Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydent Miasta Elbląg ogłosił otwarty konkurs na udzielenie w 2023 r. dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasta Elbląg - 04.05.2023

Prezydent Miasta Elbląga ogłosił  otwarty konkurs na udzielenie w 2023 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg  dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg. Na prośbę OZ PZD  w Elblągu z uwagi  na kampanię sprawozdawczą w naszych ogrodach Prezydent ustanowił termin składania wniosków do 22 maja 2023 roku. Od kilku lat Miasto Elbląg wspiera finansowo rozwój ogrodów działkowych poprzez udzielanie dotacji, na którą w 2023 r. zabezpieczono kwotę 25 000 zł. Otrzymane wsparcie można przeznaczyć m.in. na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej w tym sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych pod warunkiem, że realizacja tych zadań będzie wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.W wypadku odbycia walnego Zebrania  i podjęcia właściwej uchwały w sprawie inwestycji  i remonty wszystkie ogrody zlokalizowane w Elblągu mogą wziąć udział w tym konkursie po złożeniu dokumentów, które można wydrukować ze strony https://bip.elblag.eu/artykul/98/1219/prezydent-miasta-elblag-oglasza-otwarty-konkurs-na-udzielanie-w-2023-r-dotacji-celowych-z-budzetu-miasta-elblag-dla-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych-polozonych-na-terenie-gminy-miasto-elblag

Jednocześnie OZ PZD w Elblągu poinformował, że każdy ROD z Elbląga może również przystąpić do konkursu też przed walnym zebraniem, jeżeli spełni wymagane dodatkowe warunki zawarte w uchwale nr 12 /2023 KZ PZD   z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych   i remontowych  w ROD w 2023 roku przy wsparciu                  od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Krajowy Zarząd PZD na mocy tej uchwały upoważnił Zarządy ROD do składania wniosków  i podpisywania umów                      o dotacje celowe przed uzyskaniem zgody WZ/KD  na realizację zadania inwestycyjnego            lub remontowego w ROD w sytuacji gdy terminy naboru wniosków lub terminy zawarcia umów na dotacje celowe upływają przed terminem zebrania. Taka możliwość występuje tylko w przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek które spełniają łącznie wymienione w niniejszej uchwale przesłanki, tj.: dysponują własnymi środkami w kwocie, która                       w połączeniu      z dotacją, pozwoli na sfinansowanie zadania oraz brak złożenia wniosku lub zawarcia umowy o dotację przed WZ/KD w 2023 r. spowoduje utratę możliwości jej uzyskania.

O dotacjach przeczytasz również na stronie : https://www.portel.pl/spoleczenstwo/dotacje-dla-rod/134048

Z.W.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.