Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował Krajowy Zarząd PZD - 11.06.2021

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej. W posiedzeniu, jak w każdym,  uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Prezes PZD omówił temat uroczystego posiedzenia Krajowej Rady PZD w  rocznicę odbycia I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który miał miejsce w dniach 27-28 czerwca 1981 roku i zaproponował, by posiedzenie odbyło się w dniu 28 czerwca br., co Krajowy Zarząd PZD jednomyślnie zaakceptował.

Prezes PZD przedstawił członkom KZ PZD temat możliwości przeprowadzenia walnych zebrań w świetle aktualnych nowelizacji Rozporządzenia RM oraz przygotowany w tej sprawie komunikat KZ. Jednak w związku z informacją o konferencji prasowej Premiera i Ministra Zdrowia w sprawie dalszego złagodzenia obostrzeń w dniu 10.06.br. Krajowy Zarząd PZD zadecydował, że decyzję w sprawie walnych zebrań należy podjąć po opublikowaniu Rozporządzenia RM i wtedy też opublikować komunikat w tej sprawie.

Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnął konkurs jubileuszowy pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został ogłoszony w dniu 16 marca br. z terminem składania prac do końca kwietnia br.  Zgłoszono do niego 24 prace autorstwa 23 osób. Prace szczegółowo oceniła powołana przez KZ PZD Komisja Konkursowa i na podstawie jej oceny i opinii Krajowy Zarząd ogłosił rozstrzygnięcie konkursu. Rezultaty konkursu wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Komisji Konkursowej, członek KZ Edward Galus. Wyniki konkursu zostały przedstawione w komunikacie Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu jubileuszowego pn. „„40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”” opublikowanym na stronie internetowej PZD.

Corocznie Krajowy Zarząd PZD ogłaszał konkurs krajowy na najlepszy ROD. W tym roku nie było możliwe kontynuowanie tej tradycji w formie, w jakiej w normalnym niepandemicznym czasie się odbywał, dlatego też Prezes PZD zaproponował inna formę tego konkursu dostosowaną do obecnych czasów. Opracowane więc zostały zasady konkursu krajowego „ROD 40-lecia PZD”, a Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 182/2021 ogłosił ten konkurs. Jego szczegóły zawarte są w Komunikacie Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawę ogłoszenia konkursu krajowego pn. „ROD 40-lecia” zamieszczonym na stronie internetowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD krytycznie ocenił dotychczasowe działania OZ Mazowieckiego dotyczące odtworzenia ROD w Ryni. Temat zreferowała Mariola Kobylińska, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami JK PZD, która uczestniczyła w lustracji terenów i dokładnie badała temat. W tej sprawie Krajowy Zarząd podjął uchwałę, w której zawarł ocenę dotychczasowych działań, jak również zalecił kolejne, które powinny być podjęte przez OZ Mazowiecki w zakresie odtwarzania ROD.

Biorąc pod uwagę fakt, że Program Rozwoju ROD w wielu Okręgach jest aktywnie realizowany, czego efektem jest uzyskanie gruntów pod nowe ROD, Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 189/2021 powołał Zespół do opracowania Instrukcji w sprawie zasad i wytycznych zakładania rodzinnych ogrodów działkowych, która będzie  obejmować konieczne kompleksowe działania istotne do wykonania przy realizacji zadania w zakresie założenia ROD. Na przewodniczącego Zespołu powołany został Edward Galus, członek KZ PZD i Prezes Okręgu Świętokrzyskiego.

Krajowy Zarząd PZD podjął również uchwały w sprawach regulacji prawnej gruntu zajmowanego przez ROD „Słonecznik” w Brzegu (Okręg Opolski) oraz ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości zajmowanej przez ROD „Poziomka” w Bełchatowie (Okręg Łódzki).

Ponadto KZ PZD rozpatrzył  wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały OZ w Bydgoszczy dotyczącej ROD „Kruszynka” w Kruszynie Krajeńskim złożony przez działkowiczkę z tego ROD i zadecydował o uchyleniu zaskarżonej uchwały.

KZ powołał na instruktora krajowego Społecznej Służby Instruktorskiej Pana Józefa Gęzikiewicza z ROD „Orkan” w Jaryszkach (Okręg w Poznaniu), ponadto rozpatrzył wnioski Okręgowych Zarządów PZD przyznając 25 odznak „Za Zasługi dla PZD” oraz 56 złotych odznak „Zasłużonego Działkowca”.

 

ZRS

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.