Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

60 – lecie ROD „Polska Wełna” w Zielonej Górze - 21.09.2022

Dnia 16.09.2022r. ROD „ Pol­ska Wełna” w Zie­lo­nej Górze świę­to­wa­ła swoje 60- lecie. Ob­cho­dy za­czę­ły się już o go­dzi­nie 13:00 ani­ma­cją dla dzie­ci przy­go­to­wa­na przez  Sto­wa­rzy­sze­nie „ Czte­ry Ży­wio­ły”, w tym  Ro­dzin­nym Biegu po Torze prze­szkód” wraz z na­gro­da­mi i słod­kim po­czę­stun­kiem. O go­dzi­nie 16:00 pre­zes ogro­du – Pan Jan Zelek – uro­czy­ście przy­wi­tał przy­by­łych gości i dział­kow­ców. Przy­po­mniał dział­kow­com, jak ogród był bu­do­wa­ny. Wy­mie­nił wszyst­kich by­łych pre­ze­sów ogro­du i pod­kre­ślił ich udział w za­go­spo­da­ro­wa­niu ogro­du. Pre­zes Okrę­gu – Ma­rian Pa­siń­ski – wrę­czył pu­char i dy­plom od Okrę­go­we­go Za­rzą­du dla dział­kow­ców. Pre­zes ogro­du – Pan Jan Zelek – otrzy­mał „ Dy­plom Kra­jo­wej Rady Pol­skie­go Związ­ku Dział­kow­ców” z oka­zji Ju­bi­le­uszu 40-le­cia  Pol­skie­go Związ­ku Dział­kow­ców i od­zna­kę „ Za za­słu­gi dla Pol­skie­go Związ­ku Dział­kow­ców”. Takie od­zna­cze­nia otrzy­mał rów­nież Pan Roman Ostrow­ski.

Pre­zes po­gra­tu­lo­wał pre­ze­so­wi ogro­du – Panu Ja­no­wi Ze­lko­wi – wzo­ro­we­go pro­wa­dze­nia ogro­du. Od­zna­czył za­słu­żo­nych dział­kow­ców:

– złotą od­zna­kę „ Za­słu­żo­ne­go Dział­kow­ca” otrzy­mał: Da­riusz Ko­zieł, Kry­stian Żmuda

– srebr­ną od­zna­kę „ Za­słu­żo­ne­go Dział­kow­ca” otrzy­mał: Szy­mon Kon­drad, Łu­kasz Ma­jew­ski

– brą­zo­wą od­zna­kę „ Za­słu­żo­ne­go Dział­kow­ca” otrzy­ma­li: Wie­sław Kieł­bow­ski, Marek Si­wiń­ski, Paweł Ro­ma­now­ski. Ur­szu­la Ze­lek-Żmu­da, Emi­lia Kon­drad, Łu­kasz Mar­ci­niak, Wło­dzi­mierz Wer­b­nik.

Radny Mia­sta Zie­lo­na Góra – Pan An­drzej Bo­cheń­ski oraz Kon­drat Wi­try­lak – dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Pre­zy­den­ta Mia­sta wrę­czy­li dział­kow­com „ Na­gro­dę Pre­zy­den­ta Mia­sta I stop­nia – złoty medal” Hie­ro­ni­mo­wi Kacz­mar­ko­wi i „Na­gro­dę Pre­zy­den­ta Mia­sta III stop­nia – brą­zo­wy medal” Emi­lii Kon­drad.   

Pre­zes Okrę­gu po­gra­tu­lo­wał od­zna­czo­nym i wy­róż­nio­nym. Pod­kre­ślił w swoim wy­stą­pie­niu, że Pol­ski Zwią­zek Dział­kow­ców przy­wią­zu­je dużą wagę do Dni Dział­kow­ca, a zwłasz­cza do ob­cho­dzo­nych ju­bi­le­uszy w ROD. Szko­da, że z po­wo­du pan­de­mii, te­go­rocz­ne uro­czy­sto­ści nie są tak licz­ne, jak w la­tach po­przed­nich. Trze­ba po­wró­cić do tych pięk­nych tra­dy­cji w ogro­dach. Mó­wiąc o 40 leciu PZD Pre­zes Okrę­gu pod­kre­ślił wiel­ki do­ro­bek Pol­skie­go Związ­ku Dział­kow­ców w roz­wo­ju i bu­do­wa­niu ogro­dów dział­ko­wych, w tym nie­za­prze­czal­ny udział Pre­ze­sa Związ­ku Eu­ge­niu­sza Kon­drac­kie­go. Były to lata wiel­kie­go bu­do­wa­nia ale i lata walki, by ogro­dy utrzy­mać. Mówił, że obro­ni­li­śmy ogro­dy dział­ko­we, bo je­ste­śmy sto­wa­rzy­sze­niem dużym, do­brze zor­ga­ni­zo­wa­nym, który po­tra­fi wal­czyć i obro­nić prawa dział­kow­ców. Dość sze­ro­ko przed­sta­wił do­ro­bek 40-le­cia Okrę­gu. Mówił także o współ­pra­cy Okrę­gu i ogro­dów dział­ko­wych z sa­mo­rzą­da­mi gmin­ny­mi i że szcze­gól­nie do­brze ta współ­pra­ca ukła­da się w roku bie­żą­cym. Sa­mo­rzą­dy prze­ka­za­ły do ogro­dów dział­ko­wych kwotę ponad 700.000 zł na in­we­sty­cje i re­mon­ty. Szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nie skie­ro­wał do pre­zy­den­ta Mia­sta Zie­lo­na Góra – Pana Ja­nu­sza Ku­bic­kie­go i vice pre­zy­den­ta – Pana Da­riu­sza Le­sic­kie­go za pomoc fi­nan­so­wą na in­we­sty­cje i re­mon­ty w ogro­dach. Zło­żył z oka­zji Dni Dział­kow­ca i Ju­bi­le­uszu 60-le­cia ser­decz­ne po­dzię­ko­wa­nia dział­kow­com za dobre za­go­spo­da­ro­wa­nie dzia­łek, a za­rzą­do­wi ROD za pra­wi­dło­we za­rzą­dza­nie. Ży­czył wszyst­kim zdro­wia i mi­łe­go wy­po­czyn­ku na dział­kach, sa­tys­fak­cji z przy­na­leż­no­ści do PZD.

Po za­koń­cze­niu czę­ści ofi­cjal­nej za­czę­ło się bie­sia­do­wa­nie przy wspól­nym stole, które mimo nie­zbyt sprzy­ja­ją­cej po­go­dy, trwa­ło do go­dzin wie­czor­nych.

Opra­co­wa­ła: Iza­be­la Mi­ko­ła­je­wicz

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio