Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

X Okręgowa Rada Okręgu Śląskiego PZD - 08.07.2022

X posiedzenie Okręgowej Rady Śląskiej PZD odbyło się 5 lipca w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu. Z upoważnienia Prezesa Okręgu Śląskiego posiedzenie otworzył i prowadził Pan Leszek Bucki I Wiceprezes.

W posiedzeniu brało udział 28 członków Okręgowej Rady, frekwencja wyniosła 71,8 %.

Pan Leszek Bucki I Wiceprezes swój referat rozpoczął od przypomnienia roli Okręgu w strukturach PZD. Okręg to jednostka mająca na celu wytyczanie nowych kierunków działań, które przynoszą wymierne korzyści całej społeczności działkowej. Służy radą, pomocą Zarządom i działkowcom. W strukturach spotykamy ludzi z pasją, którzy nieustanie motywują do dalszego działania, dbają by nasze ROD były prowadzone zgodnie z przyjętymi zasadami w PZD. W naszym Okręgu nie można zapomnieć również o roli Delegatur Rejonowych PZD.

W dalszych słowach podkreślił rolę integracji społecznej na terenie ROD. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności działkowej na terenie ROD zachodzą pozytywne zmiany. Chęć dialogu, wymiany poglądów pozwala znaleźć rozwiązania i możliwości zrealizowania wspólnych celów. Do dalszego rozwoju Związku potrzebni są ludzie znający potrzeby działkowców, zaangażowani w prace na rzecz ogrodów.

I Wiceprezes podsumował tegoroczną kampanie sprawozdawczą w ROD. W Okręgu Śląskim PZD (wg stanu na 5.07.2022r) odbyły się 543 Walne Zebrania oraz 33 Konferencje Delegatów, Okręgowy Zarząd stwierdził nieważność 1 konferencji.

Podkreślił, że walne zebranie jest najważniejszym organem w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Działkowcy biorący udział w zebraniu podejmują decyzje ważne dla całej społeczności działkowej. Jak co roku na walne zebrania zapraszani byli przedstawiciel służb mundurowych i samorządów lokalnych.

Cieszy fakt, iż Zarządy ROD coraz częściej i chętniej podejmują uchwały dotyczące inwestycji i remontów. Poprzez inwestycje, nasze ROD stają się coraz piękniejsze i atrakcyjne. To dzięki prawidłowemu zagospodarowaniu i użytkowaniu działek, Rodzinne Ogrody Działkowe stają się zielonymi oazami.

Pan Leszek Bucki I wiceprezes omówił, również konkurs grantowy do którego przystąpił Polski Związek Działkowców tj. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Jest to ważny program dla ROD, ponieważ daje możliwość uzyskania dotacji na inwestycje, które na terenie ROD są bardzo potrzebne. Przeprowadzone szkolenia dla Zarządów w każdej Delegaturze Rejonowej, pozwoliły Zarządom na prawidłowe przygotowanie się do złożenia wniosków. Polski Związek Działkowców włoży bardzo dużo pracy w podział środków, tak aby również można było dokonać nie tylko zmiany nasadzeń na terenach wspólnych, ale również poprawienie infrastruktury ogrodowej.

Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Burzawa – Skoczylas księgowa, która w zastępstwie za Główną Księgową przedstawiła roczne zbiorcze sprawozdania finansowego ROD za rok 2021 oraz preliminarz finansowy ROD na rok 2022.

Pan Zenon Jabłoński Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z badania rocznego sprawozdania finansowego ROD za rok 2021 oraz preliminarza finansowego ROD na rok 2022. Postawił wniosek o przyjęcie w/w dokumentów przez Okręgową Radę Okręgu Śląskiego PZD.

Następnie protokół Komisji uchwał i wniosków odczytał Przewodniczący Pan Zbigniew Palian.

Okręgowa Rada Okręgu Śląskiego PZD przyjęła 3 uchwały:

  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD Pana Bogusława Hajdugi,
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za rok 2021,
  • w sprawie zatwierdzenia preliminarza finansowego ROD na rok 2022.

 

W dyskusji głównym poruszanym tematem były dotacje na inwestycję z Urzędu Marszałkowskiego oraz z programu ARiMR Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Dyskutanci wyrażali bardzo pozytywne opinie co do pozyskiwania coraz to nowych źródeł finansowania inwestycji na ROD. Obecnie wiele ogrodów korzysta lub planuje skorzystać z dotacji, które pomogą w dalszym rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 D.Wojciechowska

St. instruktor ds. ogrodniczych

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.