Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

22 walne zebrania sprawozdawcze w Okręgu Elbląskim - 31.08.2021

W okresie od 26 - 29 sierpnia w Okręgu Elbląskim PZD, pomimo  zmiennej pogody odbyło  się  22 kolejnych zebrań sprawozdawczych, w tym 17 w Elblągu, 3 w Braniewie, po jednym  w Pieniężnie i w Kiersitach. Wszystkie zebrania odbywały się w drugim terminie. Frekwencja wahała się od 4,3% % do 72.%  udziału członków PZD w ROD. Średnia frekwencja wyniosła na poziomie  24,95%.

                       

                                                          Walne zebranie ROD Katarzynki w Braniewie

                       

                                                        Walne zebranie ROD Katarzynki w Braniewie

Na jednym zebraniu dokonano wyboru nowych władz ogrodowych w postaci zarządu i komisji rewizyjnych. W pozostałych ogrodach utrzymały się dotychczasowe władze po jedno lub dwuosobowym dokooptowaniu nowych członków. Wszystkie zebrania zostały obsłużone przez członków zespołu obsługi walnych zebrań powołanych przez Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu.

Najwięcej, bo aż sześć obsłużył Prezes Okręgu PZD Elblągu Pan Zygmunt Wójcik, który w okresie od 26 - 29 sierpnia  br. przebywał na zebraniu w ROD Zagaje, w ROD Bema w Elblągu,  w ROD Katarzynki, Polder i Marianówka w Braniewie  oraz w ROD  Pieniężnego w  Pieniężnie, służąc radą i pomocą dla zarządów  oraz udzielając odpowiedzi na pytania działkowców w szczególności zaś dotyczących m.in. roli zarządu w ogrodzie i jego powinności wobec działkowców, powinności działkowców wobec ogrodu i pomocy dla zarządów, majątku i spraw finansowych, prawidłowości podejmowania                 i prowadzenia zadań inwestycyjno - remontowych, funkcjonowania ROD, szkoleń dla zarządów i działkowców i wiele innych, mówiąc do zebranych m.in. cytuję: ” Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie należącym do PZD. Jesteście lokalną wspólnotą jako ogród  i powinniście się dobrze rozumieć oraz wspierać. Bardzo łatwo jest oskarżać zarząd                        o bezczynność, który musi realizować zaplanowane cele i postępować zgodnie   z uchwałami walnego zebrania oraz z obowiązującymi przepisami, gdy z drugiej strony niektórzy działkowcy nie uiszczają na czas opłat, blokują inicjatywy          albo  dopuszczają się samowoli regulaminowych, próbując łamać ustalone zasady dla własnego prywatnego celu.

Tak nie można postępować, należy się porozumieć dla dobra wspólnego. Nie powinno się  też zostawiać zarządu samego  ale  wydatnie go wspierać, również po zebraniu, na co dzień w bieżącym funkcjonowaniu i w rozwiązywaniu problemów”  - koniec cytatu.

Na zakończenia każdego obsługiwanego zebrania Prezes  składał   w imieniu Okręgowego Zarządu podziękowania dla władz lokalnych, które wspierają ogrody oraz zarządom i działkowcom za dotychczasowe ich osiągnięcia i wzajemną życzliwość wobec własnej wspólnoty, jaką jest ich ogród.

W trzech zebraniach wspólnie z Prezesem brali udział i wydatnie go wspierali, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej (ROD Bema) p. Ludgarda Kordykiewicz, Prezes ROD Katarzynki w ROD Polder w Braniewie oraz członek OR, Przewodniczący Komisji Odznaczeń Stanisław Ocalewicz w ROD Zagaje  w Elblągu, przekazując zarazem dla każdego zarządu i komisji ogrodowych po pięć egzemplarzy nowych przepisów związkowych.

                    

                                                       Walne zebranie ROD Marianówka w Braniewie

Z relacji 15 pozostałych  obsługujących wynika, że zebrania odbywały się                       na świeżym powietrzu pomimo niezbyt dobrej pogody, a  głównymi problemami, które nurtowały zarządy i uczestników tych zebrań, były m.in. gospodarka odpadami  komunalnymi, budowa nowych siedzib, sieci energetycznych i wodnych, sprawy wjazdu na teren ROD i wiele innych.

                   

                                                         Walne zebranie ROD Zagaje w Elblągu

Jak zauważano, problemem na wielu z tych ogrodów, jest brak chętnych  osób do pracy  w składów zarządów i komisji rewizyjnych, przede wszystkim zaś z uwagi na zbyt duże oczekiwania kierowane pod ich adresem ze strony działkowców z których wielu nie angażuje się prawie wcale  w pomoc organom funkcyjnym ogrodów. Ponadto zauważalna jest niska kultura postępowania z odpadami komunalnymi oraz estetyka utrzymania terenów ogólnych przy działkach.

                   

                                                 Walne zebranie ROD Polder w Braniewie

 

Na  22 ROD walne zebrania aż  18 ROD z nich nie przeprowadziło ich w 2020 roku ze względu na epidemię przez co obecnie zarządy  i komisje rewizyjne ogrodu musiały złożyć sprawozdania za 2019 i 2020 rok.  Na wszystkich zebraniach uregulowano oprócz spraw statutowych,  również  sprawy organizacyjne, opłaty ogrodowe a także przyjęto do realizacji wiele innych wniosków w formie uchwał w zakresie realizacji inwestycji  i remontów oraz poprawy stanu podstawowej infrastruktury ogrodowej.

  

Tekst i Zdjęcia:   Zygmunt Wójcik

                   

 Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio