Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD z dnia 25 października 2021 roku w sprawie podsumowania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD - 25.10.2021

KOMUNIKAT

KRAJOWEJ RADY PZD

z dnia 25 października 2021 roku

 w sprawie podsumowania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD

 

Krajowa Rada PZD na XI posiedzeniu, które odbyło się dnia 21 października 2021 r. dokonała podsumowania i oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku w oparciu o dane przekazane ze wszystkich Okręgów PZD.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że kampania sprawozdawcza w 2021 roku w ROD przebiegła w nietypowy sposób ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia w kontaktach społecznych – w tym trwający przez pierwszą połowę roku zakaz organizowania zebrań. Krajowy Zarząd PZD w dniu 1 grudnia 2020 roku podjął uchwałę nr 347/2020 w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, którą zobowiązał okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów odbycia walnych zebrań i konferencji delegatów w ROD w 2021 roku do 31 sierpnia 2021 r. Wszystkie okręgowe zarządy PZD podjęły uchwały w tej sprawie, w całym kraju termin odbycia walnych zebrań i konferencji delegatów został znacznie przedłużony. Ponownie, w wyniku oceny stanu odbywania walnych zebrań do 31 sierpnia br. oraz sytuacji epidemicznej, Okręgowe Zarządy PZD zostały upoważnione uchwałą nr 282/2021 Krajowego Zarządu PZD do pojęcia decyzji o wydłużeniu terminu walnych zebrań (konferencji delegatów) do 30 września br. 

Krajowa Rada PZD przypomina, że przystąpienie do kampanii sprawozdawczej w ROD stało się możliwe dopiero w czerwcu b.r., po częściowym poluzowaniu obostrzeń przez Rząd RP. W dniu 14 czerwca br. Krajowy Zarząd PZD opublikował komunikat w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Przygotowania do walnych zebrań prowadzone były od grudnia 2020 roku. Wszystkie Okręgi podejmowały działania by przygotować się do kampanii walnych zebrań oraz udzielić pomocy zarządom ROD w procesie organizacji zebrań. Okręgowe Zarządy PZD powołały zespoły do obsługi walnych zebrań. W miarę możliwości  OZ przeszkoliły osoby obsługujące walne zebrania, wybierając bezpieczną formę spotkań.

Na potrzeby tegorocznych walnych zebrań, które miały szczególny charakter w zależności od rozwiązania przyjętego w ROD w 2020 roku, w przyjętych uchwałą nr 24/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 roku w Wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD  w roku 2021 opracowany został odrębny rozdział wytycznych poświęcony tej tematyce oraz opracowane zostały wzory dokumentów dedykowane odmiennej sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych. Na tę okoliczność Krajowy Zarząd PZD opracował i wydrukował na własny koszt dwa rodzaje zawiadomień na walne zebrania: dla ROD, które odbyły walne zebrania w 2020 roku oraz odrębne dla tych ROD, które w 2020 go nie odbyły. Zawiadomienia zostały przekazane do wszystkich ROD za pośrednictwem Okręgów. Wytyczne w postaci broszury przekazane zostały pocztą do wszystkich zarządów ROD oraz elektronicznie na adresy e-mailowe założone wszystkim ROD przez Jednostkę Krajową PZD w miesiącu lutym 2021 r.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że na dzień 30 września 2021 r. walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów) w roku 2021 odbyły się w 4305 ROD (93,57%). W 172 ROD w 24 okręgach odbyły się konferencje delegatów. W 4 Okręgach: w Elblągu, Lublinie, Pile, Sudeckim odbyło się 100 % zebrań, a w Okręgach w Bydgoszczy, Łódzkim, Podlaskim, Poznaniu - 99% zebrań. Najsłabiej odbywanie walnych  przedstawia się w Okręgach w Gorzowie Wlkp., gdzie zebrania odbyły się w 50 na 70 ROD, w Okręgu w Zielonej Górze – 87 na 120 ROD, w Okręgu Warmińsko-Mazurskim - 154 na 166 ROD. Frekwencja na walnych zebraniach nie odbiegała od lat ubiegłych. Tematyka poruszana na walnych zebraniach nie odbiegała zasadniczo od tematów, które zazwyczaj występują i obejmowała problemy związane: ze znacznym wzrostem kosztów gospodarowania odpadami w ROD, bezpieczeństwa na działkach, z dostępem i korzystaniem na działkach w ROD z wody i wzrostem kosztów z tego tytułu. 

W 1801 ROD we wszystkich okręgach podjęto uchwały o realizacji zadania inwestycyjnego lub/i remontowego. Najwięcej w Okręgach: w Poznaniu – 232 ROD, Śląskim 187 ROD, w Małopolskim 130 ROD.

Krajowa Rada PZD uznaje, że niepokoi fakt, że walne zebrania nie odbyły się w 296 ROD. Najwięcej w ROD w Okręgu Mazowieckim – w 73 na 451 ROD, Zielonej Górze –w 33 na 120 ROD, Pomorskim  - w 23 na 228 ROD. Spośród tych ROD, które nie odbyły zebrania w bieżącym roku, 65 nie odbyło go również w 2020. W Okręgu w Gorzowie Wlkp. - 17 takich ROD, Zielonej Górze - 11, Małopolskim i Śląskim - 8, a także pojedyncze ROD w Okręgach Świętokrzyskim, Toruńsko-Włocławskim, Legnicy, Koszalinie oraz Kaliszu. Dużym problemem pozostają te ROD, w których nie odbyły się walne zebrania. Szczególnie krytycznie należy ocenić te zarządy ROD, które nie odbyły walnego zebrania również w 2020 roku, bowiem te ogrody drugi rok z rzędu funkcjonują bez udziału i władzy członków PZD.

Krajowa Rada PZD uwzględniając uzyskane wyniki stwierdza, że choć zdecydowana większość odbytych walnych zebrań sprawozdawczych w 2021 r. było dobrze przygotowanych i spełniły swoje statutowe zadania, tegoroczną kampanię należy ocenić w sposób zróżnicowany. Wiele okręgów osiągnęło bardzo dobre wyniki pod względem przygotowania, przeprowadzenia walnych zebrań, podjęcia uchwał, również inwestycyjnych, na czym Związkowi zależało. W wielu okręgach jednak ocena nie może być pozytywna z powodu ilości nieodbytych walnych zebrań.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że zarządy ROD, Okręgowe Zarząd PZD, Krajowy Zarząd PZD stanęły na wysokości zadania przygotowując i realizując walne zebrania sprawozdawcze w ROD. Świadczy to o sile Związku. Nieliczne niedociągnięcia i braki muszą być przedmiotem rozważań organów terenowych.

Krajowa Rada PZD przekazuje wyrazy uznania i podziękowania zarządom ROD, które w sytuacji zagrożenia związanego z epidemią przygotowały i przeprowadziły walnie zebrania w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla działkowców. Krajowa Rada PZD dziękuje też okręgowym działaczom i pracownikom za działalność i pracę na rzecz kampanii walnych zebrań.

Podsumowanie wyników walnych zebrań Krajowa Rada PZD zawarła w uchwale nr 1/XI/2021 w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku, która zostanie opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr 7/2021.

                                                                                                                 

                                                                                                                   Krajowa Rada

                                                                                                         Polskiego Związku Działkowców

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.