Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Finał warszawskich szkoleń dla członków zespołu ds. obsługi walnych zebrań oraz zarządów i komisji rewizyjnych ROD - 07.04.2022

W dniach 16, 18, 22, 25, 29 marca oraz 1 i 5 kwietnia, w Biurze Okręgu Mazowieckiego PZD w Warszawie odbyły się szkolenia dla członków zespołu ds. obsługi walnych zebrań z ramienia Okręgu Mazowieckiego oraz szkoleń zarządów i komisji rewizyjnych ROD w zakresie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022.

Pierwsze z odbytych szkoleń przeprowadzone zostało dla członków Okręgowej Rady Mazowieckiej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnejktórzy powołani zostali przez komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki w skład zespołu ds. obsługi walnych zebrań. W szkoleniu z ramienia komisarycznego OZM PZD udział wziął Pan Grzegorz Buklad – wiceprezes komisarycznego OZM PZD, który z ramienia organu koordynuje kampanię walnych zebrań sprawozdawczych w ROD.

Część merytoryczną spotkania prowadziła Anna Mioduszewska-dyrektor biura oraz Joanna Czeboćko-zastępca dyrektor biura, które na początku przedstawiły zadania i rolę osób obsługujących walne zebrania z ramienia Okręgu Mazowieckiego. Podczas omawiania poszczególnych zadań, szczególny nacisk położono na kontakty osób obsługujących z zarządami ROD, tak aby np. odpowiednio wcześniej uzyskać informację o terminie walnego zebrania i zapewnić jego obsługę.

Dyskutowano o ważnej roli sprawozdania osoby obsługującej, które przekazywane jest do biura OM PZD po walnym zebraniu. Rozpoczęta kampania sprawozdawcza, w ocenie uczestników jest szczególna, ze względu na zniesienie wielu obostrzeń i możliwość odbywania walnych zebrań w niemal normalnych warunkach. Dyrektor i zastępca dyrektor biura OM PZD wskazały również na konieczność utrzymania bliskiego kontaktu osób obsługujących z biurem OM, tak aby możliwe było szybkie reagowanie na problemy oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne całej kampanii. Uczestnicy omówili  „Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022” przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 46/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.

Po zakończeniu pierwszego szkolenia, odbyły się dwie tury szkoleń dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD. Celem i zadaniem szkoleń było jak najlepsze przygotowanie organów ROD do kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, które jak wskazał 15.03. Krajowy Zarząd PZD mogą się już odbywać -Komunikat w tej sprawie zamieszczony jest na stronie www.pzd.pl oraz www.mazowiecki.pzd.pl

Podczas wszystkich tur spotkań szczegółowo omówiono „Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022”. Część dotycząca spraw statutowych przedstawiona została przez dyrektor biura-Annę Mioduszewską i zastępcę dyrektor biura-Joannę Czeboćko, a także główną specjalistkę ds. terenowo-prawnych Małgorzatę Rutowicz-Rak. Następnie zagadnienia dotyczące spraw inwestycyjnych szczegółowo omówiła Agnieszka Pieskow-Makowska-główny specjalista ds. inwestycji. Zaś część finansowa przedstawiona została przez Monikę Jedlińską oraz Barbarę Zarembę z Wydziału Finansowego. W szkoleniu uczestniczyli również Marek Łagowski–prezes komisarycznego OZM PZD oraz Grzegorz Buklad-wiceprezes komisarycznego OZM PZD.

Podczas szkoleń poszczególne zagadnienia omawiane były w oparciu i z wykorzystaniem wytycznych opracowanych i przyjętych przez Krajowy Zarząd, które uczestnicy mieli ze sobą i z których bezpośrednio korzystano podczas spotkania.

Podczas dyskusji pracownicy biura OM PZD odpowiadali na pytania członków organów ROD, które dotyczyły m.in. sposobu zawiadamiania członków PZD o walnym zebraniu, harmonogramu działań organów ROD przed walnym zebraniem, przygotowania uchwał o realizacji inwestycji czy opłat ogrodowych.

Podsumowując część szkoleniową i dyskusję, uczestnicy wskazali na realne ułatwienie w organizacji i przeprowadzeniu walnego zebrania sprawozdawczego, jakim są „Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022” przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD. Wzory dokumentów bezpośrednio w nich zawarte, wpływają na prawidłowe przygotowanie uchwał i innych dokumentów, które są przedmiotem decyzji walnych zebrań sprawozdawczych.

Korzystając z możliwości bezpośredniego spotkania z organami ROD, dyrektor biura-Anna Mioduszewska oraz Monika Jedlińska z Wydziału Finansowego, zaapelowały do zarządów ROD, które nie przystąpiły jeszcze do OFK o niezwłoczne zawarcie porozumienia o przystąpieniu do OFK. Zamknięcie roku finansowego i sporządzenie sprawozdania finansowego jest bardzo dobrym momentem na przystąpienie do OFK. Odpowiadając na pytania zarządów ROD, wskazano na koniec, iż funkcjonowanie w ramach OFK jest gwarancją prawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej ROD.

 

Anna Mioduszewska

Dyrektor biura Okręgu Mazowieckiego

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.