na pominięcie etapu konsultacji przed sporządzeniem takich koncepcji i wniosków. W ocenie przedstawicieli ROD i Okręgu, niezbędne byłoby powołanie w Urzędzie m.st. Warszawy interdyscyplinarnego zespołu, który współpracowałby z ogrodami (Sylwia Wąsikowska, Anna Mioduszewska). Pani Agnieszka Korczyńska zauważyła, iż aby dalsza współpraca była owocna i dała realne efekty, konieczne jest bliższe poznanie ogrodów i działkowców m.in. poprzez obecność urzędników w ROD. Pani A. Korczyńska zaprosiła uczestników na dożynki, które organizowane są przez 3 ogrody: Siekierki I i II oraz ROD „Mechanizacja” i odbędą się w najbliższą niedzielę w Warszawie, przy ul. Nadrzecznej 6a.

W drugiej części spotkania, na prośbę Pani Sekretarz, reprezentanci ROD przedstawili swoje ogrody, omawiając ich zróżnicowanie i specyfikę. Podczas prezentowania ogrodów, wszyscy wskazali na przykłady wielu działań realizowanych na rzecz działkowców i lokalnej społeczności: dożynki, pikniki, spacery ekologiczne, ornitologiczne, spotkania z ekspertami, zajęcia sportowe, współpraca ze szkołami, przedszkolami, domami kultury czy wieloma ekspertami. Głos zabrali wszyscy przedstawiciele zarządów ROD i działkowców obecni na spotkaniu, m.in. Pani Renata Pąsiek z ROD „Park Dolny” zwróciła uwagę, iż niezrozumiałe jest przeznaczenie „jej” ogrodu pod zieleń parkową/publiczną w sytuacji, gdy ogród, który położony jest w dzielnicy Żoliborz otoczony jest ogromną ilością zieleni. Przedstawiono również kwestie związane z wpływem zieleni działkowej na środowisko, hałas, ograniczenie szkodliwości spalin itd. (Anna Zaniewska, Agata Stępniewska, Agnieszka Skopińska, Sylwia Wąsikowska). Niektórzy wskazali na wręcz absurdalny pomysł przeznaczenia ROD w Studium pod zabudowę jedno i wielorodzinną, w sytuacji gdy ogrody usytuowane są na terenach zalewowych! (Agnieszka Korczyńska, Małgorzata Zakrzewska).

Podsumowując spotkanie, ustalono, iż z uwagi na tak zróżnicowanie ogrodów, możliwości ich otwarcia się na lokalną społeczność i problemów związanych z funkcjonowaniem ROD, konieczne jest określenie możliwości rozszerzenia dostępności ogrodów dla mieszkańców. Jednak dalsze rozmowy muszą odbywać się z poszanowaniem tradycji ogrodów i praw działkowców do ich prywatności i działek.

Zarówno przedstawiciel ogrodów, Okręgu jak i Miasta zadeklarowali wolę dalszej współpracy i rozmów.

 

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD

zdjęcia: Agnieszka Korczyńska (ROD „Mechanizacja”)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.