Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wspólny głos działkowców i radnych Rady Miasta Poznania w obronie ogrodów działkowych - 24.02.2023

Trwające prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania budzą wśród części działkowców zaniepokojenie. Istnieją obawy, że dokument będzie stanowił podstawę do rozpoczęcia procedury likwidacji niektórych rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta. W chwili obecnej trwają prace nad analizą złożonych uwag i wniosków do projektu opracowania planistycznego.

Okręgowy Zarząd PZD od samego początku aktywnie uczestniczy w procedurze planistycznej przez udział w spotkaniach, konsultacjach społecznych, a także zgłaszając swoje uwagi do opracowywanego dokumentu. Aby jeszcze mocniej zaakcentować swój głos, w obronie istnienia ogrodów działkowych przed nieuzasadnionymi likwidacjami, w dniu dzisiejszym, tj. 22 lutego br. odbyło się w biurze Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu specjalnie spotkanie. Gośćmi Prezesa Okręgu Zdzisława Śliwy i Wiceprezesa Okręgu Zenona Brzozowskiego byli członkowie Rady Miasta Poznania: Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Marek Sternalski, Przewodniczący Komisji ds. Studium Miasta Poznania Paweł Matuszak. Towarzyszył im Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Poznaniu  Bartosz Zawieja, który aktywnie wspiera działkowców z ROD im. O. Kopczyńskiego i ROD im. Marii Curie-Skłodowskiej w staraniach o utrzymanie przeznaczenia terenów ogrodów jako zieleń działkowa. Podczas spotkania omówiono plany Studium opracowane przez urzędy Miasta  oraz stanowisko Okręgowego Zarządu, w którym przedstawiono nasze uwagi do proponowanych zapisów Studium.

Uczestniczący w spotkaniu Goście wyrazili wolę wspierania postulatów Związku utrzymania w przestrzeni Miasta możliwie największej liczby ogrodów działkowych i poparli sprzeciw działkowców wobec zapisów w projekcie Studium umożliwiających przekształcenie terenów ogrodów pod funkcję budownictwa mieszkaniowego. Uznano za konieczne prowadzenie niektórych likwidacji, które są realizowane w trybie przewidywanych prawem specustaw, co pozwoli na inwestycje ważne z punktu widzenia funkcjonowania Miasta. W szczególnie wrażliwych społecznie tematach zmiany Studium zakładających likwidację ogrodów działkowych ustalono w pierwszej kolejności potrzebę obrony istnienia ROD Energetyk I i ROD im. 23 Lutego. Podkreślono także potrzebę intensyfikacji  działań Miasta zmierzających do uregulowania stanu prawnego niektórych ogrodów, które nie mogą z uwagi na stan prawny gruntów korzystać ze wsparcia dostępnego dla ogrodów o uregulowanym stanie prawnym.

Radni zobowiązali się do spotkania z działkowcami z ROD Energetyk I, by przedstawić swoje stanowisko w sprawie ogrodu. Ustalono także potrzebę odbycia na terenie jednego z rodzinnych ogrodów działkowych posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta poświęconej problemowi funkcjonowania ogrodów działkowych na terenie Poznania. Ta ostatnia inicjatywa zmierza do zaprezentowania radnym, dotychczas słabiej znających problematykę ogrodów, pełnego obrazu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i ich znaczenia w dla mieszkańców miasta, ochrony środowiska i poprawy klimatu. Podkreślano także potrzebę doskonalenia prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego służącego skuteczniejszej egzekucji obowiązujących przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez organy państwa i samorządów terytorialnych. Uczestniczący w spotkaniu, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Poznaniu Bartosz Zawieja zapewnił, że radni klubu będą wspierać zgłaszane przez działkowców postulaty i bronić istnienia ogrodów działkowych.

Prezes Okręgu zaprosił radnych do udziału w posiedzeniu Okręgowej Rady w dniu 15 marca br., by mogli zaprezentować swoje stanowisko w kwestii prowadzonych prac nad Studium.

 

Anna Socha,
inspektor ds. inwestycji

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.