Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD. - 27.07.2021

W dniu 20 lipca 2021 roku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców, które jednocześnie było okazją do świętowania 40-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. Zorganizowano je w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum  Spotkań Młodzieży.
 
Otwarcia tego uroczystego posiedzenia dokonał Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, witając serdecznie wszystkich przybyłych członków Okręgowej Rady PZD oraz przedstawiciela Okręgowej Komisji Rewizyjnej i pracowników etatowych biura okręgu. Po dokonaniu wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Czesław Kozikowski, Andrzej Boruszkowski i Krzysztof Andryszczyk, prezes Okręgu zapoznał zebranych z porządkiem obrad, jak również poinformował o frekwencji, która wyniosła 85,2% i tym samym stwierdzona została prawomocność obrad. 
Prezes Okręgu wprowadził zebranych w aktualną sytuację społeczno – polityczną, przedstawiając na wstępie historię powstania Polskiego Związku Działkowców. Wręczone zostały okolicznościowe dyplomy dla działaczy zasłużonych dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz dla ogrodów – równolatków PZD. 
Dalej Prezes omówił  skierowany do Ministra Klimatu wniosek o stworzenie dla działkowców programu Moja Woda w ROD, stwarzającego możliwości pozyskiwania dotacji na instalowanie urządzeń służących do retencjonowania wody przez działkowców. Zwrócono również uwagę na rosnącą ilość skarg wpływających do OZ PZD, które często świadczą o braku znajomości prawa i nie respektowaniu przepisów obowiązujących w PZD przez działkowców. Zwrócono uwagę na konieczność  łączenia ROD w większe jednostki organizacyjne oraz tworzenia nowych i powiększania istniejących ROD. W kolejnym punkcie podsumowano funkcjonowanie struktur PZD w czasie pandemii COVID-19. W tym trudnym dla wszystkich czasie ogrody działkowe stały się ostoją normalności i dały możliwość nieograniczonego przebywania na świeżym powietrzu, co przyczyniło się do poprawy jakości życia i zdrowia w czasie, gdy inne formy rekreacji nie były dostępne.
Następnie p. Oliwia Ciechomska – Inspektor ds. administracyjnych przedstawiła nowe, niekorzystne dla ROD założenia nowelizacji ustawy w sprawie gospodarki odpadami. Zaapelowała o pisanie w tej sprawie stanowisk do Senatu, wyrażających sprzeciw proponowanym zmianom ustawy.
Kolejną część informacji przedstawiła zastępca dyrektora biura OZ PZD – Anna Bołądź, krótko referując przebieg kampanii sprawozdawczej w ROD. Zaapelowała o zgłaszanie do OZ PZD terminów walnych zebrań oraz o planowanie ich w terminie do końca sierpnia b.r. z uwagi na wysokie ryzyko nadejścia 4 fali pandemii COVID-19 jesienią.
Bieżące sprawy, związane z gospodarką gruntową w Okręgu omówiła p. Paulina Klimkowska – Inspektor d.s. terenowo – prawnych. Skupiła się przede wszystkim na aktywnych roszczeniach do gruntów, a także na prowadzonych sprawach o uzyskanie tytułu prawnego do gruntów, zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe.
Kolejnym, merytorycznym punktem obrad, było przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2020 rok oraz zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2020 r. Wyniki finansowe z okręgu omówiła główna księgowa – p. Maria Dąbrowska. Została również zaprezentowana opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił jej Przewodniczący – p. Janusz Pączkowski. Wszystkie powyższe dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie stosowanymi uchwałami.
Ponadto uczestniczący w plenarnym posiedzeniu Okręgowej Rady PZD przyjęli stanowisko oraz apel w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 
W trakcie dyskusji omawiano m.in. początki powstania Polskiego Związku Działkowców według relacji pierwszych aktywistów Związku, a także sprawę ujednolicenia obsługi ROD przez Ośrodki Finansowo – Księgowe oraz uzyskiwania zwrotów nadpłat za pobór wód podziemnych.
Na zakończenie przygotowano poczęstunek, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełbasinie.
 
 
Opracowanie:
Tekst: Anna Bołądź –z-ca dyr. biura OT-W PZD

   

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.