Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Co naprawdę wydarzyło się w ROD Bogdanka w Poznaniu ? - 19.11.2020

W nawiązaniu do napiętej sytuacji i protestów do jakich doszło w ostatnich dniach  na terenie ROD Bogdanka w Poznaniu w związku z częściową likwidacją ogrodu i wydaniem terenu właścicielowi firmie Darex Sp. z o.o., Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu pragnie zająć stanowisko w sprawie i sprostować informacje jakie trafiły do wiadomości publicznej.

Rodzinny Ogród Działkowy Bogdanka w Poznaniu powstał w latach 1953 jako Pracownicze Ogrody Działkowe, gdzie w sprawie ustalenia lokalizacji szczegółowej ROD została wydana decyzja Prezydium Rady Narodowej z dnia 12 lutego 1964 r. Z decyzji tej, ani załączonej mapy nie sposób było ustalić, czy sporny teren wchodził w zakres tej decyzji. Decyzję wydano na okres tymczasowy. Ogród zajmuje tereny będące w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako zieleń działkowa.

Sporny teren zajmowany w części przez ROD Bogdanka, a do którego PZD nie posiadał tytułu prawnego, stanowi mniejszą część ROD. Znajdowało się tam 13 z 56 działek rodzinnych położonych w granicach terenu zieleni działkowej. Druga część spornej działki ma przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, z tej jednak części ROD nigdy nie korzystał gdyż jest ona w użytkowaniu anarchistów skłotu Rozbrat.

Jak wspomniano sytuacja prawna ww. terenu jest mocno skomplikowana. Zgodnie z umową sprzedaży i wpisami do KW działka jest własnością firmy Darex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pomimo toczących się postępowań administracyjnych i sądowych w sprawie odzyskania gruntów przez Miasto Poznań firma Darex Sp. z o.o.  nadal pozostaje jako prawowity właściciel i zgodnie z prawem wezwała PZD Okręg w Poznaniu do wydania nieruchomości pod rygorem wszczęcia postępowania windykacyjnego i postępowania o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie  gruntu.

Biuro prawne Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu wnikliwie zbadało możliwości uregulowania roszczeniowego gruntu oraz podjęło rozmowy z władzami Miasta Poznania na temat możliwości rozwiązania sporu. Sytuacja prawna spornej działki jednoznacznie wskazuje na to, iż Miasto Poznań w toku postepowań administracyjnych ma znikome szanse na przejęcie terenu. Wskazuje na to przede wszystkim prawomocny wyrok w sprawie uchylenia decyzji nacjonalizującej na działce bezpośrednio sąsiadującej z działką roszczeniową, gdzie wyrok zapadł na korzyść osoby fizycznej.

Mając powyższe na uwadze i przede wszystkim ochronę interesu poszkodowanych działkowców Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu zawarł porozumienie z firmą Darex Sp. z o.o., którego podstawowym założeniem było zwolnienie działkowców z obowiązku zapłacenia wielotysięcznych kwot za bezumowne korzystanie z gruntów, oraz możliwość opuszczenia terenu bez obowiązku przywrócenia do stanu początkowego. Działkowcy zostali powiadomieni o sytuacji oraz konsekwencjach, które zagrażały im bezpośrednio, jako użytkownikom działek. W toku rozmów podjęto wspólną decyzję o podpisaniu zbiorowego porozumienia i wydaniu terenu właścicielowi, bez żadnych konsekwencji finansowych dla działkowców i Związku. Działkowcom, którzy stracili działki w ROD Bogdanka zaproponowano objęcie działek zamiennych na nowobudowanym, nowoczesnym ogrodzie działkowym na poznańskiej Głuszynie, na co wszyscy przystali.

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu nie po raz pierwszy został postawiony w sytuacji,  gdy kierując się dobrem działkowców musiał podejmować trudne do zaakceptowania decyzje. Doświadczenia z lat ubiegłych zawsze sugerują, że w interesie działkowców i Związku w podobnych sytuacjach jest dążenie do ugodowego załatwienia sprawy. Wyroki sądowe jakie zapadają na niekorzyść działkowców opiewają na znaczne, wielotysięczne sumy, o czym przekonali się min. działkowcy z ROD Złotowska II.

Wyroki za bezumowne korzystanie  gruntów prowadzą nierzadko do utraty majątku wielomilionowej wartości, czego przykładem są nadal toczące się spory sądowe w sprawie gruntów zajmowanych przez ROD im. 23 Lutego w Poznaniu. Koszty sądowe w podobnej sprawie kosztowały Związek ponad 8 milionów złotych.

Rozumiemy intencje protestujących w obronie zachowania zieleni miejskiej, ale protest nie powinien doprowadzać do narażenia działkowców na procesy sądowe, których skutki finansowe mogą być znacznie bardziej dotkliwe niż wydanie działki. Okręgowy Zarząd nigdy nie dąży do wydania gruntów bez wnikliwej analizy i wykorzystania wszelkich możliwych środków prawnych, zawsze ma na uwadze przede wszystkim ochronę interesów działkowców. Działania osób trzecich, anarchistów, organizacji niezwiązanych bezpośrednio z ROD i PZD, które kosztem zaistniałej sytuacji próbują zabezpieczyć swoje własne interesy są krzywdzące i wprowadzają zamęt informacyjny.

Należy wyraźne zaznaczyć, że osoby i organizacje organizujące protesty w obronie działek w ROD Bogdanka w żaden sposób nie są związani z ogrodem, nie są działkowcami ani osobami posiadającymi interes prawny w związku z zaistniałą sytuacją.

 

Justyna Fryska

inspektor ds. terenowo - prawnych

OZ PZD w Poznaniu

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.