Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obwodnica Tarnobrzega - problem dla działkowców - 05.03.2021

Pierwsze sygnały dotyczące budowy obwodnicy Tarnobrzega pojawiły się w 2017 r. Już wtedy plany jej przebiegu były niekorzystne dla dwóch ogrodów działkowych. Bowiem realizacja inwestycji miała przebiegać przez ROD „Związkowiec” i ROD „Kamionka”, które położone są na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym PZD. Takie rozwiązanie powoduje, iż część ogrodu zostaje oddzielone od reszty ROD. Często wiąże się to także z odcięciem tej części ogrodu od sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, terenu ogólnego czy dogodnego wejścia na teren ogrodu. Również i w przypadku tej inwestycji niektóre działki rodzinne zostaną odcięte od reszty ogrodu.

Mimo, iż inwestycja miała być realizowana w latach 2018 – 2020, przez ten okres czasu niewiele się wydarzyło, w szczególności w stosunku do ogrodów działkowych. Mimo, iż był to dobry czas, aby uzgodnić zarówno z PZD jak i działkowcami szczegóły likwidacji oraz kwestie realizacji zobowiązań wynikających ze specustawy drogowej dotyczące odszkodowań dla działkowców, PZD i zapewnienie ternu zamiennego na odtworzenie ROD, żadne działania nie zostały podjęte. Również działkowcy nie wiedzieli, które działki zostaną zlikwidowane, czy w całości i kiedy to nastąpi. Zwłaszcza że sprawa dotyczy około 80 działek rodzinnych.

Dlatego też działkowców bardzo zdziwiły paliki wbite na terenie ogrodów, oraz wycięte drzewa. Mimo, iż wykonawca chce przystępować do realizacji inwestycji, żadna inwentaryzacja majątku znajdującego się na działach nie została przeprowadzona, nie mówiąc już o operatach szacunkowych, które winny być przygotowane przez rzeczoznawcę majątkowego i zaakceptowane przez działkowców i Związek. Nie ma również wskazanego terenu zamiennego, na który działkowcy mogliby się przenieść.

Taka sytuacja pokazuje brak profesjonalnego przygotowania inwestycji ze strony Inwestora. Ludzie nie powinni być zaskakiwani, zwłaszcza, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana. A więc spokojnie można było podjąć kroki zmierzające do wypełnienia obowiązków ustawowych względem PZD i działkowców. Sama ustawa wskazuje, że decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.

W ostatnich dniach pojawiło się szereg artykułów prasowych, które opisują złość działkowców oburzonych tak prowadzoną sprawą przez Miasto. Sprawa nie została dostatecznie nagłośniona, choć już na 5 marca zaplanowano oficjalne rozpoczęcie budowy obwodnicy.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 18 ust. 1g tzw. specustawy drogowej, podmiot, w interesie którego następuje likwidacja części ROD, zobowiązany jest:

  1. wypłacić działkowcom – odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach,
  2. wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu,
  3. zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 1h ww. ustawy, powyższe obowiązki ustalane są w drodze decyzji administracyjnej przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

PZD nigdy nie stoi na przeszkodzie realizacji inwestycji celu publicznego, zwłaszcza gdy celem jest budowa tak ważnej infrastruktury, jaką jest obwodnica. Przecież będzie ona służyć wszystkim mieszkańcom – także działkowcom. Jednakże nie powinno dochodzić do lekceważenia Związku, a tym bardziej 80 rodzin działkowych. To im Miasto odbiera ich „kawałek życia”. Dlatego też zasługują na informację kiedy faktycznie dojdzie do likwidacji, jaką powierzchnię obejmie i to z takim wyprzedzeniem, aby mogli się do tego przygotować.

Miasto, które jest inwestorem, powinno przestrzegać przepisów prawa, a nie zaskakiwać ludzi chwilę przed rozpoczęciem budowy i tylko tego oczekujemy – aby Miasto wywiązało się z zobowiązań ustawowych z poszanowaniem praw działkowców i PZD.

 

 

AR

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio