Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa Prezesów ROD w Zabrzu - 23.11.2021

W dniu 16.11.2021 r. Delegatura Rejonowa w Zabrzu zorganizowała kolejną naradę szkoleniową. Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD Leszek Bucki przywitał wszystkich prezesów zabrzańskich ogrodów zebranych na spotkaniu. Kluczowym tematem spotkania było przedstawienie analizy wszystkich dostarczonych dokumentów związanych z przeprowadzonymi walnymi zebraniami bądź konferencjami delegatów które miały miejsce w 2021 roku na naszych ogrodach. Każda złożona dokumentacja ogrodu, dotycząca walnych zebrań została przeanalizowana przez Zespół Kontrolny.  Każdemu ogrodowi indywidualnie przedstawiono kierunek co do poprawności złożonych dokumentów, ich jakości oraz estetyki w szeroko pojętym zakresie.

 

Przypomnieć należy, że najwyższym organem PZD w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest właśnie Walne Zebranie. Po przeprowadzonej analizie, każdy zarząd ogrodu mógł się dowiedzieć, gdzie popełnił błędy oraz otrzymał wskazówki w jakiej materii poprawić swoje działanie na przyszłość. Niemniej, Przewodniczący Delegatury przychylnie ocenił większość złożonych dokumentów, do których nie wnosił żadnych uwag co ostatecznie dobrze rokuje na następne lata. Omówiono inwestycje podjęte na walnych zebraniach, konieczność zgłoszenia do planu zadań w Okręgu Śląskim oraz że środki zgromadzone na funduszu rozwoju powinny być ulokowane na odrębnym rachunku bankowym i wykorzystane wyłącznie zgodnie z podjętą uchwałą na walnym zebraniu. Na koniec prezesi ogrodów, którzy otrzymały dofinansowanie z Urzędu Miasta Zabrze czy refundację z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, poproszeni zostali o to, aby dobrze zrealizować inwestycje na ogrodzie, a finalnie złożyć wszystkie stosowne dokumenty w przedmiotowym zakresie w celu jej poprawnego i ostatecznego rozliczenia. Omówione zostały skargi z ROD Wypoczynek, ROD 1000-lecia i ROD Ratownik, przypadki skarg mają ukierunkować zarządy ogrodów do odpowiedniego działania w tym wymiarze czy zakresie. Wszystkie te sprawy winne być rozpatrzone na szczeblu ogrodu, załagodzone lub wyjaśnione sprawy przedstawione stroną.

Opracował: Piotr Witkowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio