Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje z Budżetu Miasta Tomaszowa Maz. dla rodzinnych ogrodów działkowych - 05.04.2022

Od 15 kwietnia 2022 roku do 31 maja 2022 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta obejmującej dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych o dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy i otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy.

Zadania zlecone do realizacji obejmują dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych:

1. W zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę przeznacza się środki w wysokości: 25 000,00 zł (wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji sieci wodnej i elektrycznej).

2. W zakresie transportu i łączności przeznacza się środki w wysokości: 25 000,00 zł. (wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych).

3. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznacza się środki w wysokości: 10 000,00 zł. (wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych).

Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek (każdy w osobnej kopercie), lub wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy dofinansowania infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w terminie od dnia 15.04.2022 r. do 31.05.2022 r. w godzinach pracy urzędu do kancelarii Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą przy ul. P.O.W.10/16 (liczy się data stempla pocztowego).

Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy: 1) statut wnioskodawcy, 2) wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie później niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku, 3) sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie się o dotację, 4) Uchwała Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD, 5) wycenę (kalkulację kosztów) w oparciu o aktualne stawki, roboczogodziny i ceny materiałów dla naszego regionu dla infrastruktury, której dotyczy wniosek o dofinansowanie, 6) mapkę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji, 7) oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.

(Wnioskodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac powinien posiadać pozwolenie na budowę, zgłoszenie, dokumentację i inne wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym).

Szczegółowych informacji udziela także Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16 (budynek „C” pokój 8), Tel. 044-724-23-11 wew. 597.

źródło: tomaszow-maz.pl

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.