Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Budowa drogi przez teren ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie głównym tematem spotkań z Prezydentem Miasta Rzeszowa i działkowcami - 07.02.2023

W dniu 1 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Podkarpackiego z Prezydentem Miasta Rzeszowa p. Konradem Fijołkiem. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego p. Wojciech Durski, st. inspektor ds. terenowo-prawnych p. Witold Majchrowicz, Prezes ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie p. Ewa Dykiel, Wiceprezes RD im. H. Wieniawskiego p. Rafał Chom, Radny Rady Miasta Rzeszowa p. Mirosław Kwaśniak, Przewodniczący Rady Osiedla Słocina p. Maciej Kulig, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg p. Andrzej Maciejko. 

 
Głównym tematem spotkania była budowa drogi publicznej głównej KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego, która ma ingerować w teren ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie. Pierwszy projekt zakładał budowę dwóch jezdni o długości ok. 1,3 km i szerokości 7 m każda, oświetlenia, kanalizacji i przystanków autobusowych. Likwidacji miało ulec ponad 70 działek rodzinnych oraz elementy infrastruktury technicznej w ROD.  Przedstawiona propozycja została odrzucona przez Zarząd ROD i działkowców oraz Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD. Również inne koncepcje przygotowane przez Miejski Zarząd Dróg w 2021 roku zakładające likwidację około 30 działek rodzinnych nie zostały zaakceptowane. 
Podczas spotkania w dniu 7 lutego 2022 r. zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa z udziałem Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg oraz przedstawicieli Okręgu Podkarpackiego PZD i Zarządu ROD im. H. Wieniawskiego został przedstawiony i ostatecznie zaakceptowany projekt nowego przebiegu drogi jednojezdniowej ingerującej maksymalnie w teren 10 działek działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. H. Wieniawskiego.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa stwierdził, iż w oparciu o uzgodnienia z lutego 2022 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji, jednakże zostały one wstrzymane przez złożenie skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez działkowców.
Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego wyjaśnił, iż skargę do SKO w dniu 24 października 2022 r. złożył Okręg Podkarpacki, ponieważ w dniu 26 września 2022 r. została wydana decyzja zawierająca inne założenia dotyczące koncepcji budowy drogi oraz stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji drogowej. W uzasadnieniu skargi podniesiono, iż inwestycję określono jako drogę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu o szerokości jezdni około 7 m, której realizacja spowoduje konieczność rozbiórki około 30 altan działkowców na terenie ROD. Ponadto w decyzji błędnie uznano, że inwestycja drogowa na etapie eksploatacji nie będzie źródłem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. Wskazano także na brak zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniach mających na celu ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Sprawę niepotrzebnie nagłośniły lokalne media, rozpowszechniając informację, iż działkowcy i Okręg Podkarpacki blokują powstanie tak potrzebnej dla miasta drogi. 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wyjaśnił, iż zaistniała sytuacja spowodowana została przez błędne zapisy w decyzji z 26 września 2022 r. Sformułowanie: 30 obiektów budowlanych (altan) nie dotyczyło tylko altan działkowych w ROD, ale wszystkich obiektów zlokalizowanych na całej trasie przebiegu inwestycji. Dyrektor zapewnił, iż trwają prace nad projektem zakładającym możliwie najmniejszą ingerencję w teren ROD im. H. Wieniawskiego, zgodnie z ustaleniami z lutego 2022 r.
Po przyjęciu powyższych wyjaśnień Prezydent Miasta Rzeszowa zawnioskował o wycofanie przez Okręg Podkarpacki skargi złożonej do SKO.
Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego oświadczył, iż dopiero po otrzymaniu od Miejskiego Zarządu Dróg szczegółowej pisemnej informacji dotyczącej liczby zajętych pod drogę działek rodzinnych w całości i w części, mapy z zaznaczeniem przebiegu drogi oraz rozwiązania sprawy przełożenia sieci elektrycznej i wodnej, Okręg Podkarpacki rozważy możliwość wycofania skargi. Taka informacja wymagać będzie także akceptacji przez Zarząd ROD im. H. Wieniawskiego.
 
W dalszej części spotkania Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego poruszył sprawy: ujęcia ROD w projekcie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rzeszowa, zapewnienia terenu zastępczego dla PZD w przypadku realizacji inwestycji kolejowej związanej z Centralnym Portem Komunikacyjnym przez tereny czterech rzeszowskich ROD, udzielenia dotacji z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD.
Prezydent Miasta Rzeszowa zapewnił, iż wszystkie rzeszowskie Rodzinne Ogrody Działkowe zostały zapisane w projekcie studium pod symbolem ZD – zieleń działkowa. Do Biura Gospodarki Mieniem zostało skierowane polecenie wyszukania terenu zamiennego, który byłby odpowiedni do urządzenia nowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Przedstawiciele Okręgu Podkarpackiego otrzymają zaproszenie na posiedzenie Rady Miasta, na którym będą omawiane zmiany w budżecie miasta, dotyczące m.in. udzielenia dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.  
 
W dniu 2 lutego 2023 r. do siedziby Okręgu Podkarpackiego przybyli działkowcy z ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie, których działki zostały zagrożone realizacją inwestycji drogowej. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego p. Wojciech Durski, Dyrektor Biura Okręgu p. Jadwiga Brzozowska, st. inspektor ds. terenowo-prawnych p. Witold Majchrowicz, Prezes ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie p. Ewa Dykiel, Wiceprezes RD im. H. Wieniawskiego p. Rafał Chom, Radny Rady Miasta Rzeszowa p. Mirosław Kwaśniak, Przewodniczący Rady Osiedla Słocina p. Maciej Kulig. 
Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu wyjaśnił przyczyny złożenia skargi do SKO na decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji drogowej i zawierającą inny opis inwestycji, znacząco odbiegający od zaakceptowanego w dniu 7 lutego 2022 r. projektu przebiegu i konstrukcji drogi. Zamiast drogi jednojezdniowej ingerującej maksymalnie w teren 10 działek, pojawiła się droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o szerokości jezdni około 7 m wymagająca rozbiórki około 30 altan działkowych. Dla Okręgu było rzeczą oczywistą, że tak szeroka ingerencja w teren ROD nie mogła być zaakceptowana. W trakcie spotkania z Prezydentem Miasta Rzeszowa w dniu 1 lutego 2023 r. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wyjaśnił, iż w zaskarżonej decyzji pojawił się błąd: liczba 30 altan nie dotyczyła wyłącznie altan działkowców z ROD im. H. Wieniawskiego. Według Miejskiego Zarządu Dróg w opracowywaniu znajduje się jedynie zaakceptowany w lutym 2022 r. projekt. W trakcie spotkania w dniu 1 stycznia br. Prezydent Miasta Rzeszowa stwierdził, iż oczekuje wycofania przez Okręg skargi złożonej do SKO.
Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu oświadczył, że dopiero po otrzymaniu pełnej dokumentacji dotyczącej budowy drogi i uzyskaniu stanowiska Zarządu ROD, zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wycofaniu skargi.
Przewodniczący Rady Osiedla Słocina dodał, iż także protesty mieszkańców osiedla skłoniły Prezydenta Miasta do odstąpienia od pierwotnego projektu przebiegu drogi i przygotowania koncepcji możliwej do zaakceptowania zarówno przez działkowców, jak i mieszkańców osiedla.
Radny Rady Miasta Rzeszowa zobowiązał się do udziału w spotkaniach razem z przedstawicielami Okręgu w Miejskim Zarządzie Dróg i Biurze Gospodarki Mieniem raz w miesiącu, mających na celu pozyskanie informacji o aktualnym stanie realizacji inwestycji drogowej.
 
Działkowcy zadawali pytania dotyczące dokładnego terminu rozpoczęcia inwestycji, czasokresu budowy drogi, montażu ekranów dźwiękochłonnych, przełożenia instalacji elektrycznej i wodnej, uiszczania opłat za użytkowanie działek, które zostaną w części zlikwidowane, sensu dalszego użytkowania działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Odpowiedzi na pytania udzielali: Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu, Dyrektor Biura Okręgu i Wiceprezes ROD im. H. Wieniawskiego. 
 Działkowcy zapoznali się z przygotowaną przez MZD koncepcją przebiegu drogi, na którą naniesione zostały numery i granice działek podlegających zajęciu. Skrytykowali politykę Miasta Rzeszowa, które chce prowadzić inwestycje celu publicznego głównie przez tereny rodzinnych ogrodów działkowych.
 
 
Prezes
Komisarycznego
Okregowego Zarządu Podkarpackiego PZD
 
Wojciech Durski
 
 
Zdjęcia: PZD
 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.