Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczyste spotkanie Prezesów ROD z Zabrza z okazji Rejonowego Dnia Działkowca - 13.10.2020

W dniu 08.10.2020 r. Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu zorganizowała uroczystą naradę z Prezesami zabrzańskich ogrodów połączoną z Rejonowym Dniem Działkowca 2020. Zważywszy na stan epidemii w kraju, spotkanie było skromniejsze niż zazwyczaj, lecz odbyło się pod pełnym rygorem obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Rozpoczęto od odśpiewania hymnów Mazurka Dąbrowskiego oraz Zielonej Rzeczpospolitej. Przewodniczący Delegatury Rejonowej  Pan Leszek Bucki przywitał Prezesów ROD oraz przybyłych gości m.in. Zastępcę Prezydenta Miasta Zabrze Katarzynę Dzióba, Przewodniczącą Rady Miasta Zabrze Łucję Chrzęstek-Bar, Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach Zenona Jabłońskiego. Wręczono puchary i dyplomy Prezesom tych ogrodów działkowych, które w tym roku obchodzą imponujące jubileusze istnienia. W tym gronie znalazły się: ROD „Kolejarz” (65-lecie), ROD „Odrodzenie” (75-lecie) oraz ROD „Wiśnia” (85-lecie).

Warto pamiętać, że ogrody działkowe pojawiły się w Europie przed ponad dwustu laty jako pomoc charytatywna dla najbiedniejszych rodzin. W czasach pierwszej i drugiej wojny światowej, okresie kryzysu lat 30-tych oraz w ciężkich latach powojennych uprawa działki dawała mieszkańcom szansę przetrwania. W Polsce ogródki działkowe pojawiły się z końcem XIX wieku, początkowo na obrzeżach miast, a z czasem stały się zielonymi wyspami w ich centrum. W Zabrzu ogrody działkowe stanowią ważny element miejskiej infrastruktury, skupiając bogate życie lokalne w różnych częściach miasta. Proszę przyjąć podziękowania wraz z wyrazami uznania za oddanie i trud włożony w dbałość o zabrzańskie tereny zielone – zwróciła się do działkowców w okolicznościowym liście prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Efekty Waszej pracy przyczyniają się nie tylko do poprawy stanu środowiska naturalnego, ale wpływają także na estetykę miasta. O sile i znaczeniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych świadczy fakt, że działkowcy rekrutują się spośród wszystkich grup społecznych i zawodowych, ludzi w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Podczas spotkania zaprezentowany został Sztandar Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu, który został ufundowany przez wszystkie ogrody. Prezesi zarządów w dowód uznania i podziękowania za wkład finansowy otrzymali statuetkę symboliczną „Różę”.

Oprawę muzyczną doniosłej uroczystości zapewnił uczestnik programu „The Voice Senior” Pan Romuald Ardanowski, który dał popis swych wokalnych i instrumentalnych umiejętności. Po głównej części spotkania przystąpiono do omówienia bieżących spraw. Na pierwszy plan wysunęło się omówienie odbycie walnych zebrań w roku 2020. Krajowa Rada PZD Uchwałą nr 4/IV/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne, wskazała dopuszczalne prawnie możliwości i pozostawiła rozstrzygnięcie o wyborze jednej z nich zarządom ROD, aby do dnia 15.10.2020 r. odbyć walne zebrania sprawozdawcze/konferencje delegatów. Wszystkie ogrody wykonały uchwałę, przedstawia się to następująco: 14 ogrodów odstąpiło od walnych zebrań sprawozdawczych, na 6 ogrodach odbyły się walne zebrania sprawozdawcze w tym 3 przed ogłoszeniem pandemii, na 6 ogrodach odbyły się komisaryczne walne zebrania sprawozdawcze, natomiast na 4 ogrodach miały miejsce konferencje delegatów. Kolejnym ważnym tematem było zajęcie stanowiska Delegatury Rejonowej w Zabrzu wraz z prezesami rodzinnych ogrodów działkowych w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Ostatnim tematem narady była akceptacja inicjatywy wszystkich zebranych prezesów, aby doprowadzić w najbliższym czasie do spotkania z radnymi miasta Zabrze, aby w budżecie miasta na rok 2021, znalazły się środki finansowe dla ogrodów działkowych. Dotacje celowe ze środków budżetu gminy dla rodzinnych ogrodów działkowych, pozwolą skutecznie na wdrożenie inicjatyw w modernizację i rozwój infrastruktury na ogrodach w mieście w pełnym tego słowa znaczeniu.

Opracował: Piotr Witkowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.