Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD - 27.06.2022

W piątek, 24 czerwca 2022 r. odbyło się w Warszawie stacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD. W posiedzeniu ORM PZD uczestniczyli również, Pan Eugeniusz Kondracki–Prezes PZD oraz Pan Tomasz Terlecki-zastępca dyrektora Biura Prawnego Krajowej Rady PZD.

Prezes komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD–Marek Łagowski otworzył i prowadził posiedzenie ORM PZD, przedstawiając na początku bieżącą sytuację w Okręgu, w tym przypomniał przyczyny powołania komisarycznego OZM PZD.

ORM PZD, wobec ziszczenia się przesłanek statutowych, podjęta uchwały w sprawie wygaszenia mandatów członków Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, a także dotyczące zmian osobowych w organie.

Następnie, Prezes komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD–Marek Łagowski przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD za 2021 rok. Jak podkreślił, był to trudny rok, bowiem struktury okręgowe oraz biuro OM PZD kolejny rok zmierzyć musiały się z działalnością w pandemicznej rzeczywistości, a także z problemami wewnętrznymi. Trudna sytuacja znalazła odzwierciedlenie m.in. w wynikach kampanii walnych zebrań sprawozdawczych. Podczas przedstawiania sprawozdania omówiona została również działalność inwestycyjna oraz oświatowa.

Sprawozdanie finansowe Okręgu Mazowieckiego PZD za 2021 rok przedstawiła i omówiła szczegółowo Pani Elżbieta Korlak-główna księgowa Okręgu Mazowieckiego PZD. Pani Korlak przedstawiła również wyniki badania i wnioski Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z oceny sprawozdania finansowego.

Okręgowa Rada Mazowiecka PZD przyjęła sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Realizując porządek posiedzenia, Marek Łagowski–prezes komisarycznego OZM PZD przedstawił plan pracy Okręgu Mazowieckiego PZD na 2022 rok, na który składa się m.in. działalność Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, a także biura OM PZD i wszystkich obszarów działalności statutowej Okręgu, w tym inwestycyjnej oraz oświatowej.  Następnie Pani Elżbieta Korlak przedstawiła preliminarze finansowe na 2022 r.

Plan pracy Okręgu Mazowieckiego na 2022 rok oraz preliminarze finansowe, zostały przyjęte przez Okręgową Radę Mazowiecką.

Po przedstawieniu przez skarbnika komisarycznego OZM PZD–Andrzeja Połaskiego propozycji zmian, ORM PZD zdecydowała o podwyższeniu opłaty pobieranej jednorazowo od nowego działkowca w roku nabycia prawa do działki, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 2) Statutu PZD.

Okręgowa Rada Mazowiecka PZD uzupełniła także składy Komisji: Inwestycyjnej i ds. Odznaczeń.

Następnie, Pan Grzegorz Buklad-wiceprezes komisarycznego OZM PZD przedstawił podsumowanie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2022 roku. Jak podkreślił, była to trudna kampania, ponieważ z powodu pandemii było mało czasu na jej przeprowadzenie. Okręg od początku roku przygotowywał się do niej i w tym celu powołał m.in. zespół ds. obsługi walnych zebrań, przeprowadził niemal 30 szkoleń stacjonarnych w Warszawie oraz Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie i Płocku dla zarządów i komisji ROD w sprawie wytycznych do walnych zebrań przyjętych przez Krajowy Zarząd PZD. Jak podkreślił Pan Buklad, komisaryczny OZM PZD zaangażował się w kampanię zebrań docierając indywidualnie do ROD, które dotychczas nie informowały OM PZD o walnych zebraniach. Efektem wszystkich działań jest w porównaniu do roku ubiegłego ponad dwukrotny spadek nieobsłużonych walnych zebrań w ROD. Zaapelował do członków ORM PZD o zaangażowanie w obsługę zebrań, bowiem jak przypomniał jest to zgodnie z Regulaminem ORM PZD obowiązek jej członków. Pan Buklad wskazał, iż na wyniki tegorocznej kampanii wpłynęło zaangażowanie niektórych tylko członków ORM PZD. Zaś końcowy sukces to zasługa działaczy społecznych z terenu – za co im serdecznie podziękował oraz pracowników biura OM PZD.

Podsumowując swoje wystąpienie wskazał, iż na prawidłową organizację i  przebieg walnych zebrań bezpośrednio wpływają wytyczne przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD, następnie szkolenia dla organów, a na koniec właśnie obecność i obsługa walnych zebrań przez przedstawicieli Okręgu Mazowieckiego.

Pan Robert Młot-sekretarz komisarycznego OZM PZD omówił przygotowania i ramowy program Okręgowych Dni Działkowca, które po przerwie spowodowanej pandemią Covid 19, w formie stacjonarnej zaplanowano na dzień 3 września br. na terenie ROD z obszaru Okręgu Mazowieckiego.

Anna Mioduszewska-dyrektor biura OM PZD przedstawiła informację nt. działań OM PZD podejmowanych w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.  Pani Mioduszewska poinformowała, iż na stronie internetowej Krajowej Rady PZD i Okręgu dostępne są wszystkie dokumenty związane z konkursem, w tym uchwały Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD.

Podczas dyskusji, członkowie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD (Krystyna Mazurek, Zofia Paderewska, Zbigniew Ciarciński, Zygmunt Czyż oraz Józef Sielaczek) poruszyli m.in. ważną dla prawidłowego funkcjonowania ogrodów potrzebę szkoleń i edukacji, zarówno skierowanych do organów ROD, jak i działkowców, przyszłości i wyzwań działalności społecznej na rzecz PZD, potrzebę zaangażowania młodych działkowców w sprawy ogrodów i pracę na ich rzecz, a także problemy związane ze zmianą użytkowników działek. Podczas wystąpień, dyskutowano również nt. kosztów funkcjonowania ROD, Okręgu oraz wysokości opłat z tym związanych.

Na zakończenie posiedzenia, Pan Eugeniusz Kondracki-Prezes PZD w swoim wystąpieniu odniósł się do problemów i wyzwań z jakimi mierzy się obecnie Okręg Mazowiecki, ale także Związek.

Prezes PZD jako najważniejsze z zadań PZD wskazał przeprowadzenie walnych zebrań w ROD. Krajowy Zarząd PZD po zapoznaniu się i ocenie miesięcznych sprawozdań z działalności komisarycznego OZM PZD, zauważył dużą poprawę w zakresie walnych zebrań w ROD z obszaru Okręgu Mazowieckim PZD, co potwierdzają statystyki. Zaapelował o zaangażowanie działaczy w obsługę walnych zebrań ROD i odbudowanie więzi z ogrodami, bowiem pandemia wpłynęła na kontakty z ROD i spowodowała dużo szkód. Eugeniusz Kondracki zgodził się, iż trzeba docierać do Zarządów ROD, ponieważ osobiste kontakty są niezwykle istotne. Jednocześnie Prezes PZD podziękował wszystkim działaczom i pracownikom OM PZD za zaangażowanie w kampanię walnych zebrań.

Pan Eugeniusz Kondracki wskazał na ogromne znaczenie i potrzebę szerzenia oświaty związkowej i powołaniu w w Jednostce Krajowej PZD specjalnego zespołu ds. oświaty, który pracuje nad programem szkoleń i edukacji w PZD. Edukacja to  zarówno szkolenia organów ROD i nowych działkowców, ale także wydawnictwa związkowe. Program szkoleń i oferta wiedzy ogrodniczej zmienia się, bowiem zmienia się współczesny użytkownik działki w ROD. Prezes PZD wskazał na szczególną rolę „Aktualności Związkowych”, które są dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD źródłem wiedzy o bieżących sprawach Związku, ponieważ nie wszyscy korzystają z elektronicznych form komunikacji np. z newelettera czy poczty elektronicznej. Gdyby nie było tego pisma, Związek nie mógłby funkcjonować prawidłowo i odpowiadać na potrzeby ogrodów.

Podczas wystąpienia, Prezes PZD podkreślił również, iż udział ogrodów w konkursie ogłoszonym przez ARiMR jest niepowtarzalną okazją na realizacje potrzebnych ogrodom inwestycji, które bezpośrednio wpłyną na zagospodarowanie ROD. Dobrze i prawidłowo zagospodarowane ROD, według Eugeniusza Kondrackiego to pewność ich obrony, trwania i funkcjonowania w społeczeństwie. ROD-y muszą funkcjonować na miarę XXI wieku.

Poruszając ważny problem wysokości opłat związanych z funkcjonowaniem ROD i struktur PZD, Prezes PZD wskazał, iż uchwała Krajowej Rady PZD w sprawie stawki partycypacji w 2022 r., wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Okręgów i była z nimi konsultowana. Przyjęta wysokość partycypacji – 0,10 zł to realne i sprawiedliwe obciążenie dla wszystkich działkowców, nie tylko z Warszawy.

Kończąc swoje wystąpienie podziękował uczestnikom posiedzenia za dyskusję na ważne dla Związku tematy, bowiem wynika z niej, iż jest wiele zagadnień, z którymi w najbliższym czasie należy się zmierzyć. Prezes PZD zaapelował do członków ORM PZD o wsparcie i współpracę z komisarycznym OZM PZD, który mimo małej liczebności, zrobił przez kilka miesięcy wiele dla uporządkowania i naprawy trudnej sytuacji w Okręgu Mazowieckim PZD.

 

opracowanie:

Anna Mioduszewska

dyrektor biura OZM PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio