Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Zielony Zakątek" w Chodzieży - 11.05.2022

W dniu 22 kwietnia 2022 roku w Domu Działowca ROD odbyło się zebranie sprawozdawcze członków PZD z ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży. Na zaproszenie Zarządu ROD w zebraniu uczestniczyli Wiceprezes Okręgu PZD w Pile Maria Fojt, Ewa Kubaczyk Kierownik Biura OZ PZD, Burmistrza Chodzieży reprezentował p. Szymon Zychla Z-ca Kierownika Gospodarki Komunalnej. Uczestniczył również dzielnicowy p. Kamil Szumilicz.

Zebraniu przewodniczył p. Mirosław Wysz. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD w 2021 roku przedstawił Prezes Zarządu ROD p. Wojciech Wrzeszcz, sprawozdanie finansowe księgowa OFK p. Maria Wojczyńska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD p. Włodzimierz Piechodzki dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawił wniosek o przyjecie sprawozdań za 2021 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2022 rok.

Najważniejszym tematem w dyskusji była realizacja inwestycji - rozprowadzenie wody po terenie ogrodu i do każdej działki.  Inwestycja realizowana jest zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania odbytego jesienią 2019 roku. Zarząd wykonał przyłącze wody miejskiej do ogrodu, zakupił materiały które będą w 2022 roku ułożone w alejach ogrodowych na długości 5996 mb. Prezes poinformował działkowców o poniesionych kosztach, wniesionych środkach przez działkowców, otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz aktualnym kosztorysie realizowanej inwestycji. Zebranie na wniosek Zarządu ROD przyjęło nową uchwałę o realizacji inwestycji uwzględniającą aktualne koszty oraz uchwałę w sprawie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD. Działkowcy uznali, że środki z Funduszu Samopomocowego Polskiego Związku Działkowców pozwolą zrealizować inwestycje w 2022 roku i będą wreszcie posiadali wodę na każdej działce.

Maria Fojt w swoim wystąpieniu poinformowała, że Zarząd ROD z udziałem Okręgu PZD przy wsparciu Krajowego Zarządu PZD i władz miasta Chodzieży będzie ubiegał się o środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przekazała również najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania Okręgu PZD oraz Polskiego Związku Działkowców. Przypomniała działkowcom o obowiązku zgłoszenia w Urzędzie Miasta do Centralnego Ewidencji Budynków źródeł ciepła i spalania paliw przez działkowców posiadających altany ogrodowe.  Zachęcała do powrotu uprawy warzyw na działkach. Działkowcom przekazano broszury dotyczące uprawy warzyw wydane przez Krajową Radę PZD. Podziękowała Zarządowi i Komisji Rewizyjnej ROD oraz Paniom z komitetu społecznego za zaangażowanie przy realizowanej inwestycji.  Burmistrzowi Chodzieży za środki finansowe dla ogrodów miasta Chodzieży.    

W dyskusji zabrali głos również zaproszeni goście.  Dzielnicowy apelował do działkowców o ubezpieczenie altan ogrodowych. Przedstawiciel Urzędu Miasta apelował o porządek przy terenach ROD.

Zebranie przyjęło również sprawozdania z działalności Zarządu ROD oraz uchwały w sprawie opłat ogrodowych. Przebiegało w rodzinnej atmosferze.   

M.F.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio