Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

LXXXVIII sesja RMP - 13.07.2023

Rada Miasta Poznania przyjęła na 88. sesji dwa ważne dokumenty dotyczące ładu przestrzennego. Jedną z nich jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwane "miejską konstytucją przestrzenną".

Drugim aktem przyjętym na wtorkowej (11 lipca) sesji była tzw. uchwałą krajobrazowa, zwana też reklamową. Tę uchwałę RMP przyjęła po raz drugi ze względu na podważenie pierwszej wersji przez wojewodę.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania poinformował, że w pierwszej połowie roku radni złożyli 53 interpelacje i zapytania, z czego 50 indywidualnych i 3 wspólne. Na 51 prezydent udzielił odpowiedzi w terminie, na jedną po terminie, na dwie interpelacje odpowiedzi są w przygotowywaniu. Większość interpelacji jest opisanych na stronie biuletyn.poznan.pl

Na początku sesji, na wniosek radnego Michała Grzesia, Rada Miasta uczciła minutą ciszy ofiary Zbrodni Wołyńskiej, której 80. rocznica przypada w tych dniach.

Prezydent Jacek Jaśkowiak przedstawił radnym i gościom główne założenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, zwany ogólnie "konstytucją przestrzenną". Prezydent Poznania powiedział, że zgodnie z założeniami tego dokumentu Poznań będzie miastem przyjaznym mieszkańcom, dbającym o zielono-błękitną infrastrukturę, czyli rzeczki, strumienie, jeziora i stawy położone na terenie miasta. Zapewniał, że w mieście będzie więcej terenów zielonych niż teraz, ale też więcej mieszkań i mieszkańców, dla których mają być uruchomione nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.

Zapewnił też, że władze miasta zadbają o dogodny transport miejski. Zauważył, że układ planistyczny będzie oparty o trzy dworce: Poznań Główny, Poznań Garbary i Poznań Wschód. Wokół nich będzie powstawała nowa zabudowa mieszkaniowa. Zachowany będzie klinowo-pierścieniowy system zieleni miejskiej, cenne przyrodniczo rozwiązanie urbanistyczne, które w Poznaniu powstało już kilkadziesiąt lat temu. Ten system klinowo-pierścieniowy będzie jeszcze rozszerzony o niewielkie tereny zielone. Zgodnie z zapisami studium poznańskie forty i Cytadela będą wyłączone z zabudowy i chronione. Nie będzie dodatkowej zabudowy w klinach zieleni, urbaniści zrezygnowali z wyznaczania układu drogowego nad Wartą w śródmieściu. Kładka Berdychowska będzie jedynie mostem pieszo-rowerowym.

W kolejnej części sesji, projekt studium, jego zapisy oraz procedurę jego opracowania omówiła Natalia Weremczuk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Powiedziała, że w ramach konsultacji zapisów studium o MPU wpłynęło 817 pism. Zawarto w nich 5277 uwag, część złożonych i podpisanych przez duże grupy mieszkańców. Z tego 541 uwag przyjęto, 617 przyjęto częściowo, 368 odrzucono. Weremczuk wyjaśniła, że miasto musi prowadzić działania planistyczne, które służą ochronie zieleni, ale także uruchamiać nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z zapisami studium planowana jest likwidacja niektórych rodzinnych ogródków działkowych, m.in. ROD Energetyk przy ul. Św. Wawrzyńca. W obronie tego ogrodu działkowcy złożyli 1400 podpisów, jednak ich protest nie zostanie uwzględniony, bo ROD jest przeznaczony do likwidacji już od 2006 roku. Za sprzedaż ogrodu miasto chce uzyskać 222 mln zł. W jego miejscu, po likwidacji, powstanie zabudowa mieszkaniowa.

Miasto zapewnia, że nastąpi relokacja ogródków działkowych, zostaną uruchomione nowe tereny pod ich zakładanie m.in. na Głuszynie. Dyrektor Weremczuk przyznała, że na skutek protestów dużych grup działkowców miasto odstąpiło od likwidacji trzech ogródków działkowych w centrum przy ul. Hetmańskiej i na Łazarzu oraz przy ul. Reymonta. Dodała, że w mieście jest obecnie 806 hektarów ogrodów działkowych, z tego 76,9 ha ROD przeznaczonych do relokacji. Ma to umożliwić rozbudowę sieci transportu publicznego, w tym nowych linii tramwajowych, rozbudowę lotniska Ławica i uruchomić nowe tereny pod zabudowę mieszkaniowe. Studium zawiera także zapisy chroniące zieleń w rejonie fabryki samochodów Volkswagen w Antoninku. Fabryka Volkswagena chciała się tam rozbudować na obszarze 27 ha. Po negocjacjach z miastem oczekiwania Volkswagena zostały zmniejszone do 4,5 ha pod rozbudowę fabryki.

Po dyrektor MPU głos zabrali przedstawiciele klubów radnych RMP, którzy podziękowali pracownikom miasta za przygotowanie studium. Wskazali też zapisy, które - ich zdaniem - są dobre i takie, które wymagają jeszcze poprawy lub zmiany. W debacie indywidualnej radny Krzysztof Rosenkiewicz powiedział, że studium zawiera rozwiązania dobre i złe, jego zdaniem Poznań ma możliwość rozbudowy mieszkaniowej, tak by zamieszkało tutaj nawet 800 tysięcy mieszkańców. Zwrócił jednak uwagę, że przyrostu powierzchni mieszkaniowej dla rodzin nie zapewnią takie inwestycje jak mikro apartamenty lokalizowane w różnych miejscach w centrum. Powstaje ich obecnie 1400, ale zdaniem Rosenkiewicza są to mieszkania mniejsze niż wybiegi lemurów w poznańskim ogrodzie zoologicznym, a więc rodziny w nich nie zamieszkają. Radna Sara Szynkowska vel Sęk z PiS podziękowała w czasie debaty różnym organizacjom społecznym, m.in. Federacji Anarchistycznej za to, że walczą o miasto i zieleń w mieście. Jej zdaniem miasto ciągle nie dba w sposób należyty o zieleń i pozwala na zabudowę cennych przyrodniczo terenów.

Kolejną częścią debaty były wystąpienia mieszkańców. Wystąpili m.in. przedstawiciele koalicji Zazieleń Poznań, Stowarzyszenia Plac Wolności oraz indywidualni społecznicy. Wskazali zapisy w studium, które ich zdaniem, spowodują zakłócenie stosunków wodnych, zniszczenie zieleni, spowodują konieczność wycinki drzew pomnikowych. Wśród rejonów, które ich zdaniem trzeba chronić, były m.in. tereny szacht na Górczynie, doliny rzeczek i strumieni, ogród społeczny "Bogdanka" dostępny obecnie dla wszystkich mieszkańców, stare koryto Warty, teren przy ul. 27 grudnia między Okrąglakiem a ul. Ratajczaka oraz ogródki Energetyk na Ostrowie Tumskim.

Po trwającej prawie cztery godziny debacie radni przystąpili do głosowania nad poprawkami i uwagami do zapisów studium zgłoszonymi przez komisje i przez radnych. 16 z nich zostało zaakceptowanych, część odrzucono. Studium m.in. pozwoli miasto na sprzedanie trzech ROD-ów, w tym "Energetyk". Zarobi na tym około 350 mln zł. Dzięki przyjętym poprawkom zwiększyła się powierzchnia terenów zielonych w Poznaniu o około 6 ha.

W dalszej kolejności RMP głosowała ws. rozstrzygnięcia pozostałych uwag, którego dokonał prezydent. Radni zaakceptowali decyzję prezydenta w tej sprawie. O g. 15 przewodniczący RMP ogłosił godzinną przerwę, w czasie której wpisano do studium przyjęte poprawki. Po tym Rada głosowała nad całością studium. 23 radnych było "za", czterech "przeciw", czterech wstrzymało się od głosu. Tym samym Rada Miasta Poznania przyjęła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Prace nad opracowaniem studium trwały trzy lata.

Drugim najważniejszym punktem dzisiejszych obrad była uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania, zwana krajobrazową lub reklamową. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w tej sprawie 24 stycznia, ale 27 lutego, w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego, podważył ją wojewoda wielkopolski wskazując 46 błędów w niej zawartych. Miasto, nie chcąc toczyć procesu sądowego w WSA w sprawie budzących zastrzeżenia zapisów, zdecydowało się przeprowadzić proces przyjęcia uchwały jeszcze raz, z zaakceptowaniem wątków wskazanych przez wojewodę. Wskazywał on m.in., że nieprawidłowe jest dzielenie nośników reklamowych na ustawione legalnie i nielegalnie. Wojewoda stwierdził, że Rada Miasta, przyjmując kwestionowany przepis, wykroczyła poza swoje kompetencje. Innym zastrzeżeniem było naruszenie procedury sporządzania uchwały polegające na nieprzekazaniu nieuwzględnionej przez prezydenta uwagi Radzie Miasta. Projekt uchwały został wyłożony do wglądu publicznego 20 kwietnia. Uwagi do projektu uchwały w "nowej" wersji można było składać do 6 czerwca.

Dokument dzieli Poznań na cztery obszary. Pierwszy z nich staromiejski, obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmujący centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęgów Dębińskich i osiedla Główna. Dla każdego z tych obszarów wyznaczono inne zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń. Ujednolicony jest okres dostosowania nośników i innych elementów do zapisów uchwały - wynosi on 12 miesięcy od dnia wejścia w życie dokumentu.

Podobnie jak w przypadku uchwały o studium Rada Miasta najpierw zaakceptowała w głosowaniu formę rozpatrzenia uwag przez prezydenta, a potem głosowała nad projektem uchwały w nowej wersji. 23 głosami "za", przy 8 głosach przeciwnych RMP zaakceptowała projekt uchwały krajobrazowej.

W kolejnym punkcie Rada zapoznała się ze skargami złożonymi przez mieszkańców na dyrektorów miejskich instytucji (dyrektorów szkół) i innych jednostek. Po zapoznaniu się z treścią skargi radni odrzucali skargi lub je akceptowali. Za zasadną uznali skargę na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowe Winogrady Północ, który zachował się niegrzecznie wobec mieszkańca w czasie osiedlowego festynu. Zapoznali się także z petycją mieszkańców w sprawie budowy boiska do piłki nożnej w parku przy ul. Heweliusza w Poznaniu.

W przedostatnim punkcie radna Dominika Król poinformowała, że po 13 latach pracy w Radzie Miasta Poznania złoży mandat radnej, w związku z rozpoczęciem pracy w związanej z miastem spółką Aquanet. Podziękowała wszystkim, którzy pomagali jej w pracy w RMP oraz byli dla niej życzliwi.

Ostatnim punktem sesji była informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania w ostatnich tygodniach. Sesja trwała od g. 9 do 18.23 z dwiema przerwami.

oprac. Szym

źródło: poznan.pl

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.