Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rada Okręgowa w Poznaniu - 02.07.2021

Obchody Jubileuszu 40-lecia PZD, aktualna sytuacja Związku ze zwróceniem szczególnej uwagi na organizację walnych zebrań w ROD oraz przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2020r. były głównymi tematami obrad Okręgowej Rady PZD w Poznaniu, która odbyła się 29 czerwca br. Zmniejszenie zagrożenia epidemicznego oraz luzowane restrykcje sanitarne umożliwiły zorganizowanie obrad w trybie hybrydowym. Część uczestników przybyła do sali konferencyjnej Okręgu, druga część uczestniczyła w obradach w trybie zdalnym. Obok członków Rady w obradach uczestniczyła Przewodnicząca OKRew. Dorota Zerba , sekretarz komisji i  zarazem członek KKRew. Edmund Derwich,  przewodniczący kolegiów prezesów nie będący członkami  Rady. Gośćmi obrad byli: reprezentująca Prezesa Związku kierownik WGG KR PZD Mariola Kobylińska i zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania Gerard Hajgelman.

Po otwarciu obrad, powitaniu uczestników i gości, przyjęciu porządku obrad i wyborze komisji uchwał i wniosków Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa przedstawił aktualną sytuacje PZD. Na wstępie przedstawił relację z obrad uroczystego IX posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się 28 czerwca 2021r. w rocznicę I zjazdu Delegatów PZD z 27 i 28 czerwca 1981r. Wydarzenia mające miejsce w 1981r. zapoczątkowały byt nowej niezależnej, samorządnej ogólnopolskiej organizacji działkowców Polskiego Związku Działkowców, a IX Zjazd Delegatów POD przekształcony w I Zjazd Delegatów PZD uchwalił statut PZD i wybrał jego zarząd, komisje rewizyjną i rozjemczą oraz przyjął dokumenty pozwalające przyspieszyć rozwój istniejących i tworzenie nowych ogrodów działkowych. Efektem tych działań było powstanie w Okręgu Poznańskim 121 nowych ogrodów działkowych, z których 103 nadal w strukturach Związku służy wielkopolskim działkowcom. Prezes Okręgu przedstawił tezy wystąpienia Prezesa Związku zawierającego historyczną retrospekcje na minione 40 lat oraz wskazanie kierunków dalszego rozwoju Związku. Omówił także przyjęte przez Krajową Radę uchwały i Podziękowanie adresowane do ludzi Związku, którzy zaangażowali się w walkę o istnienie ogrodów i prawa działkowców. Szczególne słowa wdzięczności padły pod adresem uczestników wydarzeń sprzed 40 lat na czele z Prezesem Związku Eugeniuszem Kondrackim, którzy swoimi decyzjami w tamtym czasie stworzyli podwaliny pod nowoczesne ogrodnictwo działkowe w Polsce. Prezes Okręgu przekazał apel o godne uczczenie Jubileuszu w ogrodach działkowych podczas walnych zebrań i obchodów Dnia Działkowca. Podziękowania i apel zostały także sformułowane w Stanowisku przyjętym przez Radę w sprawie obchodów Jubileuszu w Okręgu. Omawiając sytuację Związku poruszone zostały także inne aktualne problemy, jak prace nad nowelizacją ustawy „śmieciowej”, które mogą doprowadzić do dalszego wzrostu cen wywozu odpadów z terenów ogrodów. Spośród innych spraw na pierwszy plan wybijała się tematyka walnych zebrań, które muszą się odbyć do 31 sierpnia br. Wymogi warunków bezpiecznego odbycia zebrań w świetle obowiązujących rozporządzeń przedstawiła dyrektor Biura Okręgu Agata Wróbel, podkreślając, że najlepszym rozwiązaniem jest odbycie zebrań na wolnym powietrzu, w których uczestniczyć może do 150 osób, przy czym do tej liczby nie wlicza się zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki antywirusowej. Stąd też prośba do działkowców, by informowali przy podpisywaniu listy obecności o swojej nabytej odporności. Przypomniano również, że nie obowiązują ustalenia dotyczące szczególnych regulacji z 2020r. i wobec powyższego zarządy ROD winny ściśle przestrzegać postanowień statutu PZD i kierować się Wytycznymi do przeprowadzenia zebrań w 2021r.

Przedstawione tematy stały się przedmiotem ożywionej dyskusji, w której głos zabrali Zenon Brzozowski, Jan Moski, Mateusz Wiśniewski, Edmund Derwich, Jerzy Kucznerowicz, Stanisław Wawrzyniak, Irena Rogowska i Mieczysław Kała. Z dużym niepokojem odebrano informację o planowanym wzroście kosztów wywozu odpadów i przedstawiono konstatację, że jedynym rozsądnym działaniem jest dotarcie do świadomości wszystkich działkowców, że nie możemy wszystkiego, a zwłaszcza odpadów zielonych, wrzucać do kontenerów na śmieci. Omawiano także problem rozliczeń z poznańskim GOAP za rok 2020.

Głos zabrali także zaproszeni goście.  Pani Mariola Kobylińska odniosła się do obchodów Jubileuszu, życzyła realizacji zaplanowanych wydarzeń w Okręgu, których kulminacją powinny stać się obchody Okręgowego Dnia Działkowca oraz odniosła się do wagi właściwego przygotowania i odbycia walnych zebrań. Pod jej adresem skierowano prośbę, by jednostka krajowa zapewniła w miarę szybko dystrybucję dla ogrodów przygotowanych dyplomów i innych gadżetów jubileuszowych. Pan Gerard Hajgelman przekazał informacje o rozdzieleniu kwoty 200 tys. zł dla ogrodów poznańskich na zadania inwestycyjne, zaprosił do uczestnictwa w „Zielonym Poznaniu” i innych wydarzeniach organizowanych przez Miasto. Złożył także gratulacje z okazji Jubileuszu Związku.

W drugiej części obrad omawiano zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD za rok 2020. W sprawozdaniu przedstawionym przez po. główną Księgową Izabelę Białasik znalazły się dane z wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu. Przedstawione sprawozdanie zostało pozytywnie ocenione przez Okręgową Komisję Rewizyjną, której przewodnicząca Dorota Zerba postawiła wniosek o jego przyjęcie. Zabierając głos w dyskusji skarbnik Okręgu Aneta Wicher podziękowała Głównej Księgowej Okręgu i paniom księgowym pracującym w ośrodkach finansowo-księgowych za ogrom pracy w przygotowanie sprawozdania, w tym szczególnie na pozyskanie danych z ROD. Zwróciła jednak uwagę, że nie wszystkie zarządy ROD przedstawiały na czas swoje sprawozdania, że trzeba było wielokrotnie monitować o przekazanie materiałów. Niestety najczęściej trzeba było monitować ogrody, w których księgowość nadal jest prowadzona poza OFK.

Rada Okręgowa przyjęła uchwałą sprawozdanie finansowe. W jej treści uchwały znalazło się podziękowanie  zarządom  oraz komisjom rewizyjnym ROD za zaangażowanie oraz trud włożony w przygotowanie sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych w warunkach zagrożenia epidemicznego. Pomimo występujących ograniczeń wszystkie ogrody Okręgu przedstawiły swoje roczne sprawozdania.

dr inż. Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu

zdjęcia : AW.

   

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.