Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pismo OZ PZD w Szczecinie do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie nowelizacji Prawa Wodnego - 08.12.2020

Rodzinne ogrody działkowe stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.

Grunty, na których funkcjonują ogrody działkowe, zakwalifikowane są w ewidencji gruntów, jako użytki rolne.

Pobór wód podziemnych dokonywany przez rodzinne ogrody działkowe, co do zasady powinien być uznany za pobór na cele rolnicze, bo służy realizacji działalności ogrodniczej- stanowiącej jeden z rodzajów działalności rolniczej.

Koniecznym jest także uznanie znaczenia pojęcia ogrodnictwa, które oznacza w języku polskim gałąź gospodarki rolnej obejmującą warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo, rośliny ozdobne  itp. oraz zakładanie i prowadzenie ogrodów działkowych.

Nowelizacja  obowiązującego Prawa Wodnego które to reguluje dotychczas, nieuzasadnione i wymuszone  opłaty wodne w rodzinnych ogrodach działkowych za pobór wody do celów  rolniczych wymaga zmiany.

Odstępstwo pobierania  opłat za pobór wody z własnych studni na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przez  WODY POLSKIE jest ze wszech miar zasadne. 

Uwzględniając powyższe, zwracamy się z prośbą  o nowelizację prawa wodnego w możliwie najkrótszym czasie.

Bardzo ważne jest, żeby dobrze wsłuchać się w to, co jest najważniejsze dla pokoleń  i wspólnie realizować zadania związane z  ochroną środowiska naturalnego i służące milionowej profilaktyce zdrowia w ogrodach działkowych.

Szczecin 2020-12-04                       

Z wyrazami szacunku i poważania pozostają                   

 

VICEPREZES                                               PREZES 

Okręgu PZD w Szczecinie                             Okręgu  PZD w Szczecinie

inż. Józef  Romanowski                                mgr Tadeusz Jarzębak


Otrzymują:

Premier RP             

Adresat

Prezes PZD

a/a

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.