Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ostatnie posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD w 2020 r. - 30.12.2020

22 grudnia obradowała Okręgowa Rada Okręgu Śląskiego PZD. Posiedzenie z powodu obostrzeń epidemiologicznych odbyło się on -line. Posiedzenie swoją obecnością zaszczycił Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu Śląskiego PZD Pan Józef Noski. Po przyjęciu porządku obrad, wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli: Pan Józef Łęczycki, Pan Zygmunt Man oraz Pan Leszek Bucki. Następnie Pan Prezes poinformował zebranych, że w posiedzeniu uczestniczy 35 członków OR, co daje 90 %, wobec czego posiedzenie było prawomocne.

Głos na posiedzeniu Rady zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Powiedział, że w całym Kraju odbywają się Okręgowe Rady w formie zdalnej. Przekazał, że 20 stycznia zostanie opublikowany  obszerny raport dotyczący gospodarki odpadami. Stawki odbioru odpadów z terenów ROD są bardzo zróżnicowane. W miejscach gdzie ROD nie zostały ujęte w systemie gminnym zauważalny jest wzrost opłat nawet o 400%. Krajowa Rada zdecydowała, że tym tematem zajmie się oddzielnie. Najlepszym rozwiązaniem było by doprowadzenie do nowelizacji Ustawy. Również Krajowa Rada podejmuje działania mające na celu zakwalifikowanie działkowców jako odbiorców wody, podobnie jak rolników oraz doprowadzenie do zwrotu przez Wody Polskie nadpłaconych pieniędzy za wodę pobraną przez działkowców i ROD. Pan Prezes wysoko ocenił działania Związku w czasie pandemii. Problemy jakie spotykają działkowców są na bieżąco rozwiązywane. Związek działa sprawnie i jest zintegrowany. Na zakończenie złożył życzenia bożonarodzeniowe dla wszystkich działkowców i ich rodzin oraz podziękował członkom Okręgowej Rady za dotychczasową pracę. Pozytywnie odniósł się również do podejmowanych przez Okręgową Radę tematów mających znaczenie dla obrony interesów Związku i ROD. Należy mieć bowiem na uwadze, że zajmujemy się obecnie bardzo wieloma zadaniami, które są ważne i potrzebne, a cały aktyw PZD powinien mieć to na uwadze i działać wspólnie w interesie ROD i działkowców.

Prezes OZ Józef Noski w swoim przemówieniu dokonał podsumowania kampanii sprawozdawczej w Związku. Przedstawił podział odbywania Walnych zebrach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Krajowa Rada na podstawie przesłanych informacji z poszczególnych Okręgów, pozytywnie oceniła przygotowanie i przebieg WZ. Obecnie przygotowywane są wytyczne do przeprowadzania WZ w 2021 roku oraz Krajowa Rada podjęła decyzję o możliwości odbycia WZ do końca sierpnia.

Szczegółowego omówienia przebiegu Walnych Zebrań (WZ) odbywanych w Okręgu Śląskim dokonał Dyrektor biura Mateusz Macianty. Przekazał m.in. że mimo panującej pandemii 157 ROD odbywała WZ zachowując rygor sanitarny, 6 ROD zdecydowało odbyć WZ w trybie komisarycznym, 57 ROD przeprowadziło Konferencję Delegatów, a 348 zdecydowało o ich odwołaniu. Atmosfera panują na zebraniach była dobra choć najwięcej emocji wywołała sprawa  cen za wywóz odpadów z terenów ROD. Przedstawiono również ocenę poszczególnych wariantów odbywania WZ. W dalszej części omówił temat projektu ustawy o inwestycjach przeciwdziałania skutkom suszy – zwracając uwagę na podjęte w tej kwestii działania Polskiego Związku Działkowców zmierzające od zabezpieczenia prawa Związku i działkowców w nowych przepisach jak również prosząc aktyw i Zarządy ROD o wsparcie tych działań poprzez stosowne wystąpienia do Ministerstwa. Przekazano również informacje
o problemach związanych z uzyskiwaniem przez ROD pożyczek z Funduszu Pracy – co stało się wynikiem błędnej interpretacji przepisów przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który w tej kwestii zajął negatywne dla ROD zrzeszonych w PZD stanowisko,  gdyż jak uważa tylko ogrody wyłączone z PZD mogą ubiegać się o bezzwrotną pożyczkę. Na zakończenie dyrektor biura omówił funkcjonowanie biura Okręgu w czasie epidemii i wprowadzony system pracy hybrydowej, uwzględniający naprzemienne połączenie pracy zdalnej i pracy stacjonarnej.

Kolejnym tematem było omówienie wydanej przez KR PZD interpretacji przepisów Statutu PZD w zakresie odbywanie walnych zebrań w sektorach, którego dokonał Radca Prawny Mateusz Kubasiak. Wiele WZ w Okręgu Śląskim zostało przeprowadzonych w formie Konferencji Delegatów. Zatem zgodnie z wydaną interpretacją mandat Delegata wybranego na zebraniu sektorowym wygasa pod koniec kadencji, więc nie należy zwoływać zebrania sektorowego corocznie. Z uchwałą można zapoznać się na stronie PZD lub w biuletynie.

Pan Mecenas dokonał również omówienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego ustanawiania prawa użytkowania nieruchomości ROD, gdzie tytuł użytkowania wieczystego ma inny podmiot. Wyrok jest bardzo ważny i przełomowy w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości ROD, ponieważ umożliwia prowadzenie spraw o uzyskanie prawa użytkowania do nieruchomości tzw. roszczeniowych. Sąd zwracał uwagę na to, że ROD na niektórych terenach funkcjonują ponad 30 lat. Wyrok ten pomoże zabezpieczyć interesy i prawa działkowców.

Podsumowania prac Komisji ds. rozwoju ROD w bieżącym roku dokonała Magdalena Madera-Kubasiak inspektor ds. terenowo-prawnych. Komisja powołana na poprzedniej Okręgowej Radzie prowadziła spotkania z Prezydentami  Miast, wysłane zostały również pisma do Urzędów Miast. Na dzień dzisiejszy na bieżąco badany jest stan prawny oraz faktyczny gruntów wskazanych przez poszczególne delegatury rejonowe. Miasta zdają sobie sprawę z zapotrzebowania na działki, jednak zazwyczaj nie posiadają terenów, które mogą przekazać. Niemniej jednak zdarzają się również pozytywne przypadki jak np. Miasto Zabrze, które zamierza stworzyć nowy ROD, czy Miasto Sosnowiec, które pozytywnie rozpatrzyło wniosek Okręgu o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego.  

W kolejnym punkcie omówiła kwestię uzyskiwanie środków finansowych z Budżetu Obywatelskich orz problemy jaki pojawiają się w urzędach miast dotyczące rozpatrywania wniosków ROD. Najaktywniejszym Miastem jest Zabrze, gdzie ROD uzyskały dofinansowanie na przeprowadzenie inwestycji na terenie swoich ROD.

Instruktor ds. ogrodniczych Dominika Wojciechowska przekazała informacje dotyczące przeprowadzonych szkoleń w Okręgu Śląskim w 2020r. Mimo panującej pandemii Ośrodki Szkoleniowe powołane w Delegaturach Rejonowych nie zawiesiły swojej działalności. W ciągu roku przeprowadzono łącznie 96 szkoleń dla organów Statutowych, SSI i nowych działkowców. Przedstawiła również Program PZD „Bioróżnorodność na działkach w ROD” przyjęty Uchwałą nr 5/VII/2020 na posiedzeniu KR w dniu 3 grudnia. Program szeroko opisuję działania jakie może podjąć działkowiec, aby poprzez prowadzenie wielogatunkowych upraw oraz działań proekologicznych utrzymać bioróżnorodność na działce. Do takich działań należy kompostowanie, rezygnacja ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin, wieszanie budek lęgowych czy karmników dla ptaków, ustawianie domków i ekohoteli dla owadów. Polski Związek Działkowców od dawna stara się promować postawy proekologiczne, wielogatunkowe uprawy na działkach w ROD, zachęca do powrotu do pierwotnego przeznaczenia działki. Czym bardziej zróżnicowane będą uprawy na działkach, tym więcej gatunków roślin i zwierząt może znaleźć w nich pożywienie i miejsce do rozwoju.

Okręgowa Rada Okręgu Śląskiego przyjęła stanowisko w sprawie niskoprocentowych pożyczek z Funduszy Pracy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Na zakończenie obrad Pan Prezes Józef Noski złożył uczestnikom życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne.

Dominika Wojciechowska – instruktor ds. ogrodniczych.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio