Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada przewodniczących kolegiów prezesów w nowym 2022 roku - 14.01.2022

Tradycyjnie u progu nowego roku spotkali się w Okręgu Poznańskim Przewodniczący kolegiów prezesów by podsumować miniony rok i omówić czekające nas zadania w nowym 2022 roku. Ze względu na panujący stan epidemii koronawirusa w tym roku spotkanie w dniu 12 stycznia 2022 r.  spotkanie obyło się on line przy użyciu komunikatora TEAMS.
W spotkaniu prowadzonym przez Prezesa Okręgu uczestniczyli także członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura Okręgu.

Po tradycyjnych życzeniach noworocznych przekazanych przez Prezesa Zdzisława Śliwę  Przewodniczącym, a za ich pośrednictwem działkowcom ogrodów, dokonano oceny działalności kolegiów w 2021r. Prezes Okręgu wskazał na trud działania Związku i wszystkich organów statutowych PZD w roku 2021 ze względu na stan epidemii Covid – 19 powodujący znaczne utrudnienia w bezpośrednich kontaktach, zarówno z zarządami ROD, jak i działkowcami. Prezes podziękował Przewodniczącym Kolegiów za trud włożony w pracę na rzecz ROD. Podsumowując działalność kolegiów Prezes wskazał, iż w Okręgu Poznańskim funkcjonuje 22 kolegiów prezesów ROD spełniających ważną rolę  w takich kwestiach jak np. pozyskiwanie środków na rozwój ROD z jednostek samorządu terytorialnego. Prezes przekazał także uczestnikom narady aktualną sytuację Polskiego Związku Działkowców.

Podsumowano również kampanię sprawozdawczą w ROD w roku 2021, która ze względu na trudny okres i zagrożenie epidemiologiczne była bardzo utrudniona. Wnioski z kampanii sprawozdawczej w ROD przedstawione zostały przez Głównego specjalistę ds. ogrodniczych – Panią Magdalenę Klessa – Kiec. Okręgowy Zarząd  ingerował w  decyzje walnych zebrań, unieważniając uchwały uchylajęc je lub zmieniając ich treść. Było to konieczne, gdyż walne zebrania podejmowały uchwały niezgodnie ze stautowymi kompetencjami przynależnymi zarzadom ROD, m.in. dokonywały odpisów środków z Funduszów Oświatowego i statutowego na Fundusz Rozwoju. Wielokrotnie popełniano błędy podczas uchwalania wysokości opłat, zarówno ogrodowych, jak i wodnych i energetycznych.

Działalność kontrolna Okręgu przedstawiona została przez Dyrektor Biura – Agatę Wróbel oraz Zastępcę Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Elżbietę Baszyńską. Okręgowa Komisja Rewizyjna w roku 2021 przeprowadziła trzy kontrole działalności zarządów ROD i jedną kontrolę komisji rewizyjnej  ROD, natomiast pracownicy Biura Okręgu przeprowadzili kontrole w 13 ROD. Każdorazowo protokół z kontroli przedstawiono na posiedzeniu OZ, który wydawał zalecenia pokontrolne i wskazywał termin ich realizacji. Nie wszystkie kontrolowane ogrody działkowych dotzrymały terminu ich realizacji, część z nich prosiła o wydłużenie. W tym roku Okręgowy Zarząd ponownie ustali plan kontroli wraz ze wskazaniem konkretnych ROD, a także będzie wykonywał kontrole interwencyjne. Nieprawidłowości wykazane w czasie kontroli  powtarzają się w różnych ROD  i dotyczą zarówno działalności statutowej, inwestycyjnej, jak i finansowej.

Finanse w PZD przedstawione zostały przez Główną Księgową Okręgu Panią Sylwię Marciniak. Wskazała na decyzję  o konieczności podniesienia kwoty partycypacji do wysokości 0,10 zł od m kw. działki oraz niezmienionej wysokości składki członkowskiej w wynoszącej 6 zł. Oprocentowanie pożyczek z Funduszu Samopomocowego ustalone zostało na 3%. Główna Księgowa przekazała również stan realizacji uchwał organów nadrzędnych w zakresie przenoszenia księgowości ROD do OFK. Na dzień dzisiejszy na terenie Okręgu działają cztery Ośrodki Finansowo-Księgowe, największy  w Poznaniu, funkcjonujący od 2006 r.   oraz trzy nowe – w Lesznie oraz w Gnieźnie, a od  1 stycznia 2022 r. w Szamotułach. Łącznie w OFK księgowanych jest 209 ROD. Zapowiedziano utworzenie kolejnego w Gostyniu.

Dyrektor Biura przedstawiła tematykę inwestycji w rodzinnych ogrodach działkowych wskazując na potrzebę ich realizacji zgodnie z zapisami uchwały KR PZD nr 14/III/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych Polskiego Związku Działkowców. Przedstawiono możliwości uzyskania dotacji zarówno z Urzędów Miast i Gmin, jak i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz z organów nadrzędnych PZD, jak również wskazano na istotną  formę źródeł finansowania w ROD jaką są pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD.

Tematyka gospodarki odpadami po wejściu w życie nowelizacji ustawy przedstawiona została przez wiceprezesa Okręgu Zenona Brzozowskiego oraz głównego specjalistę ds. ogrodniczych Magdalenę Klessa – Kiec. Zmiany przepisów w gospodarowaniu odpadami weszły w życie latem ubiegłego roku i dotyczą także ROD. Najważniejsze zmiany wynikające dla działkowców i ogrodów to:

1) zwiększenie maksymalnej stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych. Maksymalna stawka opłaty za worek o pojemności 120 litrów wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności pojemników mają być proporcjonalne. Oznacza to, że gminy mogą ustalić maksymalną stawkę za wywóz pojemnika o pojemności 120 litrów zamiast 19,19 zł - 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów zamiast 61,40 zł - 228,68 zł;

2) do włączenia ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym  do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD.

Zwrócono uwagę przewodniczącym kolegium na potrzebę  monitorowania działań gmin w zakresie ustalania cen za wywóz odpadów z ROD i w razie niekorzystnych decyzji rozmowy z przedstawicielami samorządu. Na temat decyzji gmin w zakresie cen za gospodarowanie odpadami w ROD głos zabrali: Jan Molski z Obornik, gdzie stawki ustalono 4-krotnie wyższe niż dotychczas, Robert Klimaszewski ze Śremu, gdzie stawki wzrosły 2-krotnie, Józef Biernacki z Leszna i Grzegorz Goździk z Rawicza, gdzie mają obowiązywać stosunkowo niewielkie podwyżki cen, natomiast Zbigniew Mikołajczak z Wrześni przekazał, że ceny nie uległy zmianie.

Na naradzie omówiono kwestie szkoleń dla nowych działkowców oraz zasady dystrybucji materiałów szkoleniowych i literatury przekazywanej przez JK PZD. Szkolenia dla nowych działakowców ze względu na nadal trwający stan epidemii covid – 19 nadal nie odbywają się stacjonarnie w Biurze Okręgu. Na stronie OZ zamieszczony jest link do platformy internetowej pozwalającej odbyć szkolenie w trybie zdalnym. Ważne jest, aby zarządy ROD kierowały nowych działkowców na taką formę szkoleń. Dotychczas z formy zdalnej szkolenia skorzystało prawie 2000 osób.

Na zakończenie narady Prezes Okręgu wskazał, iż  w najbliższym czasie rozpoczniemy przygotowania do kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych. Ważne, aby nie zwlekać z organizacją zebrań i jeżeli obostrzenia covidowe na to pozwolą, planować termin zebrania jak najwcześniej. Oczekując na wytyczne do organizacji walnych zebrań, które corocznie opracowane są przez JK PZD  Okręgowy Zarząd rozpoczyna  planowanie kampanii szkoleniowej przed zebraniami zarówno dla zarządów ROD, jak i dla komisji rewizyjnych ROD. W zależności od stanu epidemii szkolenia odbędą się w całości w trybie on – line lub hybrydowo, a rozpoczną się w lutym.

Agata Wróbel - dyrektor Biura Okręgu
Magdalena Klessa – Kiec – główny specjalista ds. ogrodniczych

  

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio