Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja w sprawie opłat za wodę dla Wód Polskich w 2021 r. - 18.01.2021

W związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego klasyfikującymi wodę pobieraną przez ROD, jako wodę pobieraną na cel rolniczy nawadniania upraw zmianie uległy zasady ponoszenia opłat za usługi wodne w 2021 roku.
W niniejszym artykule Okręg krótko przybliży Państwu najnowsze zasady ponoszenia opłat w celu uniknięcia zbędnych wydatków.

  1. ROD nie ponoszą opłaty stałej za pobór wody
    Powyższe wynika z treści art. 270 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, zgodnie z którym opłaty stałej nie ponosi się za pobór wody na cel rolniczy nawadniania upraw za pomocą urządzeń pompowych. Mając ten przepis na uwadze niedopuszczalne jest żądanie przez Wody Polskie , jakichkolwiek opłat stałych za usługi wodne, nieważne czy jest pobierana woda podziemna czy powierzchniowa przez ROD.
  2. ROD pobierające wodę powierzchniową nie ponoszą opłaty zmiennej za pobór wody
    Zarówno w ustawie Prawo Wodne, jak i w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne brak jest określenia stawki za pobór wody powierzchniowej na cel rolniczy nawadniania upraw za pomocą urządzeń pompowych. Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa niniejszy zabieg jest celowy i wynika z faktu zwolnienia podmiotów pobierających wodę powierzchniową na cel rolniczy z konieczności ponoszenia opłat za usługi wodne. ROD pobierające wodę powierzchniową nie powinny więc ponosić żadnych opłat ani stałych, ani zmiennych.
  3. ROD pobierające wodę podziemną ponoszą jedynie opłatę zmienną w wysokości 0,05 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych
    Istotne jest zwrócenie uwagi, czy pomimo wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w wypadku ROD pobierających wodę podziemną Zarządy Zlewni Wód Polskich nie naliczają opłat przyjęciem stawki wynoszącej 0,115 za 1 m3 pobranych wód podziemnych, a więc wynikającej z zaklasyfikowania wody pobieranej przez ROD, jako wody pobranej do innych celów niż wymienione w pkt 1-35 PKD. Takie działanie Wód Polskich w świetle najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego jest błędne i niekorzystne dla ROD.

Warto podkreślić, że przytoczone powyżej zmiany w zasadach ponoszenia opłat wpłyną także na wymiar opłaty podwyższonej za pobór wody bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Opłata taka wynosi, zgodnie z art. 281 pkt.1 Prawa Wodnego 500 % wymiaru opłaty zmiennej. Mając na uwadze, że ROD nie są zobowiązane do ponoszenia opłat za pobór wody powierzchniowej to nie są one także, w wypadku poboru wody powierzchniowej bez pozwolenia wodnoprawnego zobowiązane do ponoszenia opłaty podwyższonej. Oczywistym jest bowiem, że pięciokrotność zera w dalszym ciągu będzie równać się zeru. Z kolei w wypadku poboru wody podziemnej bez wymaganego zezwolenia wodnoprawnego wymiar kary może wynosić wyłączenie pięciokrotność należności wyliczonej przy zastosowaniu stawki 0,05 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych.

Zwracam się do Państwa o zwrócenie uwagi na powyższe kwestie w Państwa ROD i w wypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu organów Wód Polskich kontakt z Okręgiem Warmińsko-Mazurskim Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie, który pomoże Państwu dochodzić praw. Jednocześnie proszę nie zostawiać tego problemu na potem, gdyż w wypadku wydania niekorzystnej decyzji dla ROD przez Wody Polskie, oraz upływu terminu do odwołania się od niej, wzruszenie takiej decyzji będzie znacznie cięższe i czasochłonne.

Mateusz Piątkowski
Inspektor ds. terenowo-prawnych
Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.