Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie szkoleniowe z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu - 02.07.2021

W dniu 22.06.2021 r. Delegatura Rejonowa w Zabrzu zorganizowała w trybie stacjonarnym naradę szkoleniową. Obostrzenia w kraju zostały na tyle złagodzone, że tradycyjna forma spotkania mogła dojść do skutku. Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD na wstępie przywitał bardzo serdecznie wszystkich zebranych prezesów ogrodów, którzy w komplecie przybyli na naradę szkoleniową.

Spotkanie było okazja do przedstawienia ważnych i aktualnych spraw z życia Związku które w ostatnich tygodniach miały miejsce. Ważną sprawą dla działkowców było spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie wypracowanie mechanizmów oraz wprowadzenie takich zmian, które umożliwiałyby działkowcom oraz Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych korzystanie ze wsparcie finansowe z programów „Moja woda” mającego na celu ochronę zasobów wodnych oraz „Mój prąd”, którego celem jest rozwój energetyki odnawialnej.

Kolejnym bardzo ważnym tematem jest gospodarka odpadami z terenu ogrodów. Przewodniczący przedstawił „Informacja dla organów ROD i działkowców w sprawie aktualnych i projektowanych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD” oraz APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 r. do organów ROD i działkowców w sprawie projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wspomniał, że w dobrze pojętym interesie ROD i działkowców leży kwestia zmniejszenia ilości opadów komunalnych powstających na terenie ROD. Odnosi się to do wszystkich rodzajów odpadów powstających na terenie ogrodów, a zwłaszcza bioodpadów takich jak: trawa i gałęzie drzew. W tym względzie bardzo ważne jest odpowiednie wykorzystywanie kompostowników, w które musi być wyposażona każda działka w ROD. Podkreślił, że obecna sytuacja „śmieciowa” w ROD jest bardzo poważna i niebezpieczna. Występuje realne zagrożenie związane z masowymi i horrendalnymi podwyżkami opłat za wywóz śmieci z terenów ROD jak również zamiar wprowadzenia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej” innych niekorzystnych zmian dla ROD.

Innym bardzo ważnym tematem spotkania była kwestia przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych bądź konferencji delegatów. Poluzowanie obostrzeń, które miały miejsce pozwalają na odbycie tych spotkań na ogrodach. Ogrody powinny mieć przygotowane już wszystkie materiały związane z walnymi zebraniami i dostosować wszystkie aspekty z tym związane w myśl „Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku oraz wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za rok 2020 i preliminarzy finansowych ROD na rok 2021”. Każdy Zarząd otrzymał cytowane wytyczne i według nich powinien przygotować dokumenty i zebrać niezbędne materiały i do 31.08.2021 r. przeprowadzić walne zebranie sprawozdawcze.

Opracował: Piotr Witkowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.