Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - 20.10.2020

19 października br., na obrady zebrała się Okręgowa Rada Okręgu PZD w Szczecinie. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym, przy 79,3 % frekwencji. Po zatwierdzeniu porządku obrad z zaproponowanym punktem o uzupełnienie składu Okręgowego Zarządu i powołaniu trzy osobowej komisji uchwał i wniosków, przystąpiono do omówienia tematów merytorycznych.

Ogólną ocenę sytuacji PZD, z uwzględnieniem Okręgu przedstawił Prezes Okręgu Tadeusz Jarzębak, w której dokonał oceny dotychczasowych skutecznych zmagań PZD w okresie pandemii. Uregulowanie problemów finansowych ROD, walnych zebrań sprawozdawczych, szkoleń w ROD oraz dyżurów telefonicznych i porad prawnych pomogło w pełni zachować funkcjonowanie struktur związkowych oraz rodzinnych ogrodów, przy zapewnieniu bezpieczeństwa działkowcom.

W toku starań PZD są nadal problemy z rozwiązaniem jednoznacznym gospodarki odpadami, jednolitą interpretacją prawa wodnego przez Wody Polskie, pokrycie zapotrzebowania na działki oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój ROD.

Struktury PZD oraz podejmowane przez nie dokumenty, w okresie trwania pandemii, pozwoliły na zapewnienie ciągłości funkcjonowania ROD i wykorzystywania działek przez rodziny działkowców.

Ogólna ocena struktur w Okręgu jest pozytywna, ale rozwój sytuacji powoduje, iż jest wiele niewiadomych i wymaga to bieżącego śledzenia sytuacji i reagowania na nowe zjawiska.

Kampanię sprawozdawczą w ROD w 2020 r., przedstawił Tomasz Olkuski, podkreślając złożoność sytuacji w jakich była ona prowadzona oraz problemów wynikających do dalszej pracy Zarządów ROD i Okręgu, w przygotowaniu do zebrań 2021. Dotyczy to zwłaszcza 101 ogrodów, które podjęły uchwały w 2020 roku o nieodbywaniu walnych zebrań i skorzystania z uprawnień nadanych uchwałą Krajowego Zarządu, pobierania zaliczkowych opłat ogrodowych na poziomie roku 2019.

Efekty współpracy z samorządami referował I wiceprezes Okręgu – Józef Romanowski, podkreślając trudne warunki współpracy przy ograniczeniu kontaktów osobistych oraz ograniczeniu udzielania nawet zaplanowanych dotacji przez samorządy gmin. Nie zwalnia to jednak zarządów ROD, kolegiów prezesów oraz biura Okręgu od prowadzenia usilnej pracy nad poszerzaniem współpracy z samorządami gmin, jak również szukania różnych dróg do pozyskiwania środków na rozwój ROD.

Po omówieniu tego tematu, z zaproszenia na zdalne posiedzenie skorzystał Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki, którego entuzjastycznie powitano.  Z zainteresowaniem uczestnicy posiedzenia wysłuchali wystąpienia Prezesa Związku, o trudnej sytuacji istniejącej w kraju i o problemach, z jakimi przychodzi borykać się Związkowi. To ciekawe wystąpienie zostało niestety przerwane ze względu na problemy techniczne z Internetem, gdzie zostali wyłączeni wszyscy uczestnicy.

Po ponownym połączeniu się uczestników, wznowiono obrady i przystąpiono do następnego tematu, tj. ocena działalności SSI, którą zreferowała instruktor ogrodniczy Okręgu. W wystąpieniu podkreśliła ważną rolę SSI, zwłaszcza w prowadzeniu szkoleń w okresie epidemii.

Politykę społeczną w Okręgu omówił dyrektor biura na podstawie materiału przygotowanego przez Teresę Napiórkowską – członka Okręgowego Zarządu, której na tą chwilę ze względów technicznych nie udało się ponownie połączyć na posiedzenie.

W czasie dyskusji zgłoszone zostały wnioski w sprawie rozpracowania możliwości technicznych prowadzenia szkoleń w ROD. Wymagać to będzie opracowania i przygotowania zarządów oraz odpowiedniego sprzętu.

Teresa Smolich zaapelowała do wszystkich członków Okręgowej Rady, którzy są jednocześnie prezesami Zarządów ROD, o wcześniejsze przygotowanie walnych zebrań, tak by rozłożyć w czasie odbywanie zebrań. Podkreślony został również problem dodatkowego wysiłku, jaki muszą podjąć ogrody odbywające zebrania jednocześnie za 2 lata, co stanowi swoiste novum w działalności zarządów.

Po podsumowaniu dyskusji, zadania do dalszego działania sprecyzował Prezes Okręgu. Zadania te zmierzają do rozwoju OFK, pełniejszego wdrażania programu DGCS, rozwoju ROD, oszczędnej gospodarki, zapewnienia bieżącej obsługi działkowców, uaktywnienie stron internetowych i zwiększenia mobilności kolegiów prezesów.

Temu ma również służyć szybkie doprowadzenie do świadomości działkowców treść uchwały nr 295/220 Krajowego Zarządu oraz apelu skierowanego do wszystkich działkowców o przestrzeganie zasad i nakazów, w celu bezpieczeństwa działkowców, o czym w swoim wystąpieniu szeroko mówił Prezes Związku.

Na wniosek komisji uchwał i wniosków, Okręgowa Rada przyjęła 3 uchwały oraz 2 stanowiska (tutaj).

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.