Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 16 grudnia 2021 r. - 17.12.2021

Krajowy Zarząd PZD w dniu 16 grudnia br. obradował na przedostatnim już w tym roku posiedzeniu. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu wzięła udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. 

Pierwszym tematem było podsumowanie odbytego w dniu 9 grudnia br. XII posiedzenia Krajowej Rady PZD. Członkowie KZ zgodzili się z opinią Prezesa PZD, iż posiedzenie należy ocenić pozytywnie. Pod względem merytorycznym było bardzo dobrze przygotowane i spełniło zadania, dla jakich zostało zwołane KR PZD. Wszystkie materiały i projekty uchwał zostały z wyprzedzeniem przekazane do członków Krajowej Rady, aby mieli możliwość wcześniejszego zgłębienia tematów  będących przedmiotem obrad, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie posiedzenia i przyjęcie uchwał oraz stanowisk.

Przypomnijmy, że KR na XII posiedzeniu:

1) ustaliła wysokość składki członkowskiej  (6 zł)i partycypacji na rok 2022 (0,10 gr/m2),

2) podjęła Stanowisko w sprawie ROD, które nie odbyły walnych zebrań sprawozdawczych w latach 2020 -2021,

3) oceniła funkcjonowanie Ośrodków Finansowo-Księgowych i podjęła Stanowisko sprawie oceny powoływania przez OZ PZD oraz przystępowania przez zarządy ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych;

4) oceniła realizację Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018 – 2021 i podjęła w tej sprawie Stanowisko;

5) podjęła uchwałę w sprawie odznaczeń i wyróżnień w Polskim Związku Działkowców;

6) pojęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady  Pana Stefana Żyły na skutek ustania członkostwa w PZD;

7) nadała sztandary ROD „Altana” w Wyszkowie oraz ROD im. S. Staszica w Oławie.

W nawiązaniu do decyzji podjętych przez KR, Krajowy Zarząd w ramach swoich kompetencji zadecydował o podziale środków wpłaconych przez ROD w 2022 roku z tytułu partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD.

Podobnie  - w nawiązaniu do Stanowiska KR PZD sprawie oceny realizacji Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018 – 2021 podjętego na ostatnim posiedzeniu, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie oceny realizacji Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018 – 2021.

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez zespół powołany przez Prezesa PZD, Krajowy Zarząd PZD przyjął zalecenia pokontrolne dla OZ Podkarpackiego, ROD „Zalesie” i ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie. Wykonanie zaleceń jest niezbędne dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i przywrócenia funkcjonowania tych jednostek organizacyjnych PZD zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na posiedzeniu omówiono bardzo ważne dla działaczy pracujących społecznie w organach PZD zagadnienie wynikające z„Polskiego Ładu”, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku, a dotyczące zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłacanych w PZD świadczeń pieniężnych. W tej sprawie opinię prawną przedstawił Dyrektor Biura Prawnego Bartłomiej Piech. KZ postanowił opublikować Komunikat w tej spawie, który przybliży członkom organów PZD ten temat.  Komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej www.pzd.pl.

Krajowy Zarząd PZD wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w części ROD należącej do ROD „Wolność” w Bielawie (Okręg Sudecki), ROD „Odra” w Brzegu Dolnym (Okręg we Wrocławiu) oraz na odpłatne nabycie prawa użytkowania do nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim użytkowanej przez ROD „Wilanów” (Okręg Łódzki), a także na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości zajmowanej przeze ROD „Niezapominajka” w Złocieńcu (Okręg w Koszalinie).

Krajowy Zarząd PZD przyznał dotacje dla Okręgu Pomorskiego w Gdańsku na zakup sprzętu technicznego dla nowotworzonego OFK w Gdyni oraz dla Okręgu Łódzkiego dla OFK w Skierniewicach.

Przyznał także dotację z Funduszu Samopomocowego  oraz  udzielił pożyczki  z Funduszu Rozwoju dla ROD „Ponar- Jotes” w Łodzi na budowę sieci energetycznej, Ten ogród zabiegał o uregulowanie sytuacji prawnej i w rezultacie w dniu 3 grudnia br. KZ dokonał w Rejestrze ROD PZD zmiany statusu ROD „Ponar – Jotes” w Łodzi z czasowego na stały, dlatego obecnie nie ma już przeszkód w realizacji inwestycji poprawiających infrastrukturę ROD.

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały OZ w Zielonej Górze, który odmówił stwierdzenia nieważności uchwały walnego zebrania ROD Przodownik w Zielonej Górze w sprawie wysokości i terminu opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wywozu śmieci w ROD nie uwzględniając go i utrzymując w mocy zaskarżoną uchwałę. Drugi wniosek, do jakiego odniósł się KZ dotyczył uchylenia uchwały OZ w Poznaniu dotyczącej ROD im. Dąbrowskiego w Poznaniu. W tym przypadku zaskarżona uchwała została uchylona.

Krajowy Zarząd PZD dostosował własne uchwały do zmieniających się przepisów i potrzeb decydując o zmianie uchwały Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie organizacji i  funkcjonowania biur okręgów Polskiego Związku Działkowców oraz uchwały Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie wprowadzenia tabeli zaszeregowania wynagrodzeń w jednostkach terenowych Polskiego Związku Działkowców

Ze względu na to, że było to ostatnie posiedzenie KZ PD przed świętami, Prezes złożył członkom KZ najlepsze życzenia świąteczne. Również członkowie PZD wraz z Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD również przekazali serdeczne życzenia Prezesowi PZD.

ZRS

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.