Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat w sprawie walnych zebrań w roku 2020 - 04.12.2020

Krajowa Rada PZD na VII posiedzeniu, które odbyło się dnia 3 grudnia 2020 r. dokonała podsumowania i oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku. Informacja nt. kampanii sprawozdawczej przygotowana została w oparciu o dane przekazane z wszystkich Okręgów PZD.

Z uwagi na epidemię koronawirusa walne zebrania w ROD miały w tym roku szczególny charakter. Krajowa Rada i Krajowy Zarząd PZD od początku pandemii monitorowały sytuację w kraju i podejmowały niezbędne działania dla zapewnienia bezpiecznego, ale nieprzerwanego funkcjonowania ogrodów. Krajowy Zarząd PZD Uchwałą nr 44/2020 z dnia 11.03.2020 r.  w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 zadecydował o przesunięciu terminów walnych zebrań w ROD do dnia 15 lipca 2020 r. Jednocześnie upoważnił zarządy ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019 roku. Zaś Krajowa Rada PZD Uchwałą nr 4/IV/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne określiła zgodne pod względem prawnym możliwości przeprowadzenia walnego zebrania, jak również umożliwiła odstąpienie od jego przeprowadzenia w roku 2020 i wydłużyła okres odbywania walnych zebrań do 15 października 2020 r.

Krajowa Rada PZD oceniła, iż zarządy ROD podejmując decyzje w sprawie walnego zebrania w ROD świadomie w szczególności kierowały się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa działkowcom, a także potrzebami finansowymi ROD, chęcią realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych oraz uchwalenia partycypacji działkowców.

Do dnia ogłoszenia w kraju stanu epidemii walne zebrania odbyły się w 116 ogrodach. Po ogłoszeniu epidemii walne zebrania odbyły się: w formie komisarycznych walnych zebrań ROD w 315 ogrodach, w 149 ROD odbyły się konferencje delegatów – z czego aż w 113 na podstawie rozwiązań przyjętych przez Krajową Radę PZD. Aż 1225 walnych zebrań odbyło się w ROD do 100 członków PZD lub do 100 delegatów. Łącznie, mimo panujących ograniczeń oraz dużych trudnościach organizacyjnych w 2020 roku odbyło się 1794. Stanowi to 38,52% wszystkich ROD w PZD. Średnia frekwencja podczas walnych zebrań wyniosła 33,3% i była wyższa o 4,5% od średniej w 2019 r. Podczas komisarycznych walnych zebrań w ROD, który były szczególną formą odbywania walnych zebrań, średnia frekwencja wyniosła aż 80,7%. Natomiast średnia frekwencja podczas konferencji delegatów wyniosła 73%. Tematyka poruszana na walnych zebraniach nie odbiegała zasadniczo od tematów, które zazwyczaj występują i obejmowała problemy związane: ze znacznym wzrostem kosztów gospodarowania odpadami w ROD, bezpieczeństwa na działkach, z dostępem i korzystaniem na działkach w ROD z wody i wzrostem kosztów z tego tytułu. W związku z ogromnym wzrostem zainteresowania działkami w okresie epidemii, również ten temat poruszany był podczas walnego walnych zebrań.

Działkowcy pozytywnie oceniali  współpracy z samorządami lokalnymi, a także działania podejmowane przez Krajowy Zarząd i Krajową Radę PZD w związku z funkcjonowaniem ROD w okresie epidemii.

W 2748 ROD, w których sytuacja finansowa pozwalała na funkcjonowanie w oparciu o decyzje podjęte na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w roku 2019, zarządy ROD podjęły decyzję o odstąpieniu od organizacji walnych zebrań w 2020 roku.

Krajowa Rada PZD pozytywnie oceniła przebieg kampanii sprawozdawczej w ROD w 2020 r. Podjęte przez Krajowy Zarząd i Krajową Radę PZD działania i decyzje zagwarantowały nieprzerwane funkcjonowanie ROD. Pozwoliły kontynuować bieżącą działalność statutową ROD, zachowana została płynność finansowa oraz realizacja zadań inwestycyjnych. KR PZD wskazała, że wszystkie okręgi PZD przygotowały się do kampanii walnych zebrań w roku 2020: powołane zostały zespoły do obsługi walnych zebrań, w wielu okręgach przeszkolono zarządy ROD, komisje rewizyjne i księgowe ROD. Niestety epidemia koronawirusa uniemożliwiła organizowanie i odbywanie walnych zebrań w ROD na dotychczasowych zasadach.

Krajowa Rada PZD wysoko oceniła działania Krajowego Zarządu PZD związane z monitorowaniem i podejmowaniem od samego początku epidemii niezbędnych dla ROD decyzji, bowiem przyjęte rozwiązania  sprawdziły się  i zagwarantowały nieprzerwane funkcjonowanie wszystkich struktur Związku.

Krajowa Rada PZD przekazała wyrazy uznania i podziękowania dla zarządów ROD, które mimo pandemii przygotowały i przeprowadziły walne zebrania w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla działkowców. KR PZD doceniła również działania okręgowych zarządów PZD, które w kampanii sprawozdawczej spełniły swoją rolę i udzieliły niezbędnej pomocy i wsparcia merytorycznego zarządom ROD – 80% walnych zebrań ROD obsłużonych zostało przez działaczy społecznych PZD oraz pracowników Okręgów.

Krajowa Rada PZD podkreśla, że zaangażowanie członków organów ROD nie zmalało, dzięki czemu możliwe jest funkcjonowanie ogrodów oraz korzystanie z działek przez działkowców i ich rodziny. Taka postawa, jak wskazała w uchwale Krajowa Rada  PZD to powód do dumy dla Związku.

 

Biuro Krajowej Rady PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.