Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nadzwyczajne XIV posiedzenie Krajowej Rady PZD - 02.06.2022

1 czerwca  2022 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne XIV posiedzenie  Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Spotkanie dotyczyło realizacji konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego  XIV posiedzenia Krajowej Rady PZD został jednogłośnie przyjęty. Na podstawie potwierdzonej frekwencji Prezes PZD stwierdził prawomocność obrad. Następnie powołana została Krajowa Komisja Uchwał  i Wniosków w składzie: Izabela Ożegalska (OZ w Łodzi) – przewodnicząca, Robert Klimaszewski (OZ w Poznaniu), Józef Romanowski (OZ w Szczecinie).

Rozpoczynając posiedzenie prezes Eugeniusz Kondracki omówił znaczenie  konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla PZD i ROD. Przypomniał, że Związek od kilku miesięcy współpracował  z ARiMR w sprawie opracowania założeń do projektu, który umożliwiłby wykorzystanie unijnych środków na potrzeby ROD. Konkurs został ogłoszony 27 maja na stronie ARiMR. -  Chcielibyśmy, aby te 47 mln zł Polski Związek Działkowców wykorzystał w możliwie szerokim zakresie – podkreślał  prezes Kondracki.  To duże wyzwanie dla całego Związku. Spełnienie warunków, które przewiduje regulamin konkursu nie będzie łatwe,  trzeba będzie dopilnować prawidłowego, zgodnego z regulaminem ich  wykorzystania. Dodatkowym warunkiem skorzystania z finansowania jest funkcjonowanie inwestycji przez 5 lat. Mimo tych wymogów w ocenie prezesa Eugeniusza Kondrackiego, to dobry program, który będzie zastrzykiem finansowym dla ogrodów. Dlatego warto, aby ROD składały wnioski o pozyskanie grantów, choć mogą początkowo uważać, że to zbyt duże wyzwanie. Będą jednak mogły liczyć na wsparcie Związku podczas całego procesu zarówno wnioskowania o grant, jak i realizacji inwestycji. Aby usprawnić  przebieg procesu Krajowy Zarząd PZD przyjął 31 maja 2022 r. trzy uchwały - nr 243, 246 i 247. 

Ten cel przyświecał także uchwałom Krajowej Rady PZD jednomyślnie przyjętym podczas nadzwyczajnego posiedzenia KR PZD. 

Pierwsza to Uchwała nr 1/XIV/2022 KR PZD z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia PZD do konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” . Druga - Uchwała nr 2/XIV/2022 KR PZD z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD  w związku z konkursem  „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Podczas dyskusji przed głosowaniem nad przyjęciem obu uchwał Edward Galus prezes OZ Świętokrzyskiego w Kielcach podkreślał, że dzięki programowi będziemy mogli realizować programy PZD m.in. dotyczące bioróżnorodności i klimatu. Natomiast prezes Tadeusz Jarzębak OZ w Szczecinie wyraził zadowolenie, że wreszcie dostrzeżono rodzinne ogrody działkowe, ich znaczenie dla środowiska i społeczności lokalnych i potrzeby, które pozwolą jeszcze lepiej spełniać funkcje zapisane w Ustawie o ROD. Prezes Kondracki zauważył, że projekt ogłoszony przez ARiMR, to m.in. efekt coraz lepszego zrozumienia roli ROD przez społeczności lokalne. Sprzyja temu zacieśnianie relacji Związku z samorządami lokalnymi,  co owocuje coraz  częściej przyznawanymi dotacjami samorządowymi dla ROD.