Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe w Okręgu Sudeckim PZD - 12.04.2022

Realizując zadania wynikające z planu zadań związanych z walnymi zebraniami sprawozdawczymi w ROD Okręgu Sudeckiego PZD w roku 2022, Okręg opracował i wdrożył szkolenia oraz narady dla członków zarządów ROD i członków komisji rewizyjnych ROD. 

W realizacji uczestniczyli członkowie zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych,  w skład którego wchodzą członkowie organów statutowych Okręgu Sudeckiego PZD, Instruktorzy SSI oraz pracownicy Biura OZS.

W pierwszej kolejności w miesiącu marcu zrealizowano narady dla członków zarządów ROD. Następnie w pierwszych dnia kwietnia zostały przeprowadzone przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD narady szkoleniowe dla członków komisji rewizyjnych ROD.

Prowadzący narady przypomnieli zebranym cel i kompetencje walnego zebrania, podkreślając, że zgodnie ze statutem PZD istnieje obowiązek zwołania raz w roku walnego zebrania ogółu działkowców, celem dokonania rozliczenia z wykonania planu pracy i planu finansowego i przedstawienia propozycji w tym zakresie na rok następny. Akcentowano, iż walne zebranie jest jedynym organem, który posiada uprawnienia do zatwierdzania wysokości obciążeń finansowych działkowców, natomiast Zarząd ogrodu spełnia rolę wykonawczą i nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zadania uchwalone w planie pracy na walnym zebraniu (w tym celu można jedynie zwołać nadzwyczajne walne zebranie).

Następnie omówiono szczegółowo realizację przepisów związkowych, w aspekcie wypełniania obowiązków statutowo organizacyjnych przez organy ROD dot. przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2022, z uwzględnieniem aktualnych problemów działkowców danego ROD.

Podczas narad wskazywano na konieczność konsekwentnego i poprawnego stosowania Wytycznych, zapisów statutu PZD i innych regulacji prawnych, tak aby nie stwarzać powodów do podważania prawomocności walnych zebrań i ataków na organy i struktury PZD Ponadto pracownicy biura Okręgu przekazywali szczegółowe zasady postępowania w sprawie zamiarów dotyczących inwestycji i remontów w ROD.

W toku narad generalnie pozytywnie oceniono poziom walnych zebrań w Okręgu Sudeckim, który podnosi się z roku na rok, a dokumenty z zebrań sporządzane są na ogół prawidłowo.

W dyskusji, która się wywiązała podczas narad poruszano sprawy wykraczające poza tematykę obsługi walnych zebrań, a mianowicie: stosowanie w praktyce obowiązującego prawa, sytuacja zewnętrzną i wewnętrzna działkowców, Ogrodów i PZD, problemy z dzikami, wywozem odpadów z ROD itp. 

W odniesieniu do stawianych w dyskusji zapytań odpowiedzi udzielali zarówno działacze Okręgu Sudeckiego, jak i uczestniczący w naradzie pracownicy Okręgu Sudeckiego.

Na zakończenie narad Prezes Okręgu Sudeckiego PZD podziękował obecnym za przybycie
i uczestnictwo w naradzie.  Zachęcił wszystkich do wspólnej i owocnej pracy ( nie tylko w zakresie obsługi walnych zebrań), a w przypadku wątpliwości w interpretacji prawa zachęcił do jeszcze do większego kontaktu z Biurem Okręgu Sudeckiego, który służy na pomocą w każdym temacie.

Lidia Miszta

st. insp. ds administracyjnych

Okręg Sudecki PZD w Szczawnie- Zdroju

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.