Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska PZD obradowała po raz pierwszy w 2021 roku - 08.04.2021

W dniu 30 marca 2021 roku o godz. 11:00 odbyło się pierwsze zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców w 2021 roku. Zważywszy na obecne, dość trudne czasy zaskakującą była frekwencja, która stanowiła niemalże 90%. Członkowie, którzy nie mogli uczestniczyć w posiedzeniu usprawiedliwili swoją nieobecność.

Członkowie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD mieli niezwykły zaszczyt gościć na posiedzeniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Pana mgr Inż. Eugeniusza Kondrackiego, który poświęcił bardzo dużo czasu na omówienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Polskiego Związku Działkowców.

Pan Prezes swą wypowiedź rozpoczął od serdecznego przywitania wszystkich obecnych na posiedzeniu; członków Okręgowej Rady, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także pracowników merytorycznych biura.

Pierwszą poruszoną kwestią była panująca pandemia wirusa COVID – 19. Prezes Związku poprosił wszystkich obecnych o szczególne zwrócenie uwagi na własne zdrowie, a także przestrzeganie reżimu sanitarnego na wszystkich płaszczyznach życia codziennego, zarówno w miejscach publicznych, jak i na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.   

Prezes Polskiego Związku Działkowców przedstawił założenia Krajowej Rady odnośnie Walnych Zebrań w 2021 roku ujmując, iż planuje się możliwość przeprowadzenia zebrań w II półroczu 2021 roku, choć uzależnione jest to postępem pandemii, a także wprowadzanym obostrzeniom. Prezes szczegółowo omówił możliwość organizacji Walnych Zebrań w formie podziału na sektory co pozwoliłoby na odbywanie konferencji delegatów w ogrodach. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż umożliwi (przy złagodzeniu obostrzeń) przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych w dużych ogrodach, które mimo złagodzenia obostrzeń nie będą mogły przeprowadzić Walnego Zebrania w trybie normalnym.

Omówiona została sytuacja związana z dotacjami zewnętrznymi dla Okręgu Toruńsko – Włocławskiego  i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prezes Związku podkreślił, iż Okręg Toruńsko – Włocławski PZD jest jedną z niewielu jednostek organizacyjnych PZD w kraju, która nie otrzymała żadnej dotacji ze źródeł zewnętrznych tj. ze strony Samorządów, bądź Marszałka Województwa.

Poruszony został temat gruntów w Grudziądzu, które w niedalekiej przyszłości mają zostać przekazane pod Rodzinne Ogrody Działkowe. Wspomniano o połowicznym sukcesie, gdyż grunt wart blisko 2 mln złotych stanie się miejscem, na którym powstaną nowe działki spełniające potrzeby ponad 100 działkowców i ich rodzin. Prezes Związku przedstawił swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, iż rozumie sytuację samorządu Grudziądzkiego z uwagi na powszechnie znane problemy finansowe Grudziądza, aczkolwiek jak podkreślił należy również pamiętać o potrzebach ludności, w tym wypadku mieszkańców Grudziądza będących kandydatami na działkowców w nowopowstającym ROD.

Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki na zakończenie podziękował wszystkim za ciężką i efektywną pracę w Okręgu kładąc nacisk na podziękowanie Okręgowemu Zarządowi Toruńsko – Włocławskiemu PZD, na którego czele stoi Pan Piotr Gadzikowski. Prezes Związku podkreślił, że Prezes Gadzikowski jest również Skarbnikiem Polskiego Związku Działkowców, ponadto bardzo cenionym, aktywnym i zawsze gotowym do działania.

Pan Prezes Polskiego Związku Działkowcom przekazał wszystkim obecnym wyjątkowo ciepłe życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życząc przede wszystkim zdrowia i spokoju ducha.

Dalszą część obrad prowadził Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – Pan Piotr Gadzikowski przechodząc do wypełniania przyjętego porządku obrad.

Na Pierwszym posiedzeniu Okręgowej Rady uzupełniono powstały w wyniku rezygnacji z pracy w Okręgowej Radzie Pani Haliny Fenske vacat. Nowym członkiem OR został Pan Ryszard Jaskuła – Prezes największego na terenie Okręgu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu.

Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD, a także preliminarz i obszerny plan pracy na rok 2021.

W trakcie I posiedzenia Okręgowej Rady podjęto następujące uchwały:

  1. w sprawie wygaśnięcia mandatu Członka Okręgowej Rady Toruńsko - Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców - Pani Haliny Fenske na skutek rezygnacji
  2. w sprawie uzupełnienia składu Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców
  3. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego za 2020 rok
  4. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego PZD za 2020 rok
  5. w sprawie zatwierdzenia preliminarza finansowego Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD na 2021 rok
  6. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Okręgu Toruńska -Włocławskiego PZD na rok 2021

oraz stanowiska:

  1. w sprawie składania oświadczeń w sprawie opłat za usługi wodne                       <- KLIK
  2. w sprawie wszczynania postępowań o zwrot uiszczonej do Wód Polskich nadpłaty       <- KLIK
  3. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi w Rodzinnych Ogrodach Działkowych<- KLIK

Całość narady przebiegła w przyjemnej atmosferze i maksymalnym skupieniu wszystkich uczestników, co było bardzo pomocne przy prawidłowym i prężnym przebiegu posiedzenia.

Na zakończenie Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – Piotr Gadzikowski złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych wszystkim uczestnikom posiedzenia, co przyniosło bardzo huczny, pozytywny odzew w postaci fali życzeń i ciepłych słów ze strony członków Okręgowej Rady.

Dla członków Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD zakończenie posiedzenia Okręgowej Rady nie oznaczało zakończenia pracy, gdyż tuż po zakończeniu OR, po 10 – minutowej przerwie rozpoczęło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD.

 

Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych OZ PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio