Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Poznańska Rada Okręgowa PZD - 20.12.2022

Na kończącym 2022 rok posiedzeniu obradowała w Poznaniu Rada Okręgowa PZD. Bogaty program obrad obejmował szereg zagadnień wynikających z planu pracy Rady przyjętego na rok bieżący. Były nimi m.in.: omówienie sytuacji finansowej Okręgu, przedstawienie decyzji  OZ PZD w sprawie szkoleń nowych działkowców, realizacja programu grantowego ARiMR przez Okręg, wnioski z analizy prowadzonych przez Okręg postępowań sądowych i administracyjnych, zamieszkiwanie w ROD na terenie Okręgu oraz problem budownictwa ponadnormatywnego a także przedstawienie działań podejmowanych przez Okręg na rzecz zarządów ROD i działkowców. Obok tych planowych tematów w obradach przedstawiono znaczenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. w związku z rocznicą jej uchwalenia oraz najbardziej aktualne sprawy wynikające z decyzji Krajowej Rady PZD, a w tym dotyczące przedłużenia kadencji organów Związku.

W obradach prowadzonych w trybie hybrydowym ze zdecydowaną przewagą członków Rady uczestniczących stacjonarnie, zdalnie wzięli udział  zaproszeni goście w osobach Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Jędrzeja Solarskiego. Obecna na sali obrad była także Przewodnicząca Okręgowej komisji Rewizyjnej Dorota Zerba.

Obrady otworzył Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, który po powitaniu obecnych członków Rady i zaproszonych gości zaproponował uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłego członka Rady Stanisława Wawrzyniaka. Następnie przedstawiając aktualną sytuację Związku nawiązał do obrad Krajowej Rady  PZD, która podejmowała istotne decyzje rzutujące na działalność w nadchodzącym 2023r. Pierwszym tematem było jednak zwrócenie uwagi na 9-tą  rocznicę uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, której znaczenie dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym kraju jest bezdyskusyjne. Ustawa przygotowana przez Związek, poparta prawie milionem podpisów działkowców i przyjęta przez Sejm jako projekt obywatelski zagwarantowała prawa działkowców i stworzyła demokratyczne ramy funkcjonowania stowarzyszenia ogrodowego. Ustawa sprawdziła się w praktycznym działaniu. Należy mieć świadomość jej znaczenia, zwłaszcza gdy pojawiają się w wystąpieniach polityków głosy, które już słyszeliśmy przed uchwaleniem ustawy, a których realizacja mogłaby doprowadzić do unicestwienia dorobku pokoleń działkowców i zniszczenia ogrodnictwa działkowego.

O dobrym klimacie dla rozwoju ogrodów działkowych w Poznaniu mówił Prezydent Jędrzej Solarski, który zapewnił o wspieraniu inicjatyw Okręgu na polu inwestycyjnym, działalności prozdrowotnej, kulturalnej i proekologicznej. Prezydent złożył świąteczne życzenia, by ogrody nadal przynosiły radość odpoczywającym w nich mieszkańcom Miasta. Prezes Okręgu podziękował Prezydentowi za sprawowany przez niego  mecenat nad ogrodami i dobrą współpracę z zarządem Okręgu. Prosił także, by Miasto udzielało wsparcia w ważnych sprawach dotyczących prowadzonych przez Związek postępowań sądowych i administracyjnych.

Do słów Prezydenta odniósł się także Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, który nawiązując do wypowiedzi poprzedników złożył wyrazy uznania za dotychczasową dobrą współpracę Miasta z Okręgiem podkreślając, że nie zawsze tak było jak obecnie. Życzył także, by ta współpraca nadal trwała z pożytkiem do działkowców.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki w dalszej części wystąpienia przedstawił aktualną sytuację Związku, w tym powody podjęcia ważnej decyzji Krajowej Rady o przyczynach przedłużenia kadencji organów Związku, która wynika przede wszystkim z powodów wywołanych pandemią ograniczeń w możliwości realizacji przyjętych planów działania na kadencję na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku, koniecznością zapewnienia warunków do wypełnienia przez zarządy ROD zadań wynikających ze zobowiązań przyjętych wraz z podpisaniem umów na realizację zadań w ramach przyznanych grantów ARiMR oraz niezbędnymi dalszymi pracami nad statutem organizacji przystosowującym jego treść do warunków dyktowanych przez realia czasu, w którym żyjemy. Prezes Eugeniusz Kondracki złożył także poznańskim działkowcom życzenia, by  czas świąteczny był okazją do dobrego rodzinnego wypoczynku, a Nowy Rok był pomyślny dla działkowców i przyniósł dobre warunki do dalszego  działania dla rozwoju ogrodów działkowych.

Posiedzenie Rady było także okazją do wyróżnień działkowców: złota odznakę Zasłużony Działkowiec otrzymał z rąk Prezesa Okręgu Zdzisława Śliwy  i wiceprezesa Okręgu Zenona Brzozowskiego przewodniczący kolegium prezesów Leszna Józef Biernacki. Medalem 40 –lecie PZD wyróżniono przewodniczącego kolegium prezesów Rawicza Grzegorza Goździka i członka Rady Henryka Gawłowskiego z Leszna.

W dalszej części obrad przedstawione zostały członkom Rady merytoryczne materiały opracowane przez biuro Okręgu i wynikające z przyjętego programu pracy. Oceniono sytuację finansową Okręgu, przedstawioną przez skarbnik Okręgu Anetę Wicher, oceniając ją jako zabezpieczającą sprawne funkcjonowanie struktur; oceniono działalność ośrodków finansowo-księgowych, uznając ją za  bardzo potrzebną i dobrze zabezpieczająca bezpieczeństwo finansowe ogrodów i działkowców; poinformowano o podjętej przez OZ PZD  decyzji o powrocie do szkoleń nowych działkowców w trybie przed pandemicznym rezygnując z przynoszącej mniejsze efekty formy samokształcenia przez platformę edukacyjną. Posumowano efekty prac  przedstawione przez inspektor ds. terenowo-prawnych Justynę Fryska nad opracowaniem wniosków o granty ARiMR, podkreślając konieczność wypełnienia przez zarządy ROD bardzo restrykcyjnych wymogów realizacji i rozliczenia zadań oraz zapewniono o  pomocy udzielanej przez pracowników biura w każdej sprawie technicznej związanej z realizacją zadań. W tym temacie zabrał głos w dyskusji prezes ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach Jan Molski, który jako pierwszy w Okręgu nie tylko wykonał większość zadań ale przystąpił  już do końcowego rozliczania projektu. Omówiono także przedstawione przez radcę prawną Karolinę Skrzypczak i inspektor Justynę Fryska  toczące się sprawy sądowe oraz  administracyjne dotyczące spraw gruntowych podkreślając postępy, ale też zwracając uwagę na trudności i ograniczenia oraz negatywne skutki dla, na szczęście, już pojedynczych ogrodów, do których są wysuwane roszczenia i które nie mogą korzystać w pełni z praw przysługujących innym ogrodom , co mocno ogranicza ich działalność inwestycyjną.

Ważnym tematem obrad było przedstawienie wyników badania zjawiska zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w Okręgu na podstawie badania ankietowego, na które odpowiedziała połowa ROD Okręgu . Przedstawione przez inspektor ds. terenowo-prawnych Annę Socha wyniki badania nie mogą satysfakcjonować, bo zjawisko nadal występuje I powiększa się zwłaszcza w ogrodach już dotkniętych nim w latach poprzednich. Zaobserwowano jednak także pozytywne trendy zmniejszenia się liczby osób meldowanych na działkach i ilość zgłaszanych samowoli budowlanych. Zwrócono uwagę na konieczność dokończenia badania i weryfikacji uzyskanych wyników. Ostatnim punktem posiedzenia było podsumowanie przez dyr. Biura Agatę Wróbel  działania Okręgu, a zwłaszcza pracowników biura na rzecz   zarządów ROD i działkowców.

Dyskusja, w której nad przedstawionymi tematami wzięli udział m.in. Jan Molski, Jolanta Mrozik, Zenon Brzozowski i inni członkowie Rady potwierdziła słuszność przyjętych rozwiązań i konieczność dalszych działań na poszczególnych polach.

Efektem obrad było podjęcie dwóch uchwał, w tym zmieniającej wysokość opłaty wnoszonej przez nowych działkowców związanej z zarządzaniem, która nie była zmieniana od 2015r. a jej zmiana jest podyktowana wzrostem kosztów kształcenia i wyposażania nowych działkowców w materiały edukacyjne. Podjęto także publikowane oddzielnie dwa stanowiska Rady w sprawie przedłużenia kadencji organów Związku oraz w sprawie zjawiska zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa na terenie Okręgu.

Życzenia świąteczno-noworoczne i spotkanie wigilijne członków Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej zwieńczyły owocne obrady.

Stanowisko w sprawie przedłużenia kadencji organów Związku

Stanowisko w sprawie zjawiska zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa na terenie Okręgu

Uchwała w sprawie wysokości opłaty ogrodowej wnoszonej przez działkowca w roku nabycia działki

Tekst:
Zdzisław Śliwa,

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.