Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie ROD Okręgu Elbląg - 18.10.2021

Na terenie ROD zlokalizowanych w Elblągu zakończyła się inwentaryzacja  wyrobów zawierających azbest, wykonana przez biuro okręgu wspólnie z biurem Analiz Środowiskowych Eko-precyzja, które zostało wybrane do jej przeprowadzenia        przez Prezydenta Miasta Elbląga m.in. również na terenie naszych ogrodów. Inwentaryzacja miała na celu ocenę skali występowania azbestu   w różnych jego postaciach oraz ustalenie jego ilości dla ewidencji gminnej  aby przewidzieć          w przyszłości zakres dotacji na transport i utylizację azbestu. Okazuje się, że nadal na naszych terenach występują te materiały, najczęściej jako pokrycia dachowe altan działkowych, chociaż jest już ich o wiele mniej niż wykazano w uprzedniej inwentaryzacji 5 lat temu. Do tej pory kilka ROD oraz działkowców skorzystało z dotacji na ten cel  i usunęło azbest z terenu ROD  przy pomocy upoważnionych do tego firm zewnętrznych. Obecnie  Prezydent Elbląga zaprasza mieszkańców do udziału   w konsultacjach społecznych, dotyczących przyjęcia aktualizacji  „Programu usuwania azbestu    i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Elbląg na lata 2022-2032” szczegóły w informacji na stronie: https://www.elblag.eu/index.php/mieszkancy/16614-zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-2

Informujemy ponadto, że udzielenie dofinansowania następuje po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie i obowiązków wynikających z procedury związanej z udzieleniem dofinansowania    tzn.: 1) Złożenie pisemnego poprawnego i kompletnego wniosku w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg nie później niż   do dnia 29 października 2021 roku. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta (ul. Łączności 1 w godzinach 8:00 – 16:00) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje można również uzyskać  pod nr tel.  (55) 239 31 51  lub  (55) 239 31 23. Jak się dowiedzieliśmy u źródła wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu do czasu wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel. 3) Rozliczenie realizacji zadania po przedłożeniu przez wnioskodawcę sprawozdania  z realizacji zadania zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 3 do regulaminu zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 16/2021 Prezydenta Miasta Elbląg            z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasto Elbląg w roku 2021. 4) Udzielenie dofinansowania – tj. przekazanie środków finansowych dla podmiotu ubiegającego się o dotację celową.

W związku z powyższym zachęcamy działkowców, również tą drogą do skorzystania z dotacji celem usunięcia tych niebezpiecznych materiałów z działek, które powinny być oazą porządku, czystości ekologicznej i synonimem zdrowia.

Tekst. Z. Wójcik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.