Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Poznaniu - 30.06.2022

Dnia 27 czerwca 2022 r. w siedzibie Okręgu PZD w Poznaniu  odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady. W posiedzeniu uczestniczyli również przewodniczący kolegiów prezesów ROD. 

Pierwszym tematem przedstawionym na posiedzeniu Rady Okręgu był projekt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Zdzisław Śliwa - Prezes Okręgu przedstawił główne założenia projektu i sposób pozyskania dotacji na działania ekologiczne w ROD oraz dodatkowo na rozwój infrastruktury ogrodowej. Dofinansowanie w projekcie wynosi 100% jego wartości, istotne jest, aby 70% było przeznaczone na działanie ekologiczne. Prezes Okręgu zwrócił uwagę, że pula pieniędzy jaka jest do dyspozycji w projekcie wynosi 47 mln zł a wnioski będą rozdysponowane do wyczerpania środków, a czas realizacji projektów, które uzyskały dotacje został określony na koniec sierpnia 2023 r. Dotychczas w Okręgu odbyło się jedno spotkanie informacyjne dla zarządów ROD, na którym przedstawiciele ARiMR odpowiadali na pytania i wyjaśniali zasady projektu. Kolejne takie spotkanie dla zarządów ROD odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 30 czerwca. Prezes Okręgu zaznaczył, jak ważne jest składanie wniosków przez zarządy ROD w celu wykorzystania tych środków zewnętrznych. Prezes Okręgu przekazał, że jest możliwość wynagradzania osób, które zarządzają projektem, chociaż nie ma możliwości sfinansowania przygotowania wniosku. Ważne jest, aby ROD starający się o dofinansowanie w ramach projektu miał uregulowany stan prawny gruntów. Ważnym warunkiem pozyskania wsparcia jest obowiązek utrzymania wykonanej inwestycji przez okres 5 lat. Prezes Okręgu poinformował, że w chwili obecnej 2 ROD (Kolejarz Edwardowo z Poznania i mjra Dobrzyckiego z Obornik) przygotowały już wnioski, które będą złożone jeszcze w czerwcu do OR ARiMR).

Przebieg kampanii sprawozdawczej omówiła Agata Wróbel - dyrektor biura OZ. Walne zebrania w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w roku 2022 odbyły się w trybie określonym statutem, bez szczególnych uwarunkowań ze względu na zmniejszenie zagrożenia epidemiologicznego związanego z epidemią Covid – 19. W skład zespołu do obsługi walnych zebrań weszli członkowie Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Kolegiów Prezesów ROD, aktywni działacze PZD oraz pracownicy Biura Okręgu, zespół liczył 67 osób. Do dnia posiedzenia OR walne zebrania i konferencje delegatów odbyły się w 286 rodzinnych ogrodach działkowych. Konferencje delegatów odbyły się w 5 ROD.  Na początek lipca zaplanowane jest ostatnie walne zebranie w ROD Tulipan w Kościanie. W terminie określonym statutem PZD, tj. do 15 maja 2022 r. walne zebrania odbyły się 237 rodzinnych ogrodach działkowych. Okręgowy Zarząd wyraził zgodę na obycie zebrania po terminie określonym statutem PZD dla 38 rodzinnych ogrodów działkowych. W 9 ogrodach działkowych zebrania odbyły się w I terminie, pozostałe ROD przyprowadzono w II terminie. Średnia frekwencja na walnych zebraniach wyniosła 19,78 %, a na konferencjach delegatów 72,63 %. W 131 rodzinnych ogrodach działkowych podjęto uchwały w sprawie zdań inwestycyjno-remontowych, 17 walnych zebrań zdecydowało o uchwaleniu planu zagospodarowania w ROD. W 2022 r. walne zebrania i konferencje delegatów  w 284 ogrodach działkowych zostały obsłużone przez członka  zespołu  powołanego uchwałą Okręgowego Zarządu PZD. Brak obsługi walnych zebrań wynikał z braku powiadomienia Okręgu o terminie walnego zebrania. Nadsyłane dokumenty z walnych zebrań zawierają mniej błędów i braków niż w roku ubiegłym. Uchwały walnych zebrań niezgodne z przepisami PZD są unieważniane lub zmieniane przez OZ. Nieprawidłowości lub braki są przekazywane do zarządów ROD z prośbą o uzupełnienie.

Zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za rok 2021 oraz preliminarze finansowe ROD a rok 2022. przedstawiła główna księgowa OZ Sylwia Marciniak. Pozytywną opinie do sprawozdań i preliminarzy przedstawiła zastępczyni przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Elżbieta Baszyńska.

Rada Okręgu przyjęła w powyższych sprawach stosowne uchwały. OR stwierdziła ponadto wygaśniecie mandatu członka Rady Jerzego Pochylskiego.

W dyskusji pojawiły się głosy dotyczące wzrostu opłaty za odbiór śmieci w Poznaniu od lipca br.

W sprawach różnych natomiast Zbigniew Mikołajczak - przewodniczący kolegium prezesów zaprosił działkowców na Okręgowe Dni Działkowca, jakie odbędą się 20 sierpnia br. we Wrześni. Przewodniczący Okręgowej Komisji Konkursowej – Józef Kasprzak - przedstawił konkursy ogłoszone przez Krajowy Zarząd PZD, zapraszając działkowców i ROD do udziału.


Opracowała: Magdalena Klessa- Kiec

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.