Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Gdzie działanie tam pomyślność - 05.08.2020

Ideą przyświecającą tworzeniu Kolegiów Prezesów było stworzenie dodatkowej struktury reprezentującej Związek i wykonującej pracę w każdym samorządzie lokalnym. Funkcjonowanie ogrodów działkowych, reprezentujących wspólny front, wspólne stanowiska i przedstawiając wspólne postulaty dobrze służy zwłaszcza  społeczności lokalnej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rola, jaką odgrywają istniejące i sprawnie funkcjonujące kolegia reprezentując wspólne interesy ROD na danym terenie – jest nieoceniona.

Podjęta w dniu 14 listopada 2017 r., uchwała nr 147/2017 w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów, potwierdza słuszność ustanowienia tzw. samorządu działkowców w strukturach lokalnych, którzy znają najlepiej własne potrzeby służące rozwojowi ROD.

W dniu 30.07.2020 odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów powiatu Stargardu. Uczestniczyło w spotkaniu 13 Prezesów ROD oraz trzech przedstawicieli Miasta Stargardu:

Pani Joanna Tomczak - V-ce Starosta Powiatu

Pan Jerzy Makowski - Wójt Gminy Stargard

Pani Jolanta Kempista- Trembecka - V-ce Dyrektor Ochrony Środowiska

Okręgowy Zarząd PZD reprezentował I Wiceprezes Prezes Okręgu Pan Józef Romanowski oraz Pan Zbigniew Baran członek Okręgowego Zarządu

Zebranie prowadził przewodniczący Kolegium Prezesów Pan Stanisław Grudziński, który powitał przybyłych gości i Prezesów ogrodów.

W czasie spotkania przyjęto formułę, że poszczególni Prezesi Zarządów ROD zaprezentowali swój ogród, informując o jego wielkości i położeniu, ilości działek, posiadanej infrastrukturze w ogrodzie oraz o największych problemach do rozwiązania.

Powtarzające się problemy najczęściej dotyczą:

• zamieszkiwania na działkach

• dyscyplina i porządek w ogrodzie 

• składowanie i odbiór śmieci

• wysokość opłaty za wodę, energię oraz śmieci

• odbiór eternitu z działek

• bezpieczeństwo w ogrodach

• pozyskiwanie środków na remonty i inwestycje oraz modernizacje sieci wodnej, elektrycznej itd.

Kolegia podobnie jak Rodzinne Ogrody Działkowe w coraz większym stopniu służą społeczności w zakresie ochrony i dbania o środowisko naturalne. Pożądanym efektem działalności kolegiów, jest uzyskanie głosu opiniotwórczego podczas obrad na  sesjach rad gmin, na których rozstrzygane są najistotniejsze kwestie społeczności lokalnych. Ich działalność może wpłynąć  również na zwiększenie dostępności i zaangażowania ROD dla realizacji programów obywatelskich. Występowanie jako jeden kolektyw reprezentujący wspólne interesy ma wiele zalet. Przede wszystkim dzięki takiemu podejściu urzędy będą miały bieżącą informacje o występujących potrzebach. 

Na zakończenie zebrania Wiceprezes Okręgu złożył  podziękowanie za przybycie na spotkanie przedstawicielom miasta Stargard, za dobra współpracę, za otrzymywane dotacje oraz złożył podziękowanie Panom Prezesom Zarządów ROD za wykonywaną codzienną pracę w trudnych warunkach, życząc satysfakcji z codziennej i odpowiedzialnej pracy. Ponadto, zwrócił się do władz miasta Stargardu, z apelem o pozyskanie nowych terenów pod ROD, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na działki i jest  brak wolnych działek w  ogrodach w Stargardzie.

Józef Romanowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio