Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

17 MARCA BR. W TRYBIE ZDALNYM ODBYŁO SIÓDME W KADENCJI POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY - 18.03.2021

Otwarcia obrad dokonał Prezes Okręgu, witając członków OR, przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej i zaproszonych gości.

Po przyjęciu porządku dziennego i wyborze 3 osobowej komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji zasadniczych punktów porządku dziennego.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu za rok 2020 omówił Prezes Okręgu. Uczestnicy wcześniej otrzymali wszystkie materiały do zapoznania się.

Omawiając trudny miniony rok, Prezes podkreślił wielką dojrzałość struktur związkowych od góry do dołu, dzięki którym udało się zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostek organizacyjnych Związku i zapewnić niezbędny poziom bezpieczeństwa sanitarnego

W spadku po ubiegłym roku ze względu na pandemię pozostało 101 nieodbytych walnych zebraniach sprawozdawczych w ROD naszego Okręgu. Stworzy to dodatkowe problemy w przeprowadzenia tegorocznej kampanii sprawozdawczej w ROD.

Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne do sporządzenia sprawozdawczych i planistycznych dokumentów w ROD a ostatnio przyjęte stanowisko KZ, w pewnym stopniu ukierunkowuje prace przygotowawcze do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w roku bieżącym, tak by w momencie odwilży niezwłocznie przystąpić do trudnej kampanii, trudnej, ale koniecznej.

Krajowy Zarząd PZD monitoruje sytuację i na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji będą podejmowane stosowne decyzje.

Z kolei zostało przedstawione sprawozdanie finansowe jednostki okręgowej za rok 2020 oraz preliminarze finansowe na rok 2021, poparte prezentacją graficzną.

Pełną ocenę badanych wspomnianych wyżej dokumentów w imieniu okręgowej komisji rewizyjnej przedstawił Jej przewodniczący pan Eugeniusz Rabuski wraz z wnioskami o przyjęcie przez Okręgową Radę PZD w Szczecinie, badanych dokumentów sprawozdawczych i planistycznych.

Temat merytoryczny w sprawie funkcjonującego w Okręgu OFK i perspektyw tworzenia nowych ośrodków terenowych zreferowała pani Katarzyna Seweryn, księgowa OFK.

Drugi temat merytoryczny dotyczący oświaty zreferował przewodniczący komisji problemowej pan Roman Krempski.

Obydwa tematy merytoryczne zwieńczono stosownymi uchwałami.  /TUTAJ/

W dyskusji głos zabrało 8 członków OR poruszając problemy:

• konieczności oddziaływania na świadomość działkowców w celu mobilizowania ich do czekających nas zadań,

• koniecznych zdalnych narad z prezesami Zarządów ROD w najbliższym czasie,

• konieczności pilnego przełamania barier i oporów w kolegiach do porozumiewanie się w sposób zdalny oraz niektórych członków OR,

• w sprawie zaktywizowania ROD w walce o pomoc zewnętrzną. To nie OZ ma występować o pomoc do gmin,  lecz ten co tych pieniędzy potrzebuje,

• przeprowadzenie WZS może ułatwić wynajem dużych hal,

• czuwania nad gospodarką odpadami, bo nawet uchwały gmin w tej sprawie mogą być wzruszone,

• pełnej mobilizacji w sprawie pomocy w opanowaniu nowych technologii komunikowania się między sobą dla osób mających trudności w tym zakresie,

• OFK muszą być konkurencyjne, inaczej nie przyciągną nowych ROD,

• czy aktualny jest zamysł utworzenia OFK na ternie miasta Świnoujścia?

• zaliczki opłat za media,

Okręgowa Rada PZD w Szczecinie przyjęła 8 uchwal: 3 sprawozdawcze, 2 w sprawie uzupełnienia składu Okręgowej Rady PZD, 1 w sprawie OFK, 1 dotyczącą oświaty i 1 w sprawie programu okręgowego dotyczącego obchodów 40 lecia PZD. /TUTAJ/

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Prezes Okręgu podziękował za aktywny udział członkom OR, Przewodniczącemu OKR oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych i zakończył posiedzenie OR.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio