Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

„Miasto Zielone” porozmawiajmy o przyszłości miasta - Lublin 2030 - 07.04.2021

W ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” powstaje strategia rozwoju dla miasta Lublin w perspektywie do roku 2030.

Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz z budżetu państwa, było określenie strategii rozwoju Miasta Lublin poprzez identyfikację potencjałów miasta, zdefiniowanie polityki rozwoju miasta, wyznaczenie celów do osiągnięcia oraz określenia ram działania i wzmocnienia spójności decyzji administracyjnych. Opracowany dokument będzie także punktem wyjścia do planowania działań operacyjnych, programów i planów sektorowych.

W ramach prac wyłoniono 12 obszarów strategicznych, dla których przyporządkowano tematyczne grupy robocze (TGR): akademickość, dobre sąsiedztwo, edukacja, inteligenta i zrównoważona gospodarka, kultura i przemysły kreatywne, metropolia, miasto społecznie wrażliwe, miasto zielone, partycypacja i współrządzenie, sport, turystyka, urbanistyka i mobilność miejska.  TGR pracowały metodami warsztatowymi, bazując na wynikach przeprowadzonych badań i wcześniejszych działań partycypacyjnych. Zadaniem wszystkich dwunastu grup tematycznych było określenie obecnego stanu rozwoju Lublina w poszczególnych obszarach, zdefiniowanie trendów, wyzwań i szans dla rozwoju w różnych wizjach przyszłości. Podczas warsztatów wskazano najważniejsze cele i kierunki działań, dla których przypisano kryteria i miary sukcesu.

W grudniu 2020 roku, odbył się pierwszy z trzech warsztatów, którego celem była „diagnoza” czyli określenie kategorii problemowych wchodzących w zakres analizy dla danego wertykalnego obszaru strategicznego oraz określenie silnych i słabych stron tych obszarów. Idea wizji Lublina jako „miasta zielonego” obejmuje wiele sfer życia mieszkańców dlatego przewiduje wielokierunkowy rozwój miasta. Podczas warsztatów wskazano na potrzebę rozwoju miasta w siedmiu kategoriach problemowych:

I. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym; II. Zrównoważony transport; III. Odnawialne źródła energii; IV. Zieleń w mieście; V. Planowanie urbanistyczne; VI. Rewitalizacja obszarów ekologicznych oraz VII. Planowanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami.

Kolejnym etapem prac było nakreślenie wizji przyszłości, a następnie określenie celów i kierunków działań umożliwiających realizację wskazanej wizji.

Ekspertem - członkiem grupy i uczestnikiem wszystkich trzech warsztatów TGR „Miasto Zielone” była dr inż. Anna Ewa Michowska, instruktor ds. ogrodniczych Okręgu PZD w Lublinie. W swoich wystąpieniach podkreślała potrzebę istnienia rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej, wskazywała ich znaczenie w budowaniu i ochronie bioróżnorodności oraz rolę ogrodów w kontekście usług ekosystemów. Omówiła też działalność oświatową prowadzoną przez Stowarzyszenie Polskiego Związku Działkowców – nawiązała do programów „Program klimatyczny” oraz „Bioróżnorodność na działkach w ROD”, promujących postawy proekologiczne, które mają wpływ na budowanie świadomości ekologicznej wśród działkowców.

W wyniku prac TGR „Miasto Zielone”, zostały określone kierunki tworzenia polityki miasta oraz rozwoju w obszarze związanym z zielenią miejską, jej funkcjami estetycznymi i społecznymi w przestrzeni miasta oraz zrównoważonym planowaniem przestrzennym i postawami proekologicznymi.

Jedną z najbardziej istotnych dla przyszłych działkowców wizją przyszłej dekady jest wzrost powierzchni terenów zielonych, w tym również ogrodów działkowych, które będą dostępne dla lokalnej społeczności. Cieszyć może fakt, że spośród najważniejszych kierunków rozwoju w działaniach priorytetowych wyłoniono edukację ekologiczną i kształtowanie postaw prośrodowiskowych.

Mamy nadzieję, że te mocne filary dla strategii rozwoju Miasta Lublin wpłyną na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców Lublina.

W dniu 30 marca 2021 r. miała miejsce konferencja online „Strategia Lublin 2030. Mieszkańcy i eksperci o kierunkach rozwoju miasta”, podczas której zostały zaprezentowane efekty pracy wszystkich dwunastu tematycznych grup roboczych.

Zakończenie prac, których efektem będzie stworzenie dokumentu strategii dla rozwoju Lublina wraz z możliwym do realizacji sposobem jej wdrożenia, zaplanowano na IV kwartał 2021 roku.

 

Anna Ewa Michowska

PZD Okręg w Lublinie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio