Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania OFK oraz znaczenia programu DGCS PZD System - 30.08.2021

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania OFK

oraz znaczenia programu DGCS PZD System

 

         W dniu 27 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, który zapoznał się z informacją Okręgów dotyczącą powoływania oraz funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych oraz pracy na programie DGCS PZD System. Ww. ocena była związana z uchwałą nr 297/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 października 2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w jednostkach terenowych PZD, która ponownie zobowiązała wszystkie ROD, aby przekazały swoją księgowość do OFK w terminie do dnia 1.01.2022 r. KZ PZD dokonał przedmiotowej oceny, celem zbadania stanu wdrożenia rozwiązań przyjętych w ww. uchwale przez OZ PZD oraz zarządy ROD i przyjęcia dalszych kierunków działań w tej sprawie.

         Na podstawie uzyskanych informacji, KZ PZD stwierdził m.in., że wg stanu na 30 czerwca 2021 r. w PZD funkcjonują 64 OFK, które obsługują 2 237 ROD tj. 48,91 %.  W pierwszej połowie 2021 r. powstało 17 nowych OFK, do których przystąpiło 443 ROD. Do Okręgów, w których OFK obsługują najwięcej ROD należą: Śląski – 96,22 %, Toruńsko-Włocławski – 93,85 %, Sudecki – 93,80 %. Natomiast najgorsza sytuacja jest w takich Okręgach jak: Warmińsko-Mazurski - 5,42 %, w Kaliszu – 9,92 %, we Wrocławiu -12,56 %, w Zielonej Górze - 15 %, w Częstochowie – 20,34 %, Mazowieckim – 22,34 %.

         W zakresie funkcjonowania dotychczasowych Ośrodków Finansowo-Księgowych, KZ PZD pozytywnie ocenił ich pracę. Docenił  je za profesjonalizm, sprawność, przestrzeganie prawa związkowego i zewnętrznego,  stosowanie programu DGCS PZD System, a także za bezpośredni kontakt i  udzielanie pomocy merytorycznej zarządom ROD. Uznał, że Ośrodki Finansowo-księgowe zdecydowanie lepiej niż biura rachunkowe oraz zewnętrzne księgowe, realizują potrzeby ROD. KZ PZD z aprobatą przyjął, że cieszą się one coraz większym uznaniem i zainteresowaniem ze strony zarządów ROD.

         W zakresie powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych, KZ PZD uznał, że liczba tworzonych OFK w Okręgach jest zdecydowanie niewystarczająca, co może doprowadzić do wielu negatywnych konsekwencji. Tam, gdzie księgowość prowadzona jest przez indywidualne księgowe lub biura rachunkowe, ROD ponoszą zdecydowanie większe koszty prowadzenia księgowości. Poza tym, poza OFK często księgowość nie jest prowadzona zgodnie z przepisami związkowymi i przepisami powszechnie obowiązującymi. Księgowość ta nie jest również prowadzona na programie DGCS PZD System.  W związku z powyższym, ROD muszą jak najszybciej przekazać swoją księgowość do OFK. Pozwoli to bowiem na uniknięcie błędów w gospodarowaniu środkami finansowymi, a tym samym uwolnić się przez zarządy ROD od odpowiedzialności za ww. działania. Obecnie w ROD odbywają się kontrole Urzędów Skarbowych i ZUS. W efekcie, ROD zobowiązywane są do zwrotu zaległych kwot i ponoszenia dodatkowych kosztów, w tym odsetek. Przystąpienie ROD do OFK pozwoli uniknąć ww. sytuacji, których skutki ponoszą bezpośrednio działkowcy. Zarządy ROD nie będą również narażać się na odpowiedzialność z tytułu braku odprowadzenia należnych podatków albo odprowadzania zaległych składek do ZUS, co stanowi wykroczenia i wiążą się z karami, jak również na odpowiedzialność wewnątrzzwiązkową i odszkodowawczą. Wobec czego, KZ PZD uznał, że tylko powierzenie przez zarządy ROD prowadzenia księgowości i finansów wyspecjalizowanej jednostce, jaką jest OFK jest jedynym słusznym rozwiązaniem, który ochroni społecznych działaczy działających w zarządach ROD przed popełnianiem błędów, nieświadomie, często z braku wiedzy.

         KZ PZD dokonał również oceny funkcjonowania programu DGCS PZD System. Stwierdził, że program ten jest bardzo dobry i ma ogromne możliwości i potencjał. Dlatego też powinien być stosowany przez wszystkie zarządy ROD. Jest on ciągle dostosowywany do potrzeb ROD – poprzez jego aktualizacje i doskonalenie. Jest on docelowy, przyszłościowy i rozwojowy, gdyż zakłada on - poza realizacją zadań związanych z księgowością, finansami i wsparciem organizacyjnym ROD – spełnianie funkcji związanych ze wzajemnymi kontaktami i współpracą pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi PZD. Zakup i korzystanie z programu  przez wszystkie ROD jest konieczne również ze względu na obowiązujące przepisy prawne – obowiązek składania przez PZD sprawozdania finansowego obejmującego dane finansowe wszystkich Ogrodów oraz konieczność składania do GUS sprawozdania statystycznego.

         Dlatego też, KZ PZD biorąc pod uwagę, że OFK oraz program DGCS PZD System są niezbędnym i skutecznym narzędziem współpracy pomiędzy strukturami PZD, koniecznym narządzeniem do realizacji obowiązków wynikających z przepisów zewnętrznych oraz jedyną możliwością zabezpieczenia członków organów PZD przed negatywnymi konsekwencjami popełnionych błędów finansowo-księgowych, KZ PZD podjął w dniu 27 sierpnia 2021 r. uchwałę nr 243/2021 w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo- Księgowych oraz znaczenia programu DGCS PZD System dla ROD, w której dokonał oceny działania i powoływania OFK oraz wykorzystania i pracy na programie DGCS PZD. Zobowiązał również OZ PZD do podjęcia konkretnych działań, w celu stworzenia zarządom ROD dogodnych warunków do przekazania prowadzenia księgowości do OFK w terminie do 01.01.2022 r. i jej obsługi na programie DGCS PZD System.

         Ww. uchwała zostanie przekazana do Okręgowych Zarządów PZD, zarządów ROD oraz zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym PZD. Szczegółowe omówienie jej treści, w tym w szczególności zadań OZ PZD zostanie dokonane w najbliższym numerze Aktualności Związkowych.

         Zwracamy się do wszystkich OZ PZD o zapoznanie się z treścią uchwały i niezwłoczne przystąpienie do realizacji jej postanowień! Natomiast do zarządów ROD zwracamy się o podjęcie działań mających na celu jak najszybsze przystąpienie ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych.

 

 

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 r.  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.