Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pan Dariusz Polowy Prezydent Miasta Raciborza spotkał się z Kolegium prezesów raciborskich ROD - 15.02.2021

10 lutego 2021 roku na prośbę Kolegium prezesów raciborskich ROD w Urzędzie Miasta Racibórz odbyło się spotkanie, w który udział wzięli:

Pan Dariusz Polowy Prezydent Miasta Raciborza, Pan Dominik Konieczny Zastępca Prezydenta,

Pan Piotr Glapa Naczelnik Wydziału Komunalnego, Pan Robert Żychliński – Radca prawny Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach, Lucyna Cyrek sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach oraz prezesi ROD z Raciborza.

Spotkanie zorganizowano w sprawie omówienia  wprowadzonych zmian:  w zasadach odbioru odpadów komunalnych, nowych zasad naliczania stawek oraz szczegółowego omówienia gospodarki „śmieciowej” w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Raciborzu.

Prezesi ROD przedstawili oczekiwania działkowców, zwrócili się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu trudności jakie zaistniały w ogrodach raciborskich i wypracowanie modelowego postępowania w sprawie odbioru odpadów z terenów ROD. Ogrody raciborskie zostały wyłączone z odbioru odpadów zielonych. Każdy raciborski ogród ma swoją specyfikę jednak zgodnie z prawem PZD, każda działka rodzinna ma posiadać kompostownik, gdzie biomasa z działki jest przetwarzana na kompost.

Radni podjęli uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami. Postanowiono, że Miasto Racibórz przejmuje obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uszczelnia to system gospodarki odpadami oraz pozwala kontrolować, monitorować i prawidłowo zagospodarować cały strumień odpadów komunalnych powstających na terenie miasta. Oznacza to, że Miasto Racibórz zorganizuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w firmach, przedsiębiorstwach instytucjach publicznych i innych np. ROD.

Na terenie Raciborza obowiązuje system segregacji odpadów z podziałem na frakcje. W każdym przypadku stosowane są pojemniki lub worki w określonych kolorach:

  • tworzywa sztuczne i metale żółty,
  • papier – niebieski,
  • szkło – zielony,
  • odpady bio – brązowy.

Wstępna segregacja odpadów następuje już w gospodarstwach domowych – na działce rodzinnej. To bardzo ważny etap odzysku surowców wtórnych, który znacznie zwiększa wydajność dalszego ich odzyskiwania.

Każdy ROD opłatę wylicza samodzielnie w „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Wypełnioną i podpisaną deklarację zobowiązany jest  dostarczyć do Urzędu Miasta Racibórz.

W dyskusji Sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach Pani Lucyna Cyrek przedstawiła Ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku  o rodzinnych ogrodach działkowych oraz cele i zadania ROD: podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia, kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka, ochrona przyrody. Raciborskie Rodzinne Ogrody Działkowe są otwarte na społeczeństwo, można alejkami bezpiecznie spacerować. Zieleń działkowa służy działkowcom i ich rodzinom ale też miastu.

Kolejnym poruszanym tematem były opłaty za „śmieci” i trudności w odbywaniu Walnych Zebrań ze względu na sytuację epidemiologiczną Covid- 19. Pan Robert Żychliński – Radca prawny Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach przedstawił zapisy Statutu PZD – „Najwyższym organem PZD w ROD jest walne zebranie”, które podejmuje uchwalanie opłat ogrodowych oraz określanie terminu ich uiszczenia. Ustalono, że w przypadku kiedy ROD, będzie miał problemy z dokonaniem opłat za wywóz odpadów z terenu ROD, będzie można złożyć prośbę o przesunięcie terminu zapłaty.

Spotkanie było bardzo owocne, duża część problemów przedstawianych przez ROD została omówiona. Takie spotkania w atmosferze wzajemnego zrozumienia, rzeczowej rozmowy, stanowią podwaliny do dalszej współpracy Kolegium prezesów raciborskich ROD z Panem Prezydentem Dariuszem Polowym.

Lucyna Cyrek

Sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio