Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczeń w poborze gazu ziemnego - 19.12.2022

 Krajowy Zarząd  PZD informuje, iż Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działając zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, poinformowała
iż w  obowiązującym od dnia 8 grudnia 2022 r. "Planie wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2022", zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ROD zostały ujęte w zakresie 12 stopnia zasilania.

Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego i mogą zostać wprowadzone na terytorium całego lub części kraju w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego tj. w sytuacji jeżeli występuje nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie na gaz, znaczne zakłócenie dostaw gazu lub inne znaczne pogorszenie się sytuacji w zakresie dostaw gazu oraz jeżeli wdrożono wszystkie stosowne środki rynkowe, ale dostawy gazu są niewystarczające do zaspokojenia pozostałego zapotrzebowania na gaz tak, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowo środków nierynkowych, aby w szczególności zabezpieczyć dostawy gazu do odbiorców chronionych, o którym mowa w art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części.

Jak wynika  z § 4 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r .
w sprawie sposobu i trybu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego, ograniczenia określone w 12 stopniu zasilania mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, wskazanych
w przepisach tego rozporządzenia, do których ROD nie zostały zaliczone.

Zakwalifikowanie do 12 stopnia zasilania, oznacza, iż w przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego i ogłoszenia 12 stopnia zasilania, dopuszczalny pobór gazu ziemnego dla ROD, których dotyczą ograniczenia będzie odpowiadał zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej
w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. niezależnie od niniejszego Komunikatu, przekazuje zawiadomienia do wszystkich ROD, do których dostarczany jest gaz na potrzeby domów działkowca. Zawiadomienia, na dzień sporządzenia niniejszego Komunikatu w liczbie około 100 szt., przekazywane są  na adres Jednostki Krajowej PZD w Warszawie, a następnie  bezzwłocznie przesyłane za pośrednictwem Okręgów do Zarządów ROD.

Stopnie zasilania, poprzez które wprowadza się ograniczenia, ogłaszane są jako obowiązujące na czas 12 godzin.

Ograniczenia są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych,
o obowiązujących stopniach zasilania. Komunikaty o obowiązujących na czas 12 godzin stopniach zasilania oraz o przewidywanych na następne 12 godzin stopniach zasilana są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie
I Polskiego Radia oraz na stronach internetowych ww. operatorów.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.