Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolejne szkolenie ARiMR w sprawie grantów - 02.12.2022

W dniu 29 listopada 2022r. w sali konferencyjnej Okręgowego Domu Działkowca we Wrocławiu odbyło się drugie szkolenie dla członków zarządów pięciu ROD – „Bielany”, „Bażant”, „Kolejarz”, „Maciejka” i „WZ MOT” we Wrocławiu, których wnioski o grant z ARiMR przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej, a z Zarządami tymi zawarte zostały umowy o powierzenie grantu. W szkoleniuuczestniczyli również księgowi ww. ROD oraz księgowe z OFK. Ponadto w szkoleniu udział wzięli z ramienia Okręgu - Prezes Okręgu Pan Janusz Moszkowski, Wiceprezes Okręgu, Dyrektor Biura Pani Ewa Gaicka i Główna księgowa Okręgu Pani Bożena Każura. Łącznie z ramienia PZD w szkoleniu uczestniczyło 12 osób.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Oddziału Regionalnego ARiMR w osobach Naczelnika Wydziału Płatności Pani Gabrieli Niemczyckiej i Opiekunów Dedykowanych Pani Iwony Bobowskiej i Pani Ewy Smolińskiej, którzy omówili szczegółowo zagadnienia związane z dalszym procedowaniem zawartych umów i obowiązki zarządów w tym zakresie, a w szczególności zasady realizacji projektu, zasady finansowania grantu, ważne terminy wynikające z zawartej umowy, zasady rozeznania rynku, sprawozdania częściowe i końcowe z realizacji projektu, zobowiązania grantobiorcy, zasady informacji i promocji, przypadki relokacji środków z tytułu oszczędności powstałych w projekcie oraz przypadki i zasady aneksowania umowy o powierzenie grantu. Zarządy ROD otrzymały ponadto wzory druków – protokołu z przeprowadzenia rozeznania rynku, wzór zapytania ofertowego, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty/ wykonawcami od których pozyskano cennik oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym, celem wykorzystania w procesie realizacji grantu.

Zgromadzeni na szkoleniu czynnie uczestniczyli w nim, a pracownicy ARiMR udzielili odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. Zarządy ww. ROD przystąpiły już do realizacji zadań objętych umową, przy udzielonej pełnej pomocy ze strony OZ jak i ARiMR, tak aby sprawnie przeprowadzić procesy związane z rozeznaniem rynku, następnie zawarciem umów, realizacją zadań oraz w konsekwencji prawidłowym rozliczeniem otrzymanych środków finansowych.

Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu mgr inż. Ewa Gaicka


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.