Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Jackiem Ozdobą oraz Posłem Markiem Wesołym - 23.04.2021

W dniu 21 kwietnia br. w biurze Posła na Sejm RP Marka Wesołego w Rudzie Śląskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD Okręgu Śląskiego z Jackiem Ozdobą – Sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W spotkaniu uczestniczył również Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek. Stronę PZD reprezentował I Wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD Leszek Bucki, Dyrektor biura Mateusz Macianty oraz Sławomir Barwiak – członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej będący jednocześnie asystentem społecznym posła Marka Wesołego. Celem spotkania było omówienie aktualnych i ważnych problemów z jakimi zmagają się Rodzinne Ogrody Działkowe i Związek oraz szukanie możliwości ich rozwiązania.

Dyskusję rozpoczęto od medialnego obecnie tematu zapotrzebowania na nowe działki. Jak wiemy obecna sytuacja pandemiczna spowodowała gwałtowny wzrost popytu na działki. W przypadku województwa śląskiego zainteresowanie działkami ogrodowymi przez społeczeństwo lokalne było od zawsze bardzo duże, jednak pandemia ukazała jak duże jest tego rodzaju zapotrzebowanie i jak istotną rolę odgrywają ogrody działkowe wśród społeczeństwa. Okręg już od jakiegoś czasu podejmuje działania zmierzające do pozyskiwania nowych terenów pod tworzenie nowych działek, jednak jest to zadanie trudne i czasochłonne. Również po drodze pojawiają się problemy związane z brakiem posiadania przez samorząd terenów mogących zostać przekazanych pod nowe działki czy problemy związane z finansowaniem takich zadań – gdyż wymagają one znacznych nakładów finansowych. W dyskusji podkreślono rolę samorządów w tym burmistrzów i prezydentów miast w procesie tworzenia nowych ROD i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców danego miasta. Poseł Marek Wesoły zadeklarował wsparcie PZD w prowadzonych rozmowach z władzami miast. Padła również propozycja zastanowienia się nad przepisami, które mogłyby ułatwiać samorządom realizację takich przedsięwzięć.

Przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego poruszyli temat Programu „Moja Woda” i problemu jaki pojawił się w związku z brakiem możliwości ubiegania się przez działkowców o dotację w wysokości do 5 tyś złotych na dofinansowanie budowy zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową. Obecnie z programu mogą korzystać osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W tym temacie wskazano jak również działkowcy przyczyniają się do prawidłowej gospodarki wodami opadowymi w tym ochrony zasobów wodnych i przeciwdziałaniu skutkom suszy. Podkreślono również rolę Związku w prowadzonych szkoleniach i działań edukacyjnych – przekazując na ręce ministra wydane ostatnio broszury informacyjne dotyczące gospodarowania wodami. Pan Jacek Ozdoba z Ministerstwa zgodził się z przedstawioną argumentacją i wyraził żywne zainteresowanie tym problemem, wskazując, że program może spełniać swoją rolę zwłaszcza na terenach ROD. W tej kwestii zadeklarował pomoc i już najbliższym czasie omówi tą sprawę z Ministrem Klimatu i Środowiska Panem Michałem Kurtyką.

Kolejnym ważnym tematem jaki został omówiony była sprawa zmiany przepisów ustawy „śmieciowej” i problemów jakie wywołały te zmiany w związku z funkcjonowaniem ROD. W czasie dyskusji przyznano, że przepisy nie są precyzyjne a podawane przykłady dotyczące skali problemów jakie wywołały chociażby w zakresie gospodarki odpadami na terenach ROD tylko to potwierdziły. Omówione problemy dotyczyły kwestii „wyrzucania” ROD z systemów gminnych, brakiem możliwości znalezienia firm, które podpiszą umowę na wywóz odpadów z terenów czy kwestia drastycznych podwyżek opłat za wywóz odpadów. Również pytano, dlaczego działkowcy nie mogą skorzystać ze zwolnienia z opłaty za śmieci w związku z zagospodarowywaniem bioodpadów w kompostownikach. Obecnie tylko właściciele domów jednorodzinnych mogą z takich ulg korzystać, tymczasem każda działka zgodnie z Regulaminem ROD ma obowiązek posiadać kompostownik, więc wydaje się zasadne wprowadzenie takich regulacji również dla działkowców. W czasie dyskusji przedstawiciele PZD przekazali uwagi PZD kierowane pod adresem procedowanej ustawy. Dostrzeżono problemem i konieczność odpowiedniego dostosowania przepisów.

W sprawach związanych m.in. z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podniesiono także temat wymiany starych pieców w biurach i domach działkowca znajdujących się na terenach ROD. Obecnie obowiązujące przepisy nakazują w ustalonych terminach likwidować tzw. „kopciuchy”. Problem w skali województwa może nie jest bardzo znaczny jeżeli chodzi o terenu ROD, gdyż dotyczyć może kilkuset takich obiektów, jednak na co zwrócono uwagę, iż ROD to urządzenia użyteczności publicznej i znajdujące się na nich świetlice i domy działkowca wykorzystywane są do wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym czy kulturowym.  Jak wskazał Prezes Zarządu WFOŚiGW co do zasady nie wyklucza się dofinansowania na rzecz ROD np. w formie pożyczki, jednak brak w tym temacie odrębnych regulacji. W rozmowie wskazano, aby w przyszłości przy tworzeniu także nowych programów uwzględnić stowarzyszenia ogrodowe, tak aby ROD i działkowcy mogli skorzystać ze wsparcia.

Na zakończenie poruszono również temat projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, do którego zgłoszono ze strony PZD i bezpośrednio ROD i działkowców wiele uwag w formie stanowisk kierowanych do ministerstw. W tej kwestii przekazano stanowisko KR PZD oraz poproszono o rzetelne pochylenie nad zgłoszonymi uwagami.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, poruszając w rozmowie najważniejsze problemy z jakimi borykają się ogrody i działkowcy. Jak wskazał Poseł Marek Wesoły takie spotkania są bardzo cenne, gdyż w bezpośredniej rozmowie z zaakcentowaniem emocji związanych z danym problemem można podjąć rzeczową dyskusję i szukać rozwiązań powstałych problemów. W imieniu działkowców dziękujemy Panu Jackowi Ozdobie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska za poświęcony czas i przybycie specjalnie na tą okazją, aby porozmawiać o aktualnych problemach ROD. Dziękujemy również Panu Posłowi za zaangażowanie i organizację spotkania. Liczymy na dalszą współpracę w tematach związanych z funkcjonowaniem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce.

Dyrektor biura – Mateusz Macianty

 

                                     

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.