Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

300 tysięcy dla ROD z województwa lubuskiego - 08.07.2022

Nie, jak wcze­śniej in­for­mo­wa­no- 200 tys. zł  (link do ar­ty­ku­łu), ale bli­sko 300 tys. zł. zo­sta­nie prze­zna­czo­ne z bu­dże­tu wo­je­wódz­kie­go na do­fi­nan­so­wa­nie ro­dzin­nych ogro­dów dział­ko­wych

W ra­mach po­mo­cy z do­ta­cji sko­rzy­sta 18 ogro­dów w tym 14 ogro­dów z Okrę­gu Zie­lo­no­gór­skie­go PZD.

Do­fi­nan­so­wa­nie zo­sta­nie prze­ka­za­ne za po­śred­nic­twem Gmin, które prze­zna­czą środ­ki na za­da­nia in­we­sty­cyj­ne i  mo­der­ni­za­cyj­ne in­fra­struk­tu­ry dział­ko­wej.

To pierw­sza taka ini­cja­ty­wa Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Lu­bu­skie­go. Wcze­śniej za­pla­no­wa­ne środ­ki, w ob­li­czu ilo­ści wnio­sków i po­trzeb, jakie są w ogro­dach dział­ko­wych mu­sia­ły zo­stać po­więk­szo­ne. Jest to prze­słan­ką by, o ile ini­cja­ty­wa bę­dzie kon­ty­nu­owa­na w la­tach ko­lej­nych, Sej­mik Wo­je­wódz­ki za­re­zer­wo­wał w bu­dże­cie więk­szą sumę na wspar­cie ROD.

Li­czy­my, że wszyst­kie przed­się­wzię­cia zo­sta­ną zre­ali­zo­wa­ne i roz­li­czo­ne z po­żyt­kiem dla dział­kow­ców.

UCHWA­ŁA NR XLIV/645/22 SEJ­MI­KU WO­JE­WÓDZ­TWA LU­BU­SKIE­GO z dnia 27 czerw­ca 2022 r. w spra­wie udzie­le­nia po­mo­cy fi­nan­so­wej jed­nost­kom sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go z prze­zna­cze­niem na do­fi­nan­so­wa­nie Ro­dzin­nych Ogród­ków Dział­ko­wych

bu­do­wa wo­do­cią­gu w ROD „Pro­mień” w Su­le­cho­wie

Rafał Haw­ry­luk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.