Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wizyta monitorująca centrali ARiMR w Warszawie dotycząca wydatkowania Funduszy Europejskich przez ROD Makrum w Bydgoszczy - 13.01.2023

W dniu 12.01.2023 r. centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeprowadziła wizytę monitorującą w zakresie prawidłowości realizacji i wykonania projektu grantowego przez ROD Makrum oraz prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, w związku z umową o powierzenie grantu nr 00001/22/OR02/ROD w ramach projektu pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego" Osi priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczącą projektu "Rewitalizacja terenu wspólnego ROD Makrum".

Wizyta odbyła się w formie videokonferencji w Oddziale ARiMR w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4. Grantobiorcę reprezentowali Prezes Zarządu ROD Makrum Pani Agnieszka Chudzińska oraz v-ce Prezes Pan Marcin Gąbka, natomiast Grantodawcę - osoby odpowiedzialne za poprawne prowadzenie projektu z ARiMR w Warszawie i Toruniu.

Wizyta monitorująca obejmowała między innymi:

- weryfikację dokumentacji związanej z realizowanym projektem pod względem m.in. zgodności z umową o powierzenie grantu oraz Regulaminu konkursu,

- określenie stanu zaawansowania realizacji projektu,

- poprawności przeprowadzonych procedur udzielania zamówień w przedmiocie usług, dostaw lub robót budowlanych,

- wywiązania się przez Grantobiorcę z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Powyższe zagadnienia zostały pozytywnie i bardzo wysoko ocenione przez ARiMR w Warszawie. Każdy punkt został przyjęty bez żadnych zastrzeżeń. Reprezentanci ROD Makrum z wielką skrupulatnością przedstawili Grantodawcy procedury jakimi kierowali się przy prowadzeniu projektu, opierając się o podręcznik wnioskodawcy oraz wytyczne dotyczące grantu.

Na koniec wizyty, zarówno osoby z ARiMR w Warszawie, które przeprowadzały wizytę monitorującą, oraz osoby z ARiMR w Toruniu obsługujące projekt unijny, życzyły ROD Makrum dalszych sukcesów i podziękowały bardzo serdecznie za bardzo dobre przygotowanie do wizyty kontrolnej oraz za ogromną, wzorową pracę włożoną w przygotowanie i realizację projektu.

ROD Makrum po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów jest na ukończeniu rozliczenia I transzy grantu w wysokości 60 000 zł i po złożeniu wniosku oczekuje na kolejną transzę w wysokości 40 000 zł.

 

 

            Agnieszka Chudzińska                                                Marcin Gąbka

      prezes zarządu ROD Makrum                          v-ce prezes zarządu ROD Makrum

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.