Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Zarządów ROD z Prezydentem Miasta Gliwice - 20.12.2021

14 grudnia 2021r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Prezydent Gliwic Adam Neumann oraz zastępca prezydenta Mariusz Śpiewok spotkali się z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz PZD Okręgu Śląskiego. Rozmawiano o funkcjonowaniu ogrodów działkowych zlokalizowanych w Gliwicach i współpracy z Miastem.

Przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Władz Samorządowych celem przedstawienia bieżących problemów dotykających rodzinne ogrody działkowe oraz wskazania możliwości dalszego rozwoju ROD.

W spotkaniu udział wzięli Prezesi Zarządów gliwickich ROD, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Zenon Jabłoński, Członek Okręgowej Rady PZD Jan Pękala, Inspektorzy Okręgu Śląskiego PZD Magdalena Madera-Kubasiak oraz Beata Jureczko.

Spotkanie dotyczyło funkcjonowania ROD oraz problemów, które dotykają ROD na terenie Gliwic. W szczególności poruszono kwestię gospodarki odpadami w Gliwicach. Szczegółowo omówiono wystosowane przez PZD uwagi i propozycje w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenów ROD, w tym wymagania w sprawie minimalnych pojemności odbioru odpadów oraz częstotliwości – szczególnie w okresie zimowym. Postulaty Zarządów ROD w zakresie zgodnym z obowiązującym ustawodawstwem zostały uwzględnione w projekcie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

Miasto również pozytywnie przychyliło się do pomysłu zbadania możliwości włączenia działkowców do programu „Mój deszcz” i umożliwienia skorzystania z dotacji przez użytkowników działek. W celu realizacji postulatów PZD Wydział Gospodarowania Wodami sprawdzi możliwości przystąpienia użytkowników działek do programu w 2022r. Kolejnym krokiem będzie dostosowanie uchwały, regulaminu oraz wniosków o dofinansowanie.

Przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD poruszyli kwestię dalszego rozwoju ROD na terenie Gliwic, w tym przeznaczenia w procedowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice terenów pod rodzinne ogrody działkowe. Podkreślono wagę rodzinnych ogrodów działkowych i działek rodzinnych w życiu mieszkańców miasta oraz zwrócono się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości wyznaczenia dodatkowych terenów pod lokalizację nowych ogrodów działkowych. Poruszono również kwestię procedowanego projektu budowy polderów przeciwpowodziowych. PZD wskazało, że możliwość budowy zbiorników przeciwpowodziowych na całej długości rzeki Kłodnicy, również poza terenem miasta Gliwice, pozwoli na zachowanie istniejących ROD na terenie Gliwic.

Zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami o usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi a Urzędem Miejskim, Pani Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału Usług Komunalnych, poinformowała o wyznaczeniu w wydziale UK pracownika ds. współpracy z ROD.

Prezydent Miasta Adam Neumann wskazał, iż cieszy się, że w trudnym czasie pandemii udało  się spotkać oraz chciałby, aby tego typu rozmowy odbywały się cyklicznie. Podkreślił, iż jest to niezmiernie ważne dla sprawnej i owocnej współpracy miasta z PZD.

St. Inspektor ds. terenowo – prawnych Magdalena Madera – Kubasiak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.