Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju - 29.06.2021

W dniu 24 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie- Zdroju, któremu przewodniczył Prezes OS PZD. W posiedzeniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Tematyka obrad obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ogrodów i PZD, sprawy terenowo-prawne, sprawozdanie z realizacji wykonania planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego za 2020 r., sprawy organizacyjne oraz sprawy różne.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji Prezes Okręgu poruszył temat zwoływania tegorocznych walnych zebrań wskazując, że zgodnie z Komunikatem Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 czerwca 2021 r. została przywrócona możliwość odbywania w ROD walnych zebrań (konferencji delegatów) w obowiązującym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że zgodnie z obecnym stanem prawnym, do 31 sierpnia 2021 r. mogą odbywać się w ROD walne zebrania/konferencje delegatów na otwartym powietrzu. Obowiązuje 150-osobowy limit uczestników, do którego nie wlicza się osób zaszczepionych. Następnie Wiceprezes Okręgu Piotr Piątek omówił ogłoszony w dniu 11 czerwca 2021 roku przez Krajowy Zarząd PZD konkurs krajowy pn. „ROD 40-lecia PZD”, zachęcając do zgłaszania przez zarządy ROD swoich ogrodów.

Kontynuując porządek obrad OZ Sudecki podjął cztery uchwały w zakresie spraw terenowo- prawnych dot. akceptacji warunków zwrotu części terenów ROD do gmin oraz wszczęcia postepowania w ich sprawie.

W dalszej kolejności OZ Sudecki przyjął sprawozdanie z wykonania planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego za rok 2020, z którego wynika, że na przestrzeni ubiegłego zrealizowano w ROD 103 zadania inwestycyjno-remontowe na łączną kwotę w wysokości 1 146 000 zł.

Następnie OZ Sudecki zatwierdził uchwałę zarządu ROD w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, ponadto uwzględniono odwołanie działkowca od uchwały zarządu ROD.

W toku obrad, OZ Sudecki w ramach nadzoru nad zarządami ROD, omówił sytuację w ogrodach, gdzie zostały powołane komisaryczne zarządy ROD.

W sprawach różnych przyznano srebrne odznaki „Zasłużonego Działkowca” i pozytywnie zaopiniowano dwa wnioski skierowane do Krajowego Zarządu PZD o uhonorowanie osób spoza Związku, zasłużonych dla rozwoju ogrodnictwa działkowego odznaką „Za Zasługi dla PZD”.

 

Lidia Miszta – St. inspektor Okręgu Sudeckiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.