Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zadbajmy o środowisko naszej gminy - 15.04.2022

Opoczyńscy strażnicy miejscy w trakcie minionej zimy podjęli 42 kontrole, podczas których sprawdzali, czym palą w piecach mieszkańcy gminy.

Już teraz otrzymujemy sygnały od mieszkańców proszących o podobne interwencja na ogródkach działkowych, gdzie z nadejściem wiosny niektórzy spalają odpady powstałe w wyniku prac porządkowych. Przypominamy o zakazie spalania odpadów roślinnych w ogrodzie czy na działce. W okresie wiosennym strażnicy deklarują chęć spotkania się z działkowcami - użytkownikami ROD przypominając przepisy prawne regulujące postępowanie z wytworzonymi odpadami.

Najważniejsze z nich to: - art. 191 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który zakazuje termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów. Naruszenie tego przepisu jest zagrożone kara aresztu lub grzywną w wysokości do 500 zł, - uchwała Rady Miejskiej Opocznie z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno - umożliwia gromadzenie odpadów biodegradowalnych i zielonych na terenie nieruchomości w kompostowniku i wykorzystywanie ich na potrzeby własne - nawożenia terenów zielonych lub ogrodów przydomowych. W innym przypadku należy je oddać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w oddzielnych workach foliowych koloru zielonego lub pojemnikach. - za „wyrzucanie" w niedozwolonych miejscach odpadów grożą kary grzywny, a obowiązek usunięcia śmieci spoczywa na właścicielu nieruchomości, na której takie wysypisko powstało.

Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia (art. 7, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU z 2019 r., poz. 1396)).

 Jak informuje Komendant Straży Miejskiej w Opocznie, Dariusz Rzepka: w przypadku zauważenia nielegalnego wyrzucania odpadów należy natychmiast powiadamiać Straż Miejską, która podejmie interwencję. Sprawę dzikiego wysypiska można również zgłosić do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie lub na stronie internetowej www.naprawmyto.pl. Po zlokalizowaniu dzikiego wysypiska zastaną podjęte wszelkie działania identyfikujące odpowiedzialnego za porzucenie odpadów, a następnie wyciągnięte konsekwencje. Osoby odpowiedzialne za powstanie dzikiego wysypiska mogą zostać ukarane finansowo i zostaną zobowiązane do uprzątnięcia odpadów. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że na ogródkach działkowych zjawisko spalania odpadów ulega systematycznemu zmniejszeniu. Jest jednak jeszcze na tyle duże, że powoduje niepokój sporej części naszych mieszkańców. Dlatego prosimy działkowców o zaniechanie spalania odpadów zielonych. Nie ze względu na ewentualnie grożące kary, ale w trosce o nasze zdrowie narażane na wdychanie szkodliwych substancji powstałych w wyniku spalania.        

 Straż Miejska

 Źródło: TOP Tygodnik Opoczyński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio