Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady prawne.

Co zrobić w przypadku gdy wymiary działki nie pozwalają na wybudowanie altany działkowej w odległości 3 metrów od granicy działki ? - 01.04.2021

Zdarzają się przypadki gdzie działkowcy spotykają się z problemem dotyczącym zachowania norm regulaminowych związanych z usadowieniem altany działkowej
w odległości minimum 3 metrów od granicy użytkowanej działki, Wymóg ten wynika z § 44 ust. 5 Regulaminu ROD. Niemniej jednak na terenach rodzinnych ogrodów działkowych zdarzają się działki na tyle wąskie, że nie da się spełnić powyższej normy z uwagi na nietypowy kształt działki. W takim przypadku zastosowanie ma § 44 ust. 6 Regulaminu ROD, który stanowi„jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej,działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem. W przypadku braku planu zagospodarowania, zarząd ROD określa w drodze uchwały miejsce usytuowania altany działkowej, które powinno zapewniać funkcjonalność działki oraz być możliwie najmniej uciążliwe dla działkowców z sąsiednich działek”.

Oznacza to, że w przypadku niemożność spełnienia warunku zachowania 3 metrów od granicy działki należy wybudować altanę działkową w miejscu określonym w planie zagospodarowania ogrodu. Natomiast jeżeli ogród takiego planu nie posiada zarząd ROD jest władny podjąć uchwałę, w której określa dokładne usadowienie altany działkowej. Zatem działkowiec którego dotyczy problem powinien zgłosić zaistniały fakt w zarządzie ogrodu.
W tym miejscu należy przypomnieć,że zgodnie z § 45 Regulaminu ROD każdy działkowej planujący budowę lub rozbudowę altany zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu zarządowi ROD. Do zgłoszenia należy dołączyć rysunek uwzględniający powierzchnię zabudowy altany i jej wysokość oraz usytuowanie względem granic działki. Zarząd ROD nie wydaje zgody na budowę. Jedynie ocenia czy samo zgłoszenie jak i budowa są zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tej materii. Jeżeli stwierdzi on jakieś nieprawidłowość wówczas wzywa działkowca do ich usunięcia, a w przypadku braku właściwej reakcji z jego strony zgłasza ten fakt do właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który prowadzi postępowanie administracyjne dot. nieregulaminowej altany.

Tomasz Ośródka – inspektor ds. organizacyjno – prawnych

Okręg Opolski PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.